ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΘΕΜΑ: «Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

A. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ

B. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μοσχάτο: 16/11/2018
Αρ. Πρωτ: ΓΔΑΠΛΠΣ 4008228 ΕΞ 2018

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1: Ορισμοί

1. Μεταφορικά μέσα ενεργειακών προϊόντων ορίζονται τα βυτιοφόρα οχήματα όπως ορίζονται στη υπ. αριθ. K.Y.A. 48941/3564/16-11-2012 (ΦΕΚ 3052/Β΄/2012), όπως ισχύει. Για τις ανάγκες της παρούσας τα μέσα αυτά ορίζονται εφεξής ως μεταφορικά μέσα.

2. Γεωγραφικό στίγμα ορίζεται η θέση ενός μεταφορικού μέσου, επάνω σε γεωχωρικό χάρτη, η οποία προσδιορίζεται μέσα από την επεξεργασία χρόνο-σημάτων GPS που επιτελεί η διάταξη εντοπισμού θέσης και αποστολής δεδομένων.

3. Τηλεμετρία από ένα μεταφορικό μέσο ορίζεται η εξ αποστάσεως μετρολογική παρακολούθηση μιας μηχανικής, ηλεκτρικής διάταξης ή μονάδας του μέσου αυτού.

4. Διάταξη εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων, που αναφέρεται στην παρούσα ως «συσκευή», ορίζεται η διάταξη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 48491/3564/16-11-2012 (ΦΕΚ 3052/Β΄).

5. Σήμα αποστολής δεδομένων ενός μεταφορικού μέσου ορίζεται το σύνολο των δεδομένων σχετικά με το μεταφορικό μέσο αυτό, όπως προδιαγράφονται στην παρούσα, το οποίο αποστέλλεται από τη συσκευή προς το κέντρο λήψης σημάτων. H αποστολή δύναται να γίνεται μέσω ενδιάμεσου παρόχου της υπηρεσίας.

6. Κέντρο Λήψης Σημάτων μεταφορικών μέσων ορίζεται το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισης στοιχείων Μητρώου μεταφορικών μέσων, δρομολογίων μεταφορικών μέσων και σημάτων (γεωγραφικό στίγμα, τηλεμετρίας ή άλλη προβλεπόμενη σηματοδοσία) των μεταφορικών μέσων, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών που είναι ο κύριος των δεδομένων αυτών.

7. Φορέας λειτουργίας του ανωτέρου Πληροφοριακού Συστήματος ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Τα δεδομένα του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος διατίθενται προς την Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και άλλους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς για περαιτέρω χρήση. Ο φορέας λειτουργίας του συστήματος αναλαμβάνει την προσαρμογή των εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών φορέων.

8. Συχνότητα αποστολής σήματος ενός μεταφορικού μέσου, ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικά αποστελλομένων σημάτων από το μεταφορικό μέσο προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

9. Ενδιάμεσος πάροχος ορίζεται ο φορέας που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραλαβής σημάτων από τα μεταφορικά μέσα ενεργειακών προϊόντων και αποστολής τους προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη του μέσου.

Άρθρο 2 : Υποχρεώσεις παροχών

1. Κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος υποχρεούται να καταγραφεί σε σχετικό μητρώο του Κέντρου Λήψης Σημάτων με την ανακοίνωση της διαθεσιμότητας του Κέντρου Λήψης Σημάτων από τον Γενικό

3

Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και να καταθέσει φάκελο στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα :

Α) Υπεύθυνη δήλωση εμπιστευτικότητας για τις πληροφορίες των σημάτων που καταγράφονται. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χορηγηθούν προς τις Δημόσιες Αρχές και τον ιδιοκτήτη του μέσου. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλους σχετιζόμενους παρόχους υπηρεσιών οφείλει να προσκομίζει τις υπεύθυνες δηλώσεις τήρησης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων από αυτούς καθώς και τα σχετικά συμβόλαια συνεργασίας.

Β) Πιστοποιήσεις που διαθέτει (υποχρεωτικά πιστοποίηση ISO 27001)

2. Ο ενδιάμεσος πάροχος όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 :

Α) Παραλαμβάνει και αποστέλλει τα σήματα των μεταφορικών μέσων ενεργειακών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στην πρωτογενή πληροφορία και διασφαλίζει την ακεραιότητα της κατά τη μεταφορά από τη συσκευή μέχρι το κέντρο λήψης σημάτων. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Κέντρου Λήψης Σημάτων ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας ο πάροχος αποστέλλει τα σήματα άμεσα μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Β) Χρονοσημαίνει τα δεδομένα κατά την παραλαβή τους αλλά και κατά την αποστολή τους προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Γ) Υπογράφει αναλυτικό συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών προς τους συνδρομητές του όπου θα καταγράφονται σαφώς οι υποχρεώσεις των δύο μερών και ιδιαίτερα τα κόστη παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισμού, σύνδεσης με την υπηρεσία, συντήρησης εξοπλισμού. Στο συμβόλαιο περιλαμβάνονται και όροι για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνει. Επιπλέον καταγράφεται η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και των οδηγών του μεταφορικού μέσου για αποστολή των δεδομένων προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Δ) Διαθέτει δίκτυο συνεργατών για εγκατάσταση εξοπλισμού σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Ε) Διαθέτει γραφείο υποστήριξης συνδρομητών με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.

ΣΤ) Φροντίζει την απρόσκοπτη συνέχεια παροχής της υπηρεσίας στους συνδρομητές του και ειδοποιεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν για τη διακοπή παροχής της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ζ) Για κάθε συσκευή που υποστηρίζει διαθέτει την σχετική τεκμηρίωση της.

Η) Διαθέτει στους συνεργαζόμενους εγκαταστάτες όλο το τεκμηριωτικό υλικό για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των συσκευών.

Θ) Η μέση μηνιαία διαθεσιμότητα της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι 99,5%.

Ι) Ο πάροχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το λογισμικό που χρησιμοποιεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι σύμφωνο με τις παρεχόμενες προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

Ια) Σε περίπτωση που διαπιστώσει μη αιτιολογημένες παρεκκλίσεις από την ομαλή αποστολή δεδομένων από συνδρομητή θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στις Αρχές.

Ιβ) Λαμβάνει όλα τα μέτρα για τη τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών.

Άρθρο 3 : Υπόχρεοι εφαρμογής

1. Ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου είναι υπόχρεος για την καταχώριση και διαχείριση των στοιχείων του μεταφορικού μέσου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

2. Η εταιρία εμπορίας, τα πρατήρια, οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τα διυλιστήρια είναι υπόχρεοι να δηλώνουν τα δρομολόγια μέσα από τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

4

Όλοι οι υπόχρεοι του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων τις σχετικές διαδικασίες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν για λογαριασμό τους οι εξουσιοδοτημένοι στο Taxisnet εκπρόσωποί τους.

Άρθρο 4 : Διαδικασία καταχώρισης και διαχείρισης στοιχείων μεταφορικού μέσου ενεργειακών προϊόντων

1. Ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου είναι υπόχρεος για την καταχώριση μέσω της υπηρεσίας του Μητρώου μεταφορικών μέσων τα παρακάτω στοιχεία για αυτό :

1) ΑΦΜ ιδιοκτήτη

2) Αριθμός κυκλοφορίας

3) Αριθμός έγκρισης τύπου δεξαμενής

4) Χωρητικότητα δεξαμενής

5) Πλήθος διαμερισμάτων

6) Αναγνωριστικός αριθμός και χωρητικότητα κάθε διαμερίσματος

7) Εργοστάσιο κατασκευής οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας)

8) Τύπος οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας)

9) Αριθμός πλαισίου οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας)

10) ΑΦΜ Εγκαταστάτη συσκευής

11) ΙΜΕΙ συσκευής

12) Ημερομηνία εγκατάστασης συσκευής

13) Κατασκευαστής συσκευής

14) Μοντέλο συσκευής

15) Σειριακός αριθμός συσκευής

16) Θέση εγκατάστασης συσκευής

17) Τον ενδιάμεσο πάροχο μέσω του οποίου θα αποστέλλει δεδομένα προς το κέντρο λήψης σημάτων

18) Την ημερομηνία έναρξη και λήξης της συνεργασίας με τον πάροχο

Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει τους ογκομετρικούς πίνακες των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. Για κάθε διαμέρισμα δεξαμενής συμπληρώνει τον όγκο κάτω από την πλάκα καταμέτρησης, τον συνολικό όγκο του διαμερίσματος και την αντιστοίχιση όγκου δεξαμενής με χιλιοστά ύψους.

2. Η καταχώριση των στοιχείων των ογκομετρικών πινάκων δεν είναι υποχρεωτική για τους σκοπούς της παρούσης, αλλά ενδείκνυται.

3. Μετά την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων ο υπόχρεος οριστικοποιεί την υποβολή των δεδομένων των προηγούμενων παραγράφων και λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (id μητρώου). Μεταβολές εκ των υστέρων δύναται να γίνονται και θα τηρείται ιστορικότητα. Όλα τα στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο για την ορθότητα / ακρίβειά τους.

4. Ο ιδιοκτήτης, μετά την επιτυχή εγκατάσταση της συσκευής στο μέσο και την επικοινωνία με το σύστημα παραλαβής σημάτων του παρόχου από τον εγκαταστάτη οφείλει να καταχωρήσει την πληροφορία στο μητρώο.

5. Ο εγκαταστάτης και ο πάροχος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ιδιοκτήτη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την καταχώρηση των πληροφοριών στο μητρώο μεταφορικών μέσων.

4

Όλοι οι υπόχρεοι του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων τις σχετικές διαδικασίες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν για λογαριασμό τους οι εξουσιοδοτημένοι στο Taxisnet εκπρόσωποί τους.

Άρθρο 4 : Διαδικασία καταχώρισης και διαχείρισης στοιχείων μεταφορικού μέσου ενεργειακών προϊόντων

1. Ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου είναι υπόχρεος για την καταχώριση μέσω της υπηρεσίας του Μητρώου μεταφορικών μέσων τα παρακάτω στοιχεία για αυτό :

1) ΑΦΜ ιδιοκτήτη

2) Αριθμός κυκλοφορίας

3) Αριθμός έγκρισης τύπου δεξαμενής

4) Χωρητικότητα δεξαμενής

5) Πλήθος διαμερισμάτων

6) Αναγνωριστικός αριθμός και χωρητικότητα κάθε διαμερίσματος

7) Εργοστάσιο κατασκευής οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας)

8) Τύπος οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας)

9) Αριθμός πλαισίου οχήματος (από την άδεια κυκλοφορίας)

10) ΑΦΜ Εγκαταστάτη συσκευής

11) ΙΜΕΙ συσκευής

12) Ημερομηνία εγκατάστασης συσκευής

13) Κατασκευαστής συσκευής

14) Μοντέλο συσκευής

15) Σειριακός αριθμός συσκευής

16) Θέση εγκατάστασης συσκευής

17) Τον ενδιάμεσο πάροχο μέσω του οποίου θα αποστέλλει δεδομένα προς το κέντρο λήψης σημάτων

18) Την ημερομηνία έναρξη και λήξης της συνεργασίας με τον πάροχο

Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει τους ογκομετρικούς πίνακες των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. Για κάθε διαμέρισμα δεξαμενής συμπληρώνει τον όγκο κάτω από την πλάκα καταμέτρησης, τον συνολικό όγκο του διαμερίσματος και την αντιστοίχιση όγκου δεξαμενής με χιλιοστά ύψους.

2. Η καταχώριση των στοιχείων των ογκομετρικών πινάκων δεν είναι υποχρεωτική για τους σκοπούς της παρούσης, αλλά ενδείκνυται.

3. Μετά την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων ο υπόχρεος οριστικοποιεί την υποβολή των δεδομένων των προηγούμενων παραγράφων και λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (id μητρώου). Μεταβολές εκ των υστέρων δύναται να γίνονται και θα τηρείται ιστορικότητα. Όλα τα στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο για την ορθότητα / ακρίβειά τους.

4. Ο ιδιοκτήτης, μετά την επιτυχή εγκατάσταση της συσκευής στο μέσο και την επικοινωνία με το σύστημα παραλαβής σημάτων του παρόχου από τον εγκαταστάτη οφείλει να καταχωρήσει την πληροφορία στο μητρώο.

5. Ο εγκαταστάτης και ο πάροχος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ιδιοκτήτη όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την καταχώρηση των πληροφοριών στο μητρώο μεταφορικών μέσων.

5

6. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου υποχρεούται εντός μηνός να καταχωρήσει το νέο στοιχείο.

7. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ παρόχου και ιδιοκτήτη μεταφορικού μέσου οφείλουν και οι δύο να δηλώσουν τη σχετική διακοπή στο μητρώο.

Άρθρο 5: Διαδικασία δήλωσης δρομολογίων

Κάθε δρομολόγιο υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους σύμφωνα με το άρθρο 3 τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά της ώρας πριν την εκτέλεσή του.

Για κάθε δρομολόγιο καταχωρίζονται τα εξής:

1) Αριθμός κυκλοφορίας, μοναδικός αριθμός εγγραφής μητρώου οχήματος / οχημάτων.

2) ΑΦΜ υπόχρεου δήλωσης δρομολογίου.

3) Μοναδικός αριθμός εσωτερικού δελτίου διακίνησης στην εγκατάσταση φόρτωσης.

4) Θέση, κατηγορία αφετηρίας δρομολογίου και ΑΦΜ πωλητή.

5) Θέση, κατηγορία θέσης και ΑΦΜ κάθε αποδέκτη.

6) Ποσότητα καυσίμου, είδος καυσίμου ανά διαμέρισμα και ανά αποδέκτη.

7) Αριθμός σφραγίδας για κάθε διαμέρισμά του.

8) Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω τα παρακάτω παραστατικά, όπου υφίσταται υποχρέωση έκδοσής τους για την εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου:

α) e-ΔΕ (πρώην ΣΔΕ). Αριθμός συνοδευτικού διοικητικού έγγραφου (για μεταφορά από / σε κοινοτική / ελληνική φορολογική αποθήκη με αναστολή φόρου)

β) αριθμός Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) (για εισαγωγές / εξαγωγές, εφοδιασμούς εξωτερικού, εφοδιασμούς με απαλλαγή)

γ) αριθμός Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) (για πρατήρια, ατελή / ειδική χρήση ή εφοδιασμό εσωτερικού με οφειλόμενο φόρο

δ) αριθμός παραστατικού φόρτωσης (για μεταφορά μη υποκειμένου σε φόρο, τιμολόγιο / δελτίο αποστολής)

Η καταχώριση της θέσης αφετηρίας και αποδέκτη της παρ. 1 γίνεται είτε με εισαγωγή στοιχείων διεύθυνσης είτε με επιλογή από χάρτη είτε με επιλογή σημείου ενδιαφέροντος. Μέσω του χάρτη δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας σημείου ενδιαφέροντος για προορισμούς που χρησιμοποιούνται τακτικά από τους υπόχρεους στα δρομολόγια τους.

Άρθρο 6: Απαιτήσεις Ασφάλειας για τη Συσκευή και Ασφάλεια Δεδομένων

Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας :

α) Να υλοποιεί λειτουργία περιαγωγής (roaming) για τη διάταξη αποστολής δεδομένων, σε περίπτωση που το βυτιοφόρο εκτελεί δρομολόγιο εκτός ελληνικής επικράτειας. Απαγορεύεται η απενεργοποίηση της περιαγωγής.

β) Να μπορεί να υλοποιεί την δυνατότητα κρυπτογράφησης αποστελλομένων δεδομένων με προεπιλεγμένο αλφαριθμητικό κωδικό (AES-256 preshared key)

γ) Σε περίπτωση διάρρηξης της σφράγισης, αφαίρεσης / μετακίνησης της συσκευής θα δημιουργείται αντίστοιχη ειδοποίηση (alert), η οποία πρέπει να αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο λήψης σημάτων.

5

6. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου υποχρεούται εντός μηνός να καταχωρήσει το νέο στοιχείο.

7. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ παρόχου και ιδιοκτήτη μεταφορικού μέσου οφείλουν και οι δύο να δηλώσουν τη σχετική διακοπή στο μητρώο.

Άρθρο 5: Διαδικασία δήλωσης δρομολογίων

Κάθε δρομολόγιο υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους σύμφωνα με το άρθρο 3 τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά της ώρας πριν την εκτέλεσή του.

Για κάθε δρομολόγιο καταχωρίζονται τα εξής:

1) Αριθμός κυκλοφορίας, μοναδικός αριθμός εγγραφής μητρώου οχήματος / οχημάτων.

2) ΑΦΜ υπόχρεου δήλωσης δρομολογίου.

3) Μοναδικός αριθμός εσωτερικού δελτίου διακίνησης στην εγκατάσταση φόρτωσης.

4) Θέση, κατηγορία αφετηρίας δρομολογίου και ΑΦΜ πωλητή.

5) Θέση, κατηγορία θέσης και ΑΦΜ κάθε αποδέκτη.

6) Ποσότητα καυσίμου, είδος καυσίμου ανά διαμέρισμα και ανά αποδέκτη.

7) Αριθμός σφραγίδας για κάθε διαμέρισμά του.

8) Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω τα παρακάτω παραστατικά, όπου υφίσταται υποχρέωση έκδοσής τους για την εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου:

α) e-ΔΕ (πρώην ΣΔΕ). Αριθμός συνοδευτικού διοικητικού έγγραφου (για μεταφορά από / σε κοινοτική / ελληνική φορολογική αποθήκη με αναστολή φόρου)

β) αριθμός Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) (για εισαγωγές / εξαγωγές, εφοδιασμούς εξωτερικού, εφοδιασμούς με απαλλαγή)

γ) αριθμός Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) (για πρατήρια, ατελή / ειδική χρήση ή εφοδιασμό εσωτερικού με οφειλόμενο φόρο

δ) αριθμός παραστατικού φόρτωσης (για μεταφορά μη υποκειμένου σε φόρο, τιμολόγιο / δελτίο αποστολής)

Η καταχώριση της θέσης αφετηρίας και αποδέκτη της παρ. 1 γίνεται είτε με εισαγωγή στοιχείων διεύθυνσης είτε με επιλογή από χάρτη είτε με επιλογή σημείου ενδιαφέροντος. Μέσω του χάρτη δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας σημείου ενδιαφέροντος για προορισμούς που χρησιμοποιούνται τακτικά από τους υπόχρεους στα δρομολόγια τους.

Άρθρο 6: Απαιτήσεις Ασφάλειας για τη Συσκευή και Ασφάλεια Δεδομένων

Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας :

α) Να υλοποιεί λειτουργία περιαγωγής (roaming) για τη διάταξη αποστολής δεδομένων, σε περίπτωση που το βυτιοφόρο εκτελεί δρομολόγιο εκτός ελληνικής επικράτειας. Απαγορεύεται η απενεργοποίηση της περιαγωγής.

β) Να μπορεί να υλοποιεί την δυνατότητα κρυπτογράφησης αποστελλομένων δεδομένων με προεπιλεγμένο αλφαριθμητικό κωδικό (AES-256 preshared key)

γ) Σε περίπτωση διάρρηξης της σφράγισης, αφαίρεσης / μετακίνησης της συσκευής θα δημιουργείται αντίστοιχη ειδοποίηση (alert), η οποία πρέπει να αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο λήψης σημάτων.

6

δ) Η επικοινωνία της συσκευής με τον ενδιάμεσο πάροχο θα πρέπει να γίνεται μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας APN.

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να υπάρχει κατ’ ελάχιστον 24-μηνο συμβόλαιο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για λόγους αποστολής δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου οφείλει να εξασφαλίζει το συνεχές της σύνδεσης και αποστολής δεδομένων. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι ο υπόχρεος δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αποστολής θέσης και δεδομένων του μεταφορικού μέσου ενεργειακών προϊόντων προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων, με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Άρθρο 7: Αποστολή δεδομένων προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων

1. Κάθε συσκευή που υλοποιεί την ασύρματη αποστολή σημάτων, αποστέλλει ανά πέντε (5) λεπτά, με παραμετροποιήσιμη συχνότητα αποστολής, τα παρακάτω δεδομένα που κατατάσσονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:

α) Δεδομένα θέσης / ταυτότητας μεταφορικού μέσου

β) Ειδοποιήσεις κατάστασης / συμβάντων συσκευής (warnings / alerts)

γ) Δεδομένα διασφάλισης ακεραιότητας αποστελλομένων στοιχείων

2. Για την αποστολή της θέσης του μεταφορικού μέσου η συσκευή δημιουργεί μια συστοιχία χαρακτήρων, εφεξής εκφραζόμενο ως «στίγμα», το οποίο εμπεριέχει τα παρακάτω πεδία διατεταγμένα με αυτή τη σειρά:

1) Τύπος πακέτου δεδομένων (Packet Type)

2) Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης οχήματος που έχει αποδοθεί κατά την εγγραφή στο μητρώο (άρθρο 4)

3) ΙΜΕΙ συσκευής (Device ID)

4) Ενεργειακό επίπεδο μπαταρίας (Battery Level)

5) Επίπεδο σήματος κινητής τηλεφωνίας (Phone Signal Level in dBms)

6) Ισχύς σήματος GPS

7) GPS Time Stamp

8) Γεωγραφικό Μήκος (Latitude)

9) Γεωγραφικό πλάτος (Longitude)

10) Υψόμετρο (Altitude)

11) Ταχύτητα (Speed)

12) Id παρόχου

13) Unique signal ID in ΗΕΧ

14) Το SHA-1 hash (του κωδικού κρυπτογράφησης AES-256 + ανωτέρω πεδίων του πακέτου)

15) Ημερομηνία ώρα παραλαβής μηνύματος από τον πάροχο

16) Ημερομηνία ώρα αποστολής μηνύματος από τον πάροχο προς το Κέντρο λήψης σημάτων

17) Αριθμός διαμερίσματος, τύπος, ID σφραγίδας, status για όσες σφραγίδες υπάρχουν

18) Κατεύθυνση κίνησης σε μοίρες

19) Κατάσταση κινητήρα

20) Πλήθος δορυφόρων

21) Ακρίβεια σήματος GPS

7

22) Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ρυμουλκούμενου (IMEI συσκευής ρυμουλκούμενου

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον στο πρωτόκολλο ως εξής : Τίτλος πεδίου Χαρακτήρες
Packet Type 5digit (chars)
ID μητρώου 15 digits (chars)
Device ID 15 digits (chars)
Battery Level 1 digit (char)
Phone signal Level 2 digit (char)
Timestamp 12 digits (chars)
GPS Time 10 digits (chars)
Latitude 7 chars
Longitude 7 chars
Altitude 7 chars
Speed 5 chars
Id παρόχου 10 chars
Signal ID in HEX 32 digits (chars)
SHA-1 hash 40 digits (chars)
Ημερομηνία ώρα παραλαβής μηνύματος από τον πάροχο 12 digits (chars)
Ημερομηνία ώρα αποστολής μηνύματος από τον πάροχο προς το Κέντρο λήψης σημάτων 12 digits (chars)
Αριθμός διαμερίσματος σφραγίδας Cardinality (Multiple) 2 digits (chars)
Id σφραγίδας 10 chars
Τύπος σφραγίδας 2 digits (chars)
Κατάσταση σφραγίδας 1 digits (chars)
Κατεύθυνση κίνησης σε μοίρες 1 digit
Κατάσταση κινητήρα 1 digit
Πλήθος Δορυφόρων 5 digit
Ακρίβεια σήματος GPS 15 digits
Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ρυμουλκούμενου (IMEI συσκευής ρυμουλκούμενου) 15 digits (chars)

Κάθε πεδίο του στίγματος, διαχωρίζεται από το επόμενο με ερωτηματικό <;> ενώ κάθε πακέτο τελειώνει με τον ειδικό χαρακτήρα ελέγχου </r>

Ο τύπος του πακέτου δεδομένων μπορεί να πάρει την παρακάτω κατηγοριοποίηση:

8

Κωδικός Τύπου Πακέτου Κατηγορία στίγματος
00 Θέση μεταφορικού μέσου
01 Σε παροχή ρεύματος (οn-power)
02 Όχημα σε κίνηση με παροχή μπαταρίας (Movement on-battery)
03 Όχημα σε ακινησία με παροχή μπαταρίας (οn-battery)
04 Αφαίρεση – Παραβίαση Συσκευής (Device Removed – Violated)
05 Απώλεια σήματος θέσης (GPS Signal Lost)
06 Απώλεια σήματος Τηλεφωνίας (GPRS Signal Lost)
10..99 Άλλοι τύποι πακέτων προαιρετικής τηλεμετρίας

 

 

Οι καταστάσεις λειτουργίας της συσκευής είναι οι ακόλουθες:

Α) Σε παροχή ρεύματος (on-power): όταν η συσκευή τροφοδοτείται κανονικά από το όχημα: Συχνότητα καταγραφής στίγματος θέσης κάθε ένα (1) λεπτό. Μέγιστη περίοδος αποστολής πακέτου στιγμάτων πέντε (5) λεπτά. Αποστολή alarms σε πραγματικό χρόνο (real-time).

Β) Σε παροχή μπαταρίας (on-battery): όταν η συσκευή δεν τροφοδοτείται από το όχημα, αλλά από την εσωτερική μπαταρία. Διακρίνουμε δύο επιμέρους καταστάσεις:

 Όχημασεκίνηση αποστολήστίγματοςαρχικάκάθεένα(1) λεπτό αποστολήπακέτουστιγμάτωνανάδέκαέωςτριάντα(10-30) λεπτάανάλογαμετααποθέματαμπαταρίας Αποστολήalarms σεπραγματικόχρόνο(real-time).

 Όχημασεακινησία αποστολήστίγματοςκαιδιαγνωστικώνπακέτωνμιαφοράκάθετρεις(3) μέρες Αποστολήalarms σεπραγματικόχρόνο(real-time).

Σεκάθετύποπακέτου σταδεδομέναστίγματοςθαπρέπεινακαταγράφονταικαινααποστέλλονταιόλαταπεδίαπουείναιδιαθέσιμα

Τύποιειδοποιήσεων(alarms): Εκτόςαπόταπεριοδικάμηνύματαμετηνπληροφορίατηςθέσης, θαπρέπεινααποστέλλονταικαιμηνύματαειδοποιήσεωνστιςακόλουθεςπεριπτώσεις

 Σύνδεσησετροφοδοσία

 Παραβίαση/ αφαίρεσησυσκευής

 Κίνησηενώησυσκευήείναιεκτόςτροφοδοσίας(on battery)

 Ακινησίαενώησυσκευήείναιεκτόςτροφοδοσίας(on battery)

 Πρόβλημασύνδεσηςμεδίκτυοκινητήςτηλεφωνίας

 Απώλειαςστίγματος

Σεπερίπτωσηαδυναμίαςσύνδεσηςμέσωτουδικτύουκινητήςτηλεφωνίαςοικάθεείδουςειδοποιήσειςκαθώςκαιόλαταενδιάμεσαστίγματαμαζίμετηχρονοσήμανσητουςθααποθηκεύονταιστηνεσωτερικήμνήμηκαιθααποστέλλονταιμόλιςησύνδεσηκινητήςτηλεφωνίαςκαταστείδυνατή

Στηνπερίπτωσηπουησυσκευήείναιon – battery καιακίνητηγιαχρονικόδιάστημαμεγαλύτεροτωντριών(3) ωρών ησυσκευήθαπρέπειναμπαίνεισεκατάστασηχαμηλήςστάθμηςδιαθέσιμηςενέργειας(low-power mode) καινααποστέλλειμιαφοράανάτρεις(3) ημέρεςέναδιαγνωστικόπακέτομετοστίγματηςκαιταεπίπεδατηςμπαταρίαςτης

Ότανέναβυτιοφόροξεκινάεκνέουνακινείται τότεησυσκευήεπανέρχεταισεκανονικήκατάστασηλειτουργίας

Σεπερίπτωσηπουησυσκευήυποστηρίζεικαιάλλαστοιχείατηλεμετρίαςγιατομεταφορικόμέσο δύναταιναζητηθείαποστολήπροςτοκέντρολήψηςσημάτωνκαιτωνδεδομένωναυτών.

 

9

Άρθρο 8: Ισχύς διατάξεων – Μεταβατικές Διατάξεις

  1. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων με απόφασή του ορίζει την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Λήψης Σημάτων.
  2. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ για τα μεταφορικά μέσα πετρελαϊκών προϊόντων.
  3. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα για ένταξη στο μητρώο παρόχων καταχωρούν τα στοιχεία τους στο Κέντρο Λήψης Σημάτων εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας.
  4. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων καταχωρούν τα δεδομένα του άρθρου 4 της παρούσας σε συσχέτιση με εγγεγραμμένο στο Μητρώο πάροχο εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Λήψης Σημάτων.
  5. Για κάθε νέα σύνδεση, ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου οφείλει να καταχωρεί την ενεργοποίηση της σύνδεσης στη σχετική υπηρεσία το αργότερο εντός μίας (1) ημέρας από τη σύνδεση της συσκευής στο σύστημα του παρόχου από τον εγκαταστάτη. Από τη χρονική στιγμή αυτή και μετά το μεταφορικό μέσο οφείλει να αποστέλλει σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων μέσω της σχετικής υπηρεσίας του παρόχου και θεωρείται ενεργό.
  6. Με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Λήψης Σημάτων αρχίζει τρίμηνη δοκιμαστική/πιλοτική λειτουργία μετά το πέρας της οποίας ξεκινά η παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Λήψης Σημάτων. Κάθε πάροχος οφείλει να ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα πιλοτικής πλήρους λειτουργίας πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Όλα τα σταθερά οχήματα οφείλουν να αποστέλλουν τα οριζόμενα στην παρούσα δεδομένα από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κέντρου Λήψης Σημάτων. Εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κέντρου Λήψης Σημάτων θα πρέπει να αποστέλλονται τα οριζόμενα στην παρούσα δεδομένα για το σύνολο των λοιπών μεταφορικών μέσων (ρυμουλκούμενων).
  7. Μετά την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κέντρου Λήψης Σημάτων, για κάθε νέα σύνδεση, ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου οφείλει να καταχωρεί την ενεργοποίηση της σύνδεσης στη σχετική υπηρεσία το αργότερο εντός μίας (1) ημέρας από τη σύνδεση της συσκευής στο σύστημα του παρόχου από τον εγκαταστάτη. Από τη χρονική στιγμή αυτή και μετά το μεταφορικό μέσο οφείλει να αποστέλλει σήματα στο κέντρο λήψης σημάτων μέσω της σχετικής υπηρεσίας του παρόχου και θεωρείται ενεργό.
  8. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Λήψης Σημάτων, για κάθε νέο μεταφορικό μέσο ενεργειακών προϊόντων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της παρούσας.
  9. Τα δρομολόγια θα πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 για όλα τα μεταφορικά μέσα που είναι ενεργά στο μητρώο μεταφορικών μέσων ενεργειακών προϊόντων.

Άρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ