Απόφαση Επιβολής Προστίμων μη καταβολής ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρήση της άδειας τους, σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Μεικτά Πρατήρια Υγρών καυσίμων και υγραερίου, Σταθμών Αυτ/των με καύσιμα που βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218/Α’/18-02-2005).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΕΠΕΙΔΗ

Η τεθείσα προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των ετησίων ανταποδοτικών τελών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218/Α’/18-02-2005) «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4. του Ν.3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών.» παρήλθε άπρακτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Επιβάλλουμε, τα αναφερόμενα στον επισυναπτόμενο Πίνακα, πρόστιμα για μη καταβολή ετησίων ανταποδοτικών τελών χρήσης αδειών σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Μεικτά Πρατήρια Υγρών καυσίμων και υγραερίου, Σταθμών Αυτ/των με καύσιμα που βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218/Α’/18-02-2005) και αποστέλλουμε χρηματικό κατάλογο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και το οποίο θα αποτελεί πόρο του αναφερόμενου στην ως άνω σχετική Κ.Υ.Α., ειδικού λογαριασμού.

2. Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη μετά των επιβαλλομένων προστίμων για τη χρήση των ως άνω αδειών θα εισπραχθούν από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., θα εμφανίζονται στον ΚΑΕ 3421 και στον ΚΑΕ 64048.

3. Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίησή της, ενώπιον:

α) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε ημερών) από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010).

β) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 60 (εξήντα) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/99 – ΦΕΚ 97Α/17-05-1999). Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τεχνικού Τμήματος

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και

Επικοινωνιών Π.Κ.Μ.

Κωνσταντίνος Φανούλης Δημήτριος Τζούλιας Αλέξανδρος Καιλής