Νόμος 4585/2018 – ΦΕΚ 216/Α/24-12-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4585/2018

ΦΕΚ 216/Α/24-12-2018

Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 29

Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄ 116)

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4551/2018 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι κατά τον χρόνο που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλουν να μειώσουν την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης κατά το ποσό που εισπράττουν ως Α.ΝΗ.ΚΟ.. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 4, οι οποίες εξειδικεύονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 4. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση αυτή, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ εάν ένας πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 114 της 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης, επιβάλλεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τη ΓΓΑΙΝΠ, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της τιμής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του

ν. 4551/2018, μετά τις λέξεις «Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη – Μ.Α.Ν.» προστίθενται οι λέξεις «ή Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης – Μ.Α.Ν. Επιχείρησης)».

3. Στο άρθρο 8 του ν. 4551/2018 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. για καύσιμα διακόπτεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, αν από τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης του προηγούμενου εδαφίου για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης Μ.Α.Ν. – Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναζητούνται για την αιτία αυτή, βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονταη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.».

4. Η μόνη παράγραφος του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 αριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Το μέτρο του Μ.Ι. στα καύσιμα τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιανουάριο του 2019. Η πιλοτική εφαρμογή διαρκεί έως έξι (6) μήνες και αφορά τα νησιά Αγαθονήσι, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται: α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, β) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δ) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3 παράγραφος 3 και η διαδικασία επιβολής της κύρωσης του άρθρου 8 παράγραφος 4, ε) ο χρόνος έναρξης της πλήρους εφαρμογής του μέτρου.».

6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 καταργείται.