Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ” Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης ” και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/01/2020 11:29:23 – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5 – Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ”Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης“ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/01/2020 11:29:23 – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α’) «Ενσωμάτωση στην ελληνική
  νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
  22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση
  διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας
  και λοιπές διατάξεις».
  β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
  Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
  ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  Σελίδα 1 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  γ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
  ισχύει.
  δ) Του π.δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και
  Μεταφορών».
  ε) Του π.δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
  Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
  Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
  στ) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  ζ) Της ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19-7-2019 (ΦΕΚ 3058/τ.Β’/2019) απόφασης
  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
  στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
  η) Της οικ.33498/60551/30-7-2019 (ΦΕΚ 506/τ.Υ.0.Δ.Δ./2019) απόφασης του
  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού
  Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
  θ) Του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
  δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
  Προστασία Δεδομένων).
  ι) Της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
  Μεταφορών, όπως ισχύει.
  ια) Της οικ. 44464/452/31-5-2019 (ΦΕΚ 2140/τ. Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών
  και Μεταφορών.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη η οποία εκτιμάται στο
  ποσό των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, αφορά στην
  ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής για την τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου Πρατηρίων
  Καύσιμων και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
  Υπουργείου, αποφασίζουμε:
 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Οι εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» υποχρεούνται να:
  α) αποστείλουν τα στοιχεία από 1 έως και 3, 11 έως και 11 στ, 13 α, 13 β, 19, 21 έως και
  29β (εκτός των 26δβ και 26δδ), 34, 39, 41 έως και 44 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος
  της παρούσας στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
  Ενότητας, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
  β) ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
  Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του Πίνακα 2 του
  Παραρτήματος της παρούσας.»
 4. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3, η αναφορά «από 34 έως και 39»
  αντικαθίσταται από την αναφορά «από 32 έως και 39».
  Σελίδα 2 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
 5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5, η φράση «εντός δώδεκα (12) μηνών από την
  ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι και την
  31 Δεκεμβρίου 2020.»
 6. H παράγραφος 1 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι
  ενημερωμένα, με υπαιτιότητα των εκμεταλλευτών των «πρατηρίων», η άδεια λειτουργίας
  των «πρατηρίων» ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται
  στο ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.»
 7. Στο άρθρο 9, η φράση «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει οκτώ (8) μήνες μετά
  από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» αντικαθίσταται από τη
  φράση «Η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 1 η
  Σεπτεμβρίου 2020.»
 8. Οι Πίνακες 2 και 3 του άρθρου 8, αντικαθίστανται ως εξής:
  Σελίδα 3

ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Α. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
Α/Α Περιγραφή Επιλογές Τύπος πεδίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Επιλογή από Πίνακα /Λίστα) Ελληνικοί
χαρακτήρες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Επιλογή από Πίνακα /Λίστα) Ελληνικοί
χαρακτήρες
Αρ. Φακέλου «Πρατηρίου»
της Υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας
Ελληνικοί
χαρακτήρες
&αριθμός

 1. Είδος εγκατάστασης λιανικής
  διάθεσης καυσίμων
  Α) Πρατήριο Καυσίμων
  Β) Στεγασμένος Σταθμός, με αντλίες καυσίμων
  Επιλογή (Α ή Β)
 2. Κατηγορία «πρατηρίου» Α) Αμιγώς Υγρών Καυσίμων
  Β) Αμιγώς LPG
  Γ) Αμιγώς CNG
  Γ1) Μητρικό CNG ή Γ2) Θυγατρικό CNG
  Δ) Αμιγώς LNG
  E) Μικτό2α
  ΣΤ) Αμιγώς Υδρογόνου
  Ζ) Αμιγώς Βιοκαυσίμων
  Η) Αμιγώς Συνθετικών και Παραφινικών Καυσίμων
  Επιλογή [Α ή Β
  ή Γ και (Γ1 ή
  Γ2) ή Δ ή Ε ή
  ΣΤ ή Ζ ή Η]
  2α. Σε περίπτωση επιλογής Ε
  (Μικτό), επιλέγονται οι
  κατηγορίες (4)
  Α) Υγρών Καυσίμων
  Β) LPG
  Γ) CNG
  Γ1) Μητρικό CNG ή Γ2) Θυγατρικό CNG
  Δ) LNG
  Ε) Υδρογόνου
  ΣΤ) Βιοκαυσίμων
  Ζ) Συνθετικών και Παραφινικών Καυσίμων
  Πολλαπλές
  επιλογές (Α
  ή/και Β ή/και Γ
  και (Γ1 ή Γ2)
  ή/και Δ ή/και Ε
  ή/και ΣΤ ή/και
  Ζ)
 3. To πρατήριο καυσίμων είναι
  δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
  Α) Δημοσίας Χρήσης
  Β) Ιδιωτικής Χρήσης
  Επιλογή (Α ή Β)
 4. Η θέση του «πρατηρίου» είναι
  εντός ή εκτός σχεδίου
  Α) Εντός Σχεδίου
  Β) Εκτός Σχεδίου
  Επιλογή (Α ή Β)
  4α. Η θέση του «πρατηρίου» είναι
  εκτός σχεδίου και εντός
  εγκεκριμένου οικισμού
  Α) Εντός οικισμού
  Β) Εκτός οικισμού
  Επιλογή (Α ή Β)
 5. Επιλέγεται σε ποια κατηγορία
  εμπίπτει το «πρατήριο»
  δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
  που διαθέτει αντλίες καυσίμων
  Α) Σε ισόγειο κτιρίων με ορόφους, στο οποίο
  στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο
  4 παρ. 1 του Ν. 2801/2000 (Α’ 46), όπως ισχύει.
  Β) Άρθρο 23 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303).
  Γ) Σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε
  τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από το
  πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με
  χρήσεις μιας εξ’ αυτών που αναφέρονται στην παρ.
  4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α’ 28).
  Δ) Σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε
  τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια
  και χώρους των περιπτώσεων δ’ έως και στ’ της
  παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218).
  Ε) Εντός λιμενικής ζώνης ή/και τουριστικών
  λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση
  καυσίμων σε σκάφη.
  ΣΤ) Εντός αμαξοστασίου.
  Ζ) Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
  Πολλαπλές
  επιλογές(Α
  ή/και Β ή/και Γ
  ή/και Δ ή/και Ε
  ή/και ΣΤ ή Ζ)
 6. Το πρατήριο υγρών καυσίμων Α) ΝΑΙ Επιλογή (Α ή Β)
  Σελίδα 4 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  και ο Β) ΟΧΙ
  σταθμός αυτοκινήτων
  εξοπλισμένος με αντλίες
  υγρών καυσίμων, έχει λάβει
  τις υποδείξεις α’ έως και στ’
  του άρθρου 25 του ν.
  4439/2016 (Α’ 222)
 7. Μετατροπή από πρατήριο
  υγρών καυσίμων σε μικτό
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία Ημερομηνία
  μετατροπής
 1. Ιδιωτικό πρατήριο υγρών
  καυσίμων που εμπίπτει στις
  διατάξεις της υπ’ αριθμ. υ.α
  37776/2645/2017 (Β’ 1882)
  Α) Για εργοτάξια
  Β) Για ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και λοιπές
  συναφείς εγκαταστάσεις
  Γ) Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις
  Επιλογή (Α ή Β
  ή Γ)
 2. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο
  καυσίμων χωροθετείται κατά
  μήκος Εθνικής Οδού
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 3. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο
  χωροθετείται εντός ΣΕΑ κατά
  μήκος κλειστού
  αυτοκινητόδρομου
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 4. Στοιχεία εκμεταλλευτή
  «πρατηρίου»
  Α) Φυσικό πρόσωπο
  Β) Νομικό πρόσωπο
  Επιλογή (Α ή Β)
  11α. Ονοματεπώνυμο φυσικού
  προσώπου ή επωνυμία
  νομικού προσώπου
  «πρατηρίου»
  Ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
  11 β. Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας
  «πρατηρίου»
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
  11γ. Τηλέφωνο επικοινωνίας έδρας
  «πρατηρίου»
  Αριθμοί
  11δ. e-mail φυσικού ή νομικού
  προσώπου(1) «πρατηρίου»
  Λατινικοί
  χαρακτήρες
  &αριθμοί &
  σύμβολα
  11ε. ΑΦΜ φυσικού ή νομικού
  προσώπου «πρατηρίου»
  Αριθμοί
  11 στ. Εταιρία Εμπορίας Ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
  &αριθμοί
 5. Άδεια ίδρυσης «πρατηρίου »(1)
  12α. Αριθμός Άδειας ίδρυσης
  «πρατηρίου» (1)
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες
  &αριθμοί &
  Σύμβολα
  12β. Ημερομηνία χορήγησης
  άδειας ίδρυσης «πρατηρίου» (1)
  Ημερομηνία
 6. Άδεια λειτουργίας «πρατηρίου»
  13α. Αριθμός υφιστάμενης άδειας
  λειτουργίας «πρατηρίου»
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες
  &αριθμοί &
  σύμβολα
  13β. Ημερομηνία χορήγησης
  υφιστάμενης άδειας
  λειτουργίας «πρατηρίου»
  Ημερομηνία
  Σελίδα 5 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  13γ. Αριθμός Διαδικτυακής
  Ανάρτησης υφιστάμενης άδειας
  λειτουργίας «πρατηρίου»
  (ΑΔΑ)(1)
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες
  &αριθμοί &
  σύμβολα
 7. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου
  Λειτουργίας «πρατηρίου»
  Ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
 8. Ονοματεπώνυμο Τεχνικού
  Ασφαλείας «πρατηρίου»
  Ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
 9. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων
  Μελετητών Μηχανικών
  «πρατηρίου»
  Ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
 10. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων
  επιβλεπόντων Μηχανικών
  «πρατηρίου»
  Ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
 11. Υφίσταται εγκατεστημένο
  Σύστημα ανάκτησης ατμών
  υδρογονανθράκων φάσης II
  (Stage ΙΙ) στο «πρατήριο»
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 12. Είναι σε ισχύ η ετήσια έκθεση
  Αποβλήτων
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία
  υποβολής
  Ημερομηνία
  19α. Έχει υποβληθεί η ετήσια
  έκθεση Αποβλήτων στο
  Ηλεκτρονικό Μητρώο
  Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία
  υποβολής
  Ημερομηνία
 1. Υφίσταται έγκριση
  περιβαλλοντικών όρων ή
  Π.Π.Δ. «πρατηρίου»
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, αναγραφή του
  αριθμού περιβαλλοντικών
  όρων ή Π.Π.Δ.
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
 1. Υφίσταται εγκατεστημένο
  ολοκληρωμένο σύστημα
  εισροών-εκροών στην
  εγκατάσταση του «πρατηρίου»
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 2. Υφίστανται εγκατεστημένες
  συσκευές φόρτισης
  συσσωρευτών ηλεκτρικών
  οχημάτων στο «πρατήριο»
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, αναγραφή της
  συνολικής εγκατεστημένης
  ισχύς (kVA)
  Αριθμός
  Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
 1. Ετήσια διακίνηση υγρών ή/και
  αερίων καυσίμων (m3) (2)
  Υγρά Καύσιμα Αριθμοί
  Αέρια Καύσιμα
 2. Συνολικός αριθμός ανενεργών
  δεξαμενών
  Αριθμοί
 3. Στοιχεία ενεργών δεξαμενών
  καυσίμων(3)
  Σελίδα 6 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  Συνολικός αριθμός ενεργών
  δεξαμενών
  Αριθμοί
 4. Για κάθε ενεργή δεξαμενή
  καταχωρίζονται τα εξής:(3)
  Αριθμοί
  (1,2,3,4,5,6,…ν)
  26α. Προϊόν δεξαμενής Α) Βενζίνη
  Β) Πετρέλαιο κίνησης
  Γ) Πετρέλαιο Θέρμανσης
  Δ) LPG
  Ε) CNG
  ΣΤ) LNG
  Z) Υδρογόνο
  Η) Βιοκαύσιμα
  Θ) Συνθετικά και Παραφινικά Καύσιμα
  Επιλογή (Α ή Β
  ή Γ ή Δ ή Ε ή
  ΣΤ ή Ζ ή Η ή Θ)
  26β. Αριθμός μητρώου δεξαμενής Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί &
  σύμβολα
  26γ. Στοιχεία ογκομετρικού Πίνακα
  26γα. Αριθμός ογκομετρικού
  Πίνακα
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί &
  σύμβολα
  26γβ. Εταιρία ογκομέτρησης Ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
  26γγ. Ημερομηνία σύνταξης
  ογκομετρικού πίνακα
  Ημερομηνία
  26δ. Στοιχεία κατασκευής
  δεξαμενής
  26δα. Επιτρεπόμενη χωρητικότητα
  δεξαμενής (m3)
  Αριθμοί
  26δβ. Έτος κατασκευής
  δεξαμενής(1)
  26δγ. Υλικό κατασκευής δεξαμενής Α) ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
  Β) ΠΛΑΣΤΙΚΗ
  Επιλογή (Α ή Β)
  26δδ. Πάχος τοιχώματος δεξαμενής
  (mm)(1)
  Αριθμοί
  26δε. Έτος επόμενης επιθεώρησης
  δεξαμενής
  Αριθμοί
  26ε. Έγινε έλεγχος των διατάξεων
  εξαέρωσης δεξαμενών υγρών
  καυσίμων, σύμφωνα με το
  τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του
  άρθρου 10 του β.δ 465/ 1970
  (Α’ 150) ή του π.δ 1224/1981
  (Α’ 303), όπως ισχύουν.
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Αν ΝΑΙ, αναγραφή του αρ.
  Επιθεώρησης
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
  26στ. Υπέργεια ή Υπόγεια δεξαμενή Α) ΥΠΕΡΓΕΙΑ
  Β) ΥΠΟΓΕΙΑ
  Επιλογή (Α ή Β)
  27.
  Αντλίες αναρροφήσεως ή
  Διανομείς καυσίμου(3) και (6)’
  Συνολικός αριθμός Αριθμοί
 5. Για κάθε διανομέα ή αντλία
  αναρρόφησης καταχωρίζονται
  τα εξής:(3) και (6)
  Αριθμοί
  (1,2,3,4,5,6,.ν)
  Σελίδα 7 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  28α. Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας
  διανομέα ή αντλία
  αναρρόφησης
  Ελληνικοί
  ή λατινικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί &
  σύμβολα
  28β. Διακινούμενα προϊόντα
  διανομέα ή αντλία
  αναρρόφησης
  Α) Βενζίνη
  Β) Πετρέλαιο κίνησης
  Γ) Πετρέλαιο θέρμανσης
  Δ) LPG
  Ε) CNG
  ΣΤ) LNG
  Z) Υδρογόνο
  Η) Βιοκαύσιμα
  Θ) Συνθετικά και Παραφινικά Καύσιμα
  Πολλαπλές
  επιλογές (Α
  ή/και Β ή/και Γ
  ή/και Δ ή/και Ε
  ή/και ΣΤ ή/και Ζ
  ή/και Η ή/και Θ)
  28γ. Ο διανομέας ή αντλία
  αναρρόφησης του «πρατηρίου»
  είναι μικτός ή απλός;
  Α) Μικτός
  Β) Απλός
  Επιλογή (Α ή
  Β)
 6. Ογκομετρητές(3)
  Συνολικός αριθμός Αριθμοί
  29α. Για κάθε ογκομετρητή
  διανομέα καταχωρίζονται τα
  εξής(3)
  Αριθμός
  (1,2,3,4,5,6,.ν)
  29β. Αριθμός των ακροσωληνίων Αριθμοί
  Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
 7. Υπάρχει πιστοποιητικό
  δεξαμενών;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή
  Β)
 8. Υπάρχει πιστοποιητικό
  αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ(3);
  Α Διανομείς Αριθμός
  πιστοποιητικού
  Πολλαπλές
  επιλογές (Α
  ή/και Β ή/και Γ
  ή/και Δ ή/και Ε)
  & Αριθμοί &
  ελληνικοί ή
  λατινικοί
  χαρακτήρες
  Για κάθε
  διανομέα
  (1,2,3,4,5,6,…ν)
  Β Αντλίες Αριθμός
  πιστοποιητικού
  Για κάθε αντλία
  (1,2,3,4,5,6,.ν)
  Γ Βυθβοέμρεγτερςι κές Αριθμός
  πιστοποιητικού
  Για κάθε
  βυθομετρική
  βέργα
  (1,2,3,4,5,6,.ν)
  Δ Λοιποί
  εξοπλισμοί
  (αναγραφή)
  Αριθμός
  πιστοποιητικού
  Για κάθε λοιπό
  εξοπλισμό
  (1,2,3,4,5,6,.ν)
  Ε Καμία από τις ανωτέρω
  περιπτώσεις
 9. Υπάρχει πιστοποιητικό
  υδραυλικής δοκιμής
  πρατηρίου αμιγώς υγραερίου
  (LPG) ή μικτού πρατηρίου με
  υγραέριο (LPG), σύμφωνα με
  την κοινή υπουργική απόφαση
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Σελίδα 8 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  Δ3/14858/1993 (Β’ 477) και
  την υπουργική απόφαση
  14165/Φ.17.4/373/1993 (Β’
  673);
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης Ημερομηνία
  πιστοποιητικού
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  συμμόρφωσης σύμφωνα με
  την Οδηγία Εξοπλισμού υπό
  Πίεση;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης Ημερομηνία
  πιστοποιητικού
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  πυροπροστασίας σε ισχύ;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης Ημερομηνία
  πιστοποιητικού
  πυροπροστασίας
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  ανυψωτικών μηχανημάτων σε
  ισχύ;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης
  πιστοποιητικού ανυψωτικών
  Ημερομηνία
  μηχανημάτων
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  ογκομέτρησης δεξαμενών σε
  ισχύ;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης
  πιστοποιητικού ογκομέτρησης
  δεξαμενών
  Ημερομηνία
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή
  σε ισχύ;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης
  πιστοποιητικού αεροφυλακίου
  Ημερομηνία
  αεροσυμπιεστή
 1. Έχει διενεργηθεί επιθεώρηση
  του πρατηρίου σύμφωνα με τις
  διατάξεις της υπ’ αρ.
  24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ
  502/Β’/2001);
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία
  τελευταίου επανελέγχου
  Ημερομηνία
  σύμφωνα με τις διατάξεις της
  υπ’ αρ. 24841/1144 Υ.Α.
  (ΦΕΚ 502/Β’/2001)
 1. Έχει υποβληθεί έκθεση
  διενέργειας ελέγχου
  ηλεκτρολογικών
  εγκαταστάσεων της υπ’ αρ.
  24841/1144/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ
  502/Β’/2001);
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Αν ΝΑΙ, ημερομηνία
  τελευταίας έκθεσης
  διενέργειας ελέγχου
  ηλεκτρολογικών
  Ημερομηνία
  εγκαταστάσεων σύμφωνα με
  τις διατάξεις της υπ’ αρ.
  Σελίδα 9 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  24841/1144 /2001 Υ. Α. (ΦΕΚ
  502/Β 72001).
 2. Υπάρχει πιστοποιητικό
  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  σε ισχύ σύμφωνα με τις
  διατάξεις της υπ’ αρ
  Φ.50/503/168/19-4-2011 Υ.Α.
  (ΦΕΚ 844/Β72011), όπως
  ισχύει;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠ [ΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»
 3. Υφίσταται πλυντήριο
  αυτοκινήτων οχημάτων;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ.
  Άδειας λειτουργίας ή της
  βεβαίωσης νόμιμης
  λειτουργίας
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
 4. Υφίσταται λιπαντήριο
  αυτοκινήτων οχημάτων;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ.
  Άδειας λειτουργίας ή της
  βεβαίωσης νόμιμης
  λειτουργίας
  Ελληνικοί
  ή λατινικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
 5. Υφίσταται συνεργείο
  αυτοκινήτων οχημάτων;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Αν ΝΑΙ, αναγραφή του Αρ.
  Άδειας λειτουργίας ή της
  βεβαίωσης νόμιμης
  λειτουργίας
  Ελληνικοί
  ή λατινικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
 6. Υφίσταται δευτερεύουσα
  εμπορική δραστηριότητα
  παροχής διαφόρων υπηρεσιών
  στους μετακινούμενους;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 7. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από
  την αδειοδοτούσα Υπηρεσία
  στον εκμεταλλευτή του
  «πρατηρίου»;
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Αν ΝΑΙ, επιλέγονται οι
  κυρώσεις από τη λίστα
  Α Προσωρινή ανάκληση Ημερομηνία Πολλαπλές
  επιλογές(Α
  ή/και Β ή/και Γ
  ή/και Δ ή/και Ε
  ή/και ΣΤ) &
  Ημερομηνία
  Β Οριστική
  ανάκληση
  Ημερομηνία
  Γ Άρση
  ανάκλησης
  Ημερομηνία
  Δ Κυρώσεις λόγω
  παραβάσεων του
  συστήματος εισροών –
  εκροών
  Ημερομηνία
  Ε Σφράγιση
  εγκαταστάσεων
  Ημερομηνία
  ΣΤ Αποσφράγιση
  Εγκαταστάσεων
  Ημερομηνία
 8. Έχουν κοινοποιηθεί οι
  κυρώσεις που τυχόν
  επιβλήθηκαν
  από άλλη Δημόσια Αρχή στον
  Α) ΝΑΙ
  Β) ΟΧΙ
  Επιλογή (Α ή Β)
  Σελίδα 10 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
  εκμεταλλευτή του
  «πρατηρίου»;
 • Αν ΝΑΙ, ημερομηνία Ημερομηνία
  Αν ΝΑΙ, είδος κυρώσεων Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
  ΣΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»(1)
 1. Για κάθε σημείο
  καταχωρίζονται οι
  συντεταγμένες που είναι
  εξαρτημένες από το Κρατικό
  Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87) όπως
  προκυπτουν από
  τοπογραφικό διάγραμμα.(1)
  X Αριθμοί
  Y
  ή
  φ’
  λ’
  ή
  Ε’
  Ν’
 2. Θέση του «πρατηρίου» από το
  τοπογραφικό διάγραμμα(1)
  Ελληνικοί
  χαρακτήρες &
  αριθμοί
 3. Συνολικό Εμβαδό.(1) Αριθμοί
  Z. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»(1) και (5) [σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 107/73 (Α’ 195)]
 4. Κατηγορία πρατηρίου,
  σύμφωνα με τις διατάξεις του
  ν.δ 107/73 (Α’ 195)(1) και (5)
  Α) Κατηγορία Α’
  Β) Κατηγορία Β’
  Γ) Καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις
  Επιλογή
  (Α ή Β ή Γ)
  (1) Προαιρετική συμπλήρωση του πεδίου.
  (2) Συμπληρώνεται ο αριθμός μηδέν (0) εάν δεν υπάρχει ετήσια διακίνηση υγρών ή/και αερίων καυσίμων.
  (3) Καταχωρίζονται οι ενεργές δεξαμενές, οι αντλίες αναρροφήσεως ή διανομείς καυσίμων, οι ογκομετρητές και τα
  πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ που υφίστανται.
  (4) Σε περίπτωση που επιλεχθεί Ε (Μικτό) στην περιγραφή 2, τότε επιλέγονται οι κατηγορίες.
  (5) Το πεδίο εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο σε χρήστες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες
  πληροφορίες.
  (6) Οι αντλίες αναρροφήσεως ή διανομείς υγρών καυσίμων ορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ 1224/1981 (Α’ 303) ή
  του β.δ 465/1970 (Α’ 150), όπως ισχύουν. Οι συσκευές διανομής υγραερίου, ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ
  595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει. Οι Διανομείς CNG, ορίζονται στο άρθρο 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ.
  93067/1083/20-11-2018 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 5661/τ.Β’/2018).
  Σελίδα 11 από 17
  ΑΨΔΑΡ:Ι Π465ΧΘΞ-ΦΘ5
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ
  Αρ. Φακέλου
  «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ»
  Ημερομηνία
  ΠΙΝΑΚΑΣ 3
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Υπ.Υ.Με)»
  Α. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» (1)
  Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία
 5. Είδος εγκατάστασης λιανικής διάθεσης καυσίμων
 6. Κατηγορία πρατηρίου
  2α. Κατηγορία μικτού πρατηρίου (σε περίπτωση μικτού
  πρατηρίου)
 7. Πρατήριο καυσίμων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
 8. Η θέση πρατηρίου ή σταθμού εντός ή εκτός σχεδίου
  πόλεως
  4α. Η θέση του «πρατηρίου» είναι εκτός σχεδίου και εντός
  εγκεκριμένου οικισμού
 9. Κατηγορία «πρατηρίου» δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης
  με αντλίες καυσίμων
 10. Το πρατήριο υγρών καυσίμων και ο σταθμός
  αυτοκινήτων εξοπλισμένος με αντλίες υγρών
  καυσίμων, έχει λάβει τις υποδείξεις α’ έως και στ’ του
  άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222)
 11. Μετατροπή από πρατήριο υγρών καυσίμων σε μικτό
 • Ημερομηνία μετατροπής
 1. Ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων που εμπίπτει στις
  διατάξεις της υπ’ αριθμ. υ.α 37776/2645/2017 (Β’ 1882)
 2. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο καυσίμων χωροθετείται
  κατά μήκος Εθνικής Οδού
 3. Το μικτό ή αμιγές πρατήριο χωροθετείται εντός ΣΕΑ
  κατά μήκος κλειστού αυτοκινητόδρομου
  11α. Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία
  νομικού προσώπου «πρατηρίου»
  11β. Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας «πρατηρίου»
  11γ. Τηλέφωνο επικοινωνίας έδρας «πρατηρίου»
  11δ. e-mail φυσικού ή νομικού προσώπου «πρατηρίου»
  11ε. ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου «πρατηρίου»
  11 στ. Εταιρία Εμπορίας
  12α. Αριθμός Άδειας ίδρυσης «πρατηρίου»
  12β. Ημερομηνία χορήγησης άδειας ίδρυσης «πρατηρίου»
  13α. Αριθμός υφιστάμενης άδειας λειτουργίας «πρατηρίου»
  13β. Ημερομηνία χορήγησης υφιστάμενης άδειας
  λειτουργίας «πρατηρίου»
  13γ. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης υφιστάμενης άδειας
  λειτουργίας «πρατηρίου» (ΑΔΑ)
 4. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Λειτουργίας «πρατηρίου»
 5. Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Ασφαλείας «πρατηρίου»
 6. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων Μελετητών Μηχανικών
  «πρατηρίου»
 7. Ονοματεπώνυμα αρμοδίων επιβλεπόντων Μηχανικών
  «πρατηρίου»
 8. Υφίσταται εγκατεστημένο Σύστημα ανάκτησης ατμών
  υδρογονανθράκων φάσης II (Stage ΙΙ) στο «πρατήριο»
 9. Είναι σε ισχύ η ετήσια έκθεση Αποβλήτων
 • Ημερομηνία υποβολής
  19α. Έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση Αποβλήτων στο
  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)
  Σελίδα 12 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-(Ι 5Θ5
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ
  Αρ. Φακέλου
  «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ»
  Ημερομηνία
 • Ημερομηνία υποβολής
 1. Υφίσταται έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Δ.
  «πρατηρίου»
 • Αριθμός περιβαλλοντικών όρων ή Π.Π.Δ.
 1. Υφίσταται εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
  εισροών-εκροών στην εγκατάσταση του «πρατηρίου»
 2. Υφίστανται εγκατεστημένες συσκευές φόρτισης
  συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων στο «πρατήριο»
 • Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kVA)
  (1) Εμφανίζονται όσα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
  Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» (1)
  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
  Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία
 1. Ετήσια διακίνηση
  υγρών ή/και αερίων
  καυσίμων (m3)
 2. Συνολικός αριθμός
  ανενεργών
  δεξαμενών
 3. Στοιχεία ενεργών δεξαμενών καυσίμων
  Συνολικός αριθμός
  ενεργών
  δεξαμενών
 4. Ενεργές
  δεξαμενές (2)
  Δεξαμενή
  1
  Δεξαμενή
  2
  Δεξαμενή
  3
  Δεξαμενή
  4
  Δεξαμενή
  5
  Δεξαμενή
  6
  26α. Προϊόν δεξαμενής
  26β. Αριθμός μητρώου
  δεξαμενής
  26γα. Αριθμός
  ογκομετρικού
  Πίνακα
  26γβ. Εταιρία
  ογκομέτρησης
  26γγ. Ημερομηνία
  σύνταξης
  ογκομετρικού
  πίνακα
  26δα. Επιτρεπόμενη
  χωρητικότητα
  δεξαμενής (m3)
  26δβ. Έτος κατασκευής
  δεξαμενής
  26δγ. Υλικό κατασκευής
  δεξαμενής
  26δδ. Πάχος τοιχώματος
  δεξαμενής (mm)
  26δε. Έτος επόμενης
  επιθεώρησης
  δεξαμενής
  26ε. Έλεγχος διατάξεων
  εξαέρωσης
  δεξαμενών υγρών
  Καυσίμων,
  σύμφωνα με το
  Σελίδα 13 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-(Ι 5Θ5
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ
  Αρ. Φακέλου
  «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ»
  Ημερομηνία
  τρίτο εδάφιο της παρ.
  4 του άρθρου 10 του
  β.δ 465/ 1970 (Α’
  150) ή του π.δ
  1224/1981 (Α’ 303),
  όπως ισχύουν.
 • Αρ. Επιθεώρησης
  26στ. Υπέργεια ή Υπόγεια
  δεξαμενή
 1. Διανομείς ή αντλίες αναρρόφησης καυσίμου
  Συνολικός αριθμός
 2. Διανομείς ή αντλίες
  αναρρόφησης(2)
  Διανομέας ή
  αντλία
  αναρ/σης
  1
  Διανομέας
  ή αντλία
  αναρ/σης
  2
  Διανομέας
  ή αντλία
  αναρ/σης
  3
  Διανομέας
  ή αντλία
  αναρ/σης
  4
  Διανομέας
  ή αντλία
  αναρ/σης
  5
  Διανομέας
  ή αντλία
  αναρ/σης
  6
  28α. Αριθμός έγκρισης
  κυκλοφορίας
  28β. Διακινούμενα
  προϊόντα
  28γ. Ο διανομέας ή
  αντλία
  αναρρόφησης του
  «πρατηρίου» είναι
 3. Ογκομετρητές
  Συνολικός αριθμός
  29α. Οογκομετρητές
  διανομέων(2)
  Ογκο/τής
  1
  Ογκο/τής
  2
  Ογκο/τής
  3
  Ογκο/τής
  4
  Ογκο/τής
  5
  Ογκο/τής
  6
  29β. Ο αριθμός των
  ακροσωληνίων
  (1) Εμφανίζονται όσα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
  (2) Εμφανίζονται οι ενεργές δεξαμενές, οι διανομείς ή αντλίες αναρρόφησης καυσίμου και οι ογκομετρητές που έχουν
  καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
  Γ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» (1)
  Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία
 4. Υπάρχει πιστοποιητικό δεξαμενών;
 5. Υπάρχει πιστοποιητικό
  αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ;
  Α Διανομέας 1 2 3 4 5 6
  Αρ,
  Πιστ/κού
  Β Αντλία 1 2 3 4 5 6
  Αρ,
  Πιστ/κού
  Γ Βυθ/κή
  Βέργα 1 2 3 4 5 6
  Αρ,
  Πιστ/κού
  Δ Λοιπός
  Εξοπ/σμός 1 2 3 4 5 6
  Σελίδα 14 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-(Ι 5Θ5
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ
  Αρ. Φακέλου
  «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ»
  Ημερομηνία
  Αρ,
  Πιστ/κού
  Ε
 6. Υπάρχει πιστοποιητικό
  υδραυλικής δοκιμής πρατηρίου
  αμιγώς υγραερίου ή μικτού
  πρατηρίου, σύμφωνα με την κοινή
  υπουργική απόφαση
  Δ3/14858/1993 (Β’ 477) και την
  υπουργική απόφαση
  14165/Φ.17.4/373/1993 (Β’ 673);
 • Ημερομηνία λήξης
  Πιστοποιητικού υδραυλικής
  δοκιμής «πρατηρίου»
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  συμμόρφωσης σύμφωνα με την
  Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση;
 • Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού
  εξοπλισμού υπό πίεση
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  πυροπροστασίας σε ισχύ;
 • Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού
  πυροπροστασίας
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  ανυψωτικών μηχανημάτων σε
  ισχύ;
 • Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού
  ανυψωτικών μηχανημάτων
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  ογκομέτρησης δεξαμενών σε ισχύ;
 • Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού
  ογκομέτρησης δεξαμενών
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή σε
  ισχύ;
 • Ημερομηνία λήξης πιστοποιητικού
  αεροφυλακίου αεροσυμπιεστή
 1. Έχει διενεργηθεί επιθεώρηση του
  πρατηρίου σύμφωνα με τις
  διατάξεις της υπ’ αρ.
  24841/1144/2001 Υ .Α. (ΦΕΚ
  502/Β’/2001);
  Ημερομηνία τελευταίου
  επανελέγχου σύμφωνα με τις
  διατάξεις της υπ’ αρ. 24841/1144
  Υ. Α. (ΦΕΚ 502/Β’/2001)
 2. Έχει υποβληθεί έκθεση
  διενέργειας ελέγχου
  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  της υπ’ αρ. 24841/1144/2001 Υ. Α.
  (ΦΕΚ 502/Β’/2001);
 • Ημερομηνία τελευταίας έκθεσης
  διενέργειας ελέγχου
  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  Σελίδα 15 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-(Ι 5Θ5
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ
  Αρ. Φακέλου
  «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ»
  Ημερομηνία
  σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ.
  24841/1144 /2001 Υ .Α. (ΦΕΚ
  502/Β’/2001)
 1. Υπάρχει πιστοποιητικό
  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε
  ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της
  υπ’ αρ. Φ.50/503/168/19-4-2011
  Υ .Α (ΦΕΚ 844/Β’/2011), όπως
  ισχύει;
  (1) Εμφανίζονται όσα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
  Δ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΓΗΤΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ» (1)
  Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία
 2. Υφίσταται πλυντήριο αυτοκινήτων οχημάτων;
 • Αρ. Άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας
 1. Υφίσταται λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων;
 • Αρ. Άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας
 1. Υφίσταται συνεργείο αυτοκινήτων οχημάτων;
 • Αρ. Άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας
 1. Υφίσταται δευτερεύουσα εμπορική δραστηριότητα παροχής
  διαφόρων υπηρεσιών στους μετακινούμενους;
  (1) Εμφανίζονται όσα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας..
  Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ(1)
  Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία
 2. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την αδειοδοτούσα Υπηρεσία στον
  εκμεταλλευτή του «πρατηρίου»;
 • Επιβληθείσες κυρώσεις
 1. Έχουν κοινοποιηθεί οι κυρώσεις που τυχόν επιβλήθηκαν
  από άλλη Δημόσια Αρχή, στον εκμεταλλευτή του «πρατηρίου»;
 • Ημερομηνία
 • Είδος κυρώσεων
  (1) Εμφανίζονται όσα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
  ΣΤ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»(1)
  Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία
 1. Συντεταγμένες που είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο
  (ΕΓΣΑ 87) όπως προκύπτουν από το τοπογραφικό διάγραμμα.
 2. Θέση από τοπογραφικό διάγραμμα
 3. Συνολικό Εμβαδό.
  (1) Εμφανίζονται όσα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
  Z. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ»(1) Γσύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 107/73 (Α’ 195)1
  Α/Α Περιγραφή Καταχωρισμένα Στοιχεία
 4. Κατηγορία πρατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 107/73
  (Α’195)
  (1) Εμφανίζονται όσα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.
  Σελίδα 16 από 17
  ΑΔΑ: ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5
 5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Παπάγου, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Σελίδα