Ελινόιλ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης – Μέρισμα 0,05 ευρώ

energypress.gr

Ανακοινώθηκε από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 12.07.2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.206.605 μετοχές, ήτοι ποσοστό 63,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, τα κέρδη χρήσεως 2018 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 3.935.343,81 και µετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.269.228,84, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 2.666.114,97, τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε να διατεθούν ως εξής :

 

Για τακτικό αποθεματικό                                                                   € 180.000,00

Για µέρισµα  από  τα κέρδη της χρήσεως                                     € 1.185.627,25

Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρο 48 ν.4172/2013

(εισπραχθέντα μερίσματα από θυγατρικές )                                    € 222.000,00

Υπόλοιπο κερδών εις νέον                                                           € 1.078.487,72

Σύνολο                                                                                          € 2.666.114,97

Σύμφωνα µε τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση 2018 τη διανομή µερίσµατος ποσού  € 1.185.627,25 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία,  και αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,05 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,045 Ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) ορίστηκε η Τρίτη 23 Ιουλίου 2019. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, τη  συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

3.Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2019.

4.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  της εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση 2019, καθώς επίσης και την αμοιβή τους.

5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία τους:

  1.     Αληγιζάκη Ιωάννη  του Χρήστου
  2.     Δρόλλα  Λεωνίδα του Παναγιώτη
  3.     Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα
  4.     Κουρούκλη Ιωάννη του Χριστόδουλου
  5.     Κυνηγό Χαράλαμπο του Πολυχρόνη
  6.     Παπαϊωάννου Ροδόλφο του Γεωργίου
  7.     Τσούνια Γεώργιο του Βασιλείου

Επιπλέον , η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002 όπως ισχύει τους:

  1.     Δρόλλα Λεωνίδα του Παναγιώτη
  2.     Παπαϊωάννου Ροδόλφο του Γεωργίου

6.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με πενταετή θητεία τους κ.κ Λαμπρόπουλο Ευάγγελο, Πατσιούρα Βασίλειο και Διαμαντόπουλο Νικόλαο.

7.Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

8.Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

 9.Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως      ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και  εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018,  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10.Έγκριση των συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες από 01/01/2018 έως 31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.206.605 ψήφους υπέρ, τις συμβάσεις της εταιρίας με συνδεδεμένες εταιρίες από 01/01/2018 έως 31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν 2190/1920.