Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με την οποία καθορίστηκαν οι εγκαταστάσεις που θα επιθεωρηθούν εντός του έτους 2020.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 2. Την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
 • Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788 Β) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης –
  επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α727-12-2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως
  ισχύει».
  3· Την με αριθμό 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκε ο
  Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
  την περίοδο από 1-9-2019 έως 31-12-2023.
  4· Τις διατάξεις του Ν .Δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α), όπως ισχύει και των Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α), Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 Α)
  και Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α) όπως ισχύουν.
  5· Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 5, 6 και 7, του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α).
 1. Την με αρ. πρωτ. 30505/1252/17-5-2000 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις διατάξεις
  του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α).
  η. Τις διατάξεις της Αριθ. οικ. 24841/1144/17-4-2001 (ΦΕΚ 502 Α) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και
  Επικοινωνιών.
 2. Τη με αρ. πρωτ. Οικ. 19086/1416/26-03-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Μεταφορών &
  Επικοινωνιών για τις διατάξεις του Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α).
  9· Τη με αρ. πρωτ. 46998/3352/06-08-2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Μεταφορών
  Επικοινωνιών για τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α).
 3. Τη με αρ. πρωτ. Οικ 31449/2134/17-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ8Δ465ΧΘΞ-Π3Χ) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του
  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  Α Π Ο Φ Α Σ Η
  0 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η ! Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Καθορίζουμε τις εγκαταστάσε ις, οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του έτους 2020,
  στους παρακάτα> πίνακες:
  Α. ΠΡΑΤΗΡΙΑ
  Λ/Λ Α/Μ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
  ΕΝΤΟΣ I I
  ΕΚΤΟΣ
  ΣΧΕΔΙΟΥ
  1 24
  ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 160 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΝΤΟΣ
  2 25
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ
  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  ΣΥΝ ΛΟΓΓΙΕΣ
  ΚΟΤΡΩΝΙ
  ΓΙΥΛΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  3 29
  ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
  ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΛ
  31 ΧΙΛ. Ε.Ο.
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ)
  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΤΟΣ
  4 33
  ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ
  ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  Επ. Ο.
  ΙΈΩΡΓΑΝΑΔΩΝ –
  ΟΙΧΑΛΊΑς
  ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  ΕΚΤΟΣ
  5
  38 ΛΛΙΛΓΑΣ Α.Ε.
  ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ (ΠΥΛΗΣ
  9Χ & ΓΙΡΟΜΗΘΕΩΣ)
  ΤΡΙΚΚΛΙΩΝ
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  ΕΝΤΟΣ
  6 41 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙ ΙΣΤΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  7 48 ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΤΗ
  Ο.Ε.
  ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  8 50
  IΙΡΕΒΕΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  9 56
  ΓΙΑΠΑΒΛΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΝΗ
  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  11ο ΧΙΛ. Ε.Ο.
  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  (ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ)
  ΚΑΛΑΜΙ ΙΛΚΛΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΤΟΣ
  10 57
  ΜΠΟΖΙΛΚΛΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
  22ο ΧΛΜ. Ε.Ο.
  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ –
  ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΓΑΒΡΟΣ
  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΚΤΟΣ
  11 62
  ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  ΠΗΓΗ ΠΥΛΗΣ
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  ΕΝΤΟΣ
  12 66
  ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΡΙΖΛΝΟ ΦΛΡΚΛΔΟΝΛΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  13 77
  ΑΦΟΙ ΑΡ. ΚΟΥΤΣΙΒΕΤΑ
  Ο.Ε.
  3ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
  ΜΕΓΛΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΤΟΣ
  14 91
  ΚΛΡΛΝΤΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
  ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΥΛΗΣ
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  ΕΝΤΟΣ
  15 99
  ΖΑΧΑΡΑΚ1ΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 61 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  ΕΝΤΟΣ
  16 108
  ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΣΥΖ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  ΟΞΥΝΕ ΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  ΕΚΤΟΣ
  17 128
  ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  Ρ1ΖΛΡΙΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΛΙΓΙΛΝΤΗΡΙΟ
  ΕΝΤΟΣ
  18 145
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
  ΧΡΗΣΤΟΥ
  ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  19 160
  ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
  ΙΩΑΝΝΗ
  22ο ΧΛΜ. Ε.Ο.
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
  ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ –
  ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ
  ΦΛΡΚΛΔΟΝΛΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΤΟΣ
  20 186
  ΣΤΡΛΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  ΠΗΝΕΙΟΥ 12,
  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
  ΤΡΙΚΚΛΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  21 191 ΑΛΙΑΓΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 104 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ
  22 194
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΕΠ. Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
  ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ
  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΤΟΣ
  23 206
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε
  ΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΤΟΣ
 • 2 –
  Β. ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Α/Λ Λ/Μ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
  1 2 Κ’ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Λ.Ε.
  11.0. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΛΙΤΣΑΣ, ΡΙΖΛΡΙΟ
  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
  ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ (ΥΓΙΟΓΕΙΟΣ)
  (Π.Δ. 455/1976)
  Γ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ
  Α/Α Α/Μ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΣ
  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ –
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  I 5 ΠΛΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ –
  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 16 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
  2 11 ΝΤΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ –
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  3 15 ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΓΗ ΠΥΛΗΣ
  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ –
  ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
  Οι παραπάνω εγκατασιάσεις Θα επιθεωρηθούν από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εγκαταστάσεων
 • Επικοινωνιών της Δ/νσης Μετ/ρών και Επικ/νιών Π.Ε. Τρικάλων σε επιτροπές ανά δύο από τους
  παρακάτω υπαλλήλους:
 1. Χρήστο Αποστόλου, κλάδου ΠΕ Μηχ/κών,
 2. Ευθυμία Σκαπέτη, κλάδου ΠΕ Μηχ/κών,
 3. Θωμά Σπανό, κλάδου ΠΕ Μηχ/κών.
  Κοινοποίηση:
  1 .Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας Ο Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς
  info@obe.gr
  2.Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων
  Εμπόρων Καυσίμων
  popek@popek.gr Κων/νος Α γ ο ρ α σ τ ό ς
  3.ΔΕΕ (Δ36) ΤΠΟΜΕ
  dee@yme.gov.gr
 4. Αρχείο (Πρατήρια, Σταθμοί Αυτ/των
  Πλυντήρια – Λιπαντήρια)