Αποστολή Εγκυκλίου Υπ.Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τις Προδιαγραφές και διαδικασία εγκατάστασης συσκευών φόρτισης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παπάγου, 11 Φεβρουαρίου 2020 Αρ.Πρωτ. ΦΒ1-Α/ 10887/ 134

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές και διαδικασία εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη χώρα (σημεία επαναφόρτισης).

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αρ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β72019) (ΑΔΑ: 94ΩΧ465ΧΘΞ-6ΓΥ) κοινή υπουργική απόφαση.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα Υπηρεσιών, επιχειρήσεων και πολιτών, σας υπενθυμίζουμε ότι από τις 4/6/2019 με την υπ’ αρ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β72019) (ΑΔΑ: 94ΩΧ465ΧΘΞ-6ΓΥ) κοινή υπουργική απόφαση: «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων», καθορίσθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάστασή τους στη χώρα.

Συγκεκριμένα, στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω κ.υ.α. αναφέρονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα Πρότυπα και οι Κανονισμοί που εφαρμόζονται για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης:

  1. Για την εγκατάσταση τους σε πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας:

Κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας ίδρυσης του πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά περίπτωση κατηγορίας πρατηρίου, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

Κατά το στάδιο της χορήγησης της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται, κατά περίπτωση κατηγορίας πρατηρίου καυσίμων, τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης ή μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας πρατηρίου ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης, πριν την εγκατάσταση τους, υποβάλλονται για έγκριση, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δικαιολογητικά (α), (β) της παρ. 1 και τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

2. Για την εγκατάστασή τους σε στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων , καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ:

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας των υπό αδειοδότηση ανωτέρω εγκαταστάσεων, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για την ίδρυση τους, κατά περίπτωση, από τις αντίστοιχες για κάθε μία από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις κείμενες διατάξεις, υποβάλλονται προς έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

Για τις νομίμως λειτουργούσες ανωτέρω εγκαταστάσεις, η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης πραγματοποιείται υποβάλλοντας προς έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 4 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

3. Για την εγκατάστασή τους σε χώρους στάσης και στάθμευσης επιτατικών αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης/ή και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες):

Υποβάλλονται προς έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 60821/5404/30- 12-2011 (Β’ 1/2012) και τα (α) και (β) δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α. Στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας αιτείται η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης υποβάλλονται για έγκριση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών το δικαιολογητικό (α) της παρ. 5 και τα δικαιολογητικά (β), (γ) και (δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α. με κοινοποίηση στον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

4. Για την εγκατάστασή τους σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους (ιδιωτικούς ή δημόσιους) κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου:

Υποβάλλονταν προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, τα δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ. 6 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

5. Για την εγκατάστασή τους σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων:

Με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, υποβάλλονται προς ενημέρωση του φακέλου στην οικεία πολεοδομική Υπηρεσία τα δικαιολογητικά (α), (β) και (γ) της παρ. 7 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

6. Για την εγκατάστασή τους σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων οχημάτων τερματικών σταθμών ή σταθμών μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών:

Υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα λειτουργίας τους, για τη συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ανωτέρω σταθμών εξυπηρέτησης επιβατών, τα δικαιολογητικά της παρ. 8 του άρθρου 6 της σχετικής κ.υ.α.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ, τα δεδομένα σχετικά με τη θέση και τη διαθεσιμότητα των σημείων επαναφόρτισης πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες με ανοικτή και χωρίς διακρίσεις βάση. Για τα σημεία επαναφόρτισης, τα δεδομένα αυτά, όταν είναι διαθέσιμα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα σε πραγματικό χρόνο καθώς και πληροφορίες χρέωσης σε πραγματικό χρόνο.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β72019) κοινής υπουργικής απόφασης, για την ενημέρωση των χρηστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οι πληροφορίες που αφορούν τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, θα παρέχονται μέσω «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» που θα αναπτυχθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ