Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β72019) υπουργικής απόφασης εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παπάγου, 5 Ιουνίου 2019 Αρ. Πρωτ. 45580 / 459

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β72019) υπουργικής απόφασης.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2040/Β72019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 42863/438/27­5-2019 (ΑΔΑ: 94ΩΧ465ΧΘΞ-6ΓΥ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ