ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

taxheaven.gr

Με τις διατάξεις της τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις.» ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και προβλέπονται τα ακόλουθα:

Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4551/2018 που αναφέρονται στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι οφείλουν να μειώσουν την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης κατά το υπολογιζόμενο με βάση τις οριζόμενες παραμέτρους ποσό που θα εισπράττουν ως Α.ΝΗ.ΚΟ.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) ελέγχει τη μείωση της τιμής λιανικής του καυσίμου με βάση τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Προβλέπεται η επιβολή από τη Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., προστίμου πεντακοσίων (500) ευρώ, πέραν των προβλεπόμενων, με την κείμενη νομοθεσία, διοικητικών κυρώσεων, στην περίπτωση που πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα, έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Ορίζεται ότι, τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) λαμβάνουν εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Προβλέπεται η διακοπή της καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. για καύσιμα, αν από τον σχετικό έλεγχο προκύπτει ότι, ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης της παράβασης για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης Μ.Α.Ν. – Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση.

Ορίζεται ότι, τα ποσά που έχουν καταβληθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναζητούνται για την αιτία αυτή, βεβαιώνονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. στα καύσιμα που αφορά τα μνημονευόμενα νησιά, διάρκειας έως έξι μήνες και έναρξη λειτουργίας αυτής τον Ιανουάριο του 2019.

Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της προβλεπόμενης εξουσιοδότησης με την οποία ρυθμίζονται με κ.υ.α.: i) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, ii) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, iii) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, iv) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης των προαναφερόμενων προστίμων και κυρώσεων, κατά περίπτωση, v) ο χρόνος έναρξης της πλήρους εφαρμογής του μέτρου.

Παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής και στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου της διαδικασίας των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η οποία ισχύει για τον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …
Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α’ 116)

Με την παρ. 1 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, που αφορούν στη μεταφορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, χορηγείται το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) σε κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι δικαιούχοι οφείλουν να μειώσουν τη λιανική τιμή των υγρών καυσίμων κίνησης κατά το ποσό του Α.ΝΗ.ΚΟ. Οι παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) και συγκεκριμενοποιούνται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 παρ. 4 του ίδιου νόμου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) ελέγχει την μείωση της τιμής λιανικής του καυσίμου με βάση τις τελικές τιμές πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων, που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της ΥΑ 91354/24.8.2017 (Β’ 2983). Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η έγκαιρη και ακριβής καταχώρηση των παραπάνω τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων με ευθύνη του πρατηριούχου. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ εάν ένας πρατηριούχος, που έχει ενταχθεί στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα, έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, ώστε η τελευταία να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) λαμβάνουν εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Η παρ. 3 στοχεύει στην εξασφάλιση της μείωσης της τιμής λιανικής πώλησης του καυσίμου στα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων που έχουν ενταχθεί στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Η παράλειψη μείωσης της τιμής συνιστά σοβαρό λόγο για τη διακοπή της καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί για δεύτερη φορά η παράλειψη, είναι δυνατός ο αποκλεισμός της επιχείρησης από το καθεστώς έκδοσης Μ.Α.Ν. – Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό, κατά το οποίο παρατηρήθηκε η δεύτερη παράλειψη.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του μέτρου, ορίζεται στην παρ. 4 πιλοτική εφαρμογή το πολύ 6 μηνών σε ομάδα νησιών με κριτήριο τον αριθμό των κατοίκων και την απόσταση από τον πλησιέστερο ηπειρωτικό λιμένα.

Με την παρ. 5 δίδεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων που πρέπει να ρυθμιστούν, προκειμένου να υλοποιηθεί το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα. Η εξουσιοδότηση αφορά, μεταξύ άλλων, στα αριθμητικά δεδομένα, τα οποία απαιτείται συχνά να αναπροσαρμόζονται στα εκάστοτε δημοσιονομικά ή πραγματικά δεδομένα.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρ. 11 του ν. 4551/2018 καταργείται, με την παρ. 6, ως άνευ αντικειμένου.

Άρθρο
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4538/2018 (Α’ 265)

Με την προτεινόμενη αλλαγή δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστεί και στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου η διαδικασία των απλουστευμένων επιλογών κόστους, η οποία ισχύει για τον υπολογισμό των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εναρμόνιση της μεθοδολογίας ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο …
Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α’ 116)

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4551 /2018 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι κατά το χρόνο που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλουν να μειώσουν την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης κατά το ποσό που εισπράττουν ως Α.ΝΗ.ΚΟ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 4, οι οποίες εξειδικεύονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση αυτή, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ εάν ένας πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 114 της 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) απόφασης, επιβάλλεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τη ΓΓΑΙΝΠ, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της τιμής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4551/2018, μετά τις λέξεις «Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη – Μ.Α.Ν.» προστίθενται οι λέξεις «ή Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης – Μ.Α.Ν. Επιχείρησης)».

3. Στο άρθρο 8 του ν. 4551/2018 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. για καύσιμα διακόπτεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, αν από τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης του προηγούμενου εδαφίου για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης Μ.Α.Ν. – Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναζητούνται για την αιτία αυτή, βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»

4. Η μόνη παράγραφος του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 αριθμείται σε παρ. 1 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«Το μέτρο του Μ.Ι. στα καύσιμα τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιανουάριο του 2019. Η πιλοτική εφαρμογή διαρκεί έως έξι μήνες και αφορά τα νησιά Αγαθονήσι, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται: α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, β) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δ) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3 παρ. 3 και η διαδικασία επιβολής της κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 4, ε) ο χρόνος έναρξης της πλήρους εφαρμογής του μέτρου.

6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 καταργείται.

Άρθρο …
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4538/2018 (Α’ 265)

1. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4538/2018 (Α’ 265) μετά τις λέξεις «παρούσας παραγράφου» προστίθενται τα εξής:
«καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες και τον προσδιορισμό τους».

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ποσό των λειτουργικών δαπανών μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους που καθορίζονται στον κανονισμό (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι ρυθμίσεις της 97724/ΕΥΘΥ750/2018 (Β’ 4566) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ2014/2020» εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί στον ΕΦΕΠΑΕ καθήκοντα διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».