Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την

Περισσότερα