ΠΟΛ1208/2018

Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλή-σεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκα-τεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκατα-στάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού

αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανε-ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

pol1208_2018fek