Ηλεκτρονικά και εντός διμήνου οι επιστροφές του ΕΦΚ για αλιείς

ypaithros.gr

Mια νέα, αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν αλιείς, κάτοχοι βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας, καθώς και κάτοχοι τουριστικών σκαφών θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, απαλλάσσοντας τους δικαιούχους από την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας στα αρμόδια τελωνεία, κάτι που μέχρι σήμερα κόστιζε τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.Πλέον, οι αιτήσεις, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα τελωνεία μέσω μιας νέας εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος στο ICISnet. Τα δε ποσά προς επιστροφή θα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι, καταργώντας έτσι τη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης χειρόγραφων επιταγών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πρόβλημα είχε αναδειχθεί κατά τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν τους προηγούμενους μήνες σε νησιά υπηρεσιακά στελέχη της ΑΑΔΕ. Εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, αλλά και επαγγελματίες είχαν επισημάνει ότι, με την υφιστάμενη διαδικασία, οι αλιείς και ιδιοκτήτες των σκαφών ήταν πολύ συχνά αναγκασμένοι να μετακινούνται από νησί σε νησί, κάτι που δεν ήταν πάντοτε εφικτό λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ συνεπαγόταν και επιπλέον δαπάνη (καύσιμα). Οι εφοριακοί είχαν δεσμευτεί ότι θα θέσουν το ζήτημα στην κεντρική διοίκηση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, όπως κι έγινε.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί και στις επιστροφές ΕΦΚ (125 ευρώ στο χιλιόλιτρο) για το ντίζελ κίνησης που χρησιμοποιούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ.

Τα βήματα και τα δικαιολογητικά

Απόφαση που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, περιγράφει αναλυτικά το νέο μηχανισμό επιστροφής. Σύμφωνα με αυτή, το πρώτο βήμα θέλει τον αιτούντα να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων στο κατά περίπτωση αρμόδιο τελωνείο.

Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται τέσσερις φορές ετησίως και, συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης με τα αντίστοιχα παραστατικά για το ίδιο διάστημα. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ανά ημερολογιακό εξάμηνο, για μεν το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τέλος Ιουλίου, για δε το δεύτερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Παραστατικά (τιμολόγια) προμήθειας του καυσίμου.

– Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών καυσίμων, βάσει των οποίων ο δικαιούχος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ.

– Σελίδα ή σελίδες του Ημερολογίου Κίνησης για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων.

– Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελειών που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση, καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί και για τις οποίες ο συναλλασσόμενος αιτείται επιστροφής ΕΦΚ.

Για τα επαγγελματικά ή τουριστικά πλοία και τα θαλάσσια ταξί απαιτούνται επιπλέον, ανά περίπτωση, δικαιολογητικά (πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης/πιστοποιητικό ασφαλείας, σχετικές άδειες κ.λπ.), που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση.

Μετά τους συμψηφισμούς η πληρωμή

Εφόσον η αίτηση γίνεται αποδεκτή, το αρμόδιο τελωνείο μπορεί να ζητήσει την υποβολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που κρίνει απαραίτητα για τη διαδικασία του ελέγχου, προτού προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής Απόφασης Επιστροφής.

Παράλληλα, ελέγχει την ύπαρξη τυχόν τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου απαλλαγής. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τέτοιες οφειλές, διενεργείται συμψηφισμός του ποσού προς επιστροφή με τυχόν οφειλές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά την ολοκλήρωση του συμψηφισμού (όπου απαιτείται) και εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής ΕΦΚ, το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει στην έκδοση της απόφασης για την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Στην απόφαση αναφέρονται:

  1. Tο συνολικό ποσό επιστροφής ΕΦΚ, προ τυχόν συμψηφισμών.
  2. Το ποσό συμψηφισμού με τυχόν τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου.
  3. To τελικό ποσό επιστροφής προς τον δικαιούχο μετά τους τυχόν συμψηφισμούς.