Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων

θέρμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 86.784,37 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό, διεθνή μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση

προμήθειας καυσίμων θέρμανσης Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου για διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020

για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης περιοχής Αλεξ/πολης – Φέρες – Κήποι και από την υπογραφή των

συμβάσεων έως 31/12/2020 για τις Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου περιοχής Διδυμοτείχου, με σφραγισμένες

προσφορές. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων

ογδόντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (86.784,37 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ή εξήντα

εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (69.987,40 €) και προσφορές μπορούν

να δοθούν ανά τμήμα. (CPV: 09135100-5 – Πετρέλαιο θέρμανσης, NUTS: EL511)

1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 25513-50570, 57215, FAX: 25513-50404

E−mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr

Website: www.pamth.gov.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 07/2019

3. Είδος σύμβασης : Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου. Η πληρωμή

του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

4. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή

μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση

http://www.pamth.gov.gr, από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από το πρόγραμμα

Διαύγεια και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση

www.promitheus.gov.gr και από το Επιμελητήριο Έβρου.

5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 25-07-2019, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26-08-2019, ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00 π.μ.

6. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30-08-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στην

Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην

Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το

αντικείμενο του διαγωνισμού, β. Αλλοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του

διαγωνισμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το

αντικείμενο του διαγωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του

διαγωνισμού, ε. Ενώσεις – Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προϋπολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.

10. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη

της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής

Υπηρεσιών και Αγαθών.

12. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της

Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα

τηλέφωνα: 25513-50570, 25513-57215, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

Δημήτριος Πέτροβιτς