Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ # 4.000,00€ # συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος 2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Τ. Κ. : 101 91 – Παπάγος
Πληροφορίες Χαρ. Ξένος
Τηλέφωνο : 213 -130.8620
Fax 213 -130.8392
e-mail : : h.xenos@yme.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 2458/248

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας
υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  1.1 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1.2 του ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1.3 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
  των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
  διατάξεις».
  1.4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
  Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1.5 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
  στις εργασιακές σχέσεις», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1.6 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
  1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
  Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
  εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014
  (ΦΕΚ Α΄ 85).
  1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
  4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1.9 Tου ν. 4250/2014 (Α’ 74 – Διορθ. σφαλμ. Στο Α’ 111) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161)
  και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
  Παπάγος, 05 Μαρτίου 2020
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  Αριθμ. Πρωτ. 2458/248
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  INFORMATICS
  DEVELOPMEN
  T AGENCY
  Digitally signed by
  INFORMATICS
  DEVELOPMENT AGENCY
  Date: 2020.03.09 11:46:26
  EET
  Reason:
  Location: Athens
  Σελίδα 2 από 10
  1.10 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
  2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1.11 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1.12 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
  1.13 του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
  1.14 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».
  1.15 του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
  1.16 του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών».
  1.17 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων
  Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 2. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 (Β’1781) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 3. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης και λιπαντικών (αμόλυβδης βενζίνης CPV: 09132100-4, καυσίμου
  πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9 και λιπαντικών CPV: 09211100-2), για την κάλυψη των αναγκών
  των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου
  Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έτος 2020.
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ οικ. 81219/7468/05-11-2019 Πρωτογενές Αίτημα [ΑΔΑΜ : 19REQ005804070] με θέμα :
  «Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
  προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου
  πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων : 1. Για τα οχήματα του Υπουργείου Υποδομών και
  Μεταφορών στην Αττική και 2. Για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
  Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε), προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ #
  40.000,00€ # συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος 2020».
 5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1436/29-11-2019 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
  [ΑΔΑΜ:19REQ005957534 / ΑΔΑ:ΨΠΞΨ465ΧΘΞ-Ρ2Ν], για τη σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία του
  συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου
  πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων, για το έτος 2020.
 6. Την υπ’ αριθμ. 126/2019/29-11-2019 Διακήρυξη [ΑΔΑΜ: 19PROC005936849 / ΑΔΑ:6ΧΜ7465ΧΘΞ-39Ι] που αφορά
  την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών
  κινητήρων: 1. Για τα οχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Αττική και 2. Για τα οχήματα της
  Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε),
  προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ # 40.000,00€ # συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  24%, για το έτος 2020.
 7. Το από 11-12-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται τη μη ανάδειξη
  προσωρινού Αναδόχου για το τμήμα Β’ της διακήρυξης, που αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης και
  λιπαντικών κινητήρων για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
  Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το λόγο ότι δεν κατατέθηκε
  προσφορά.
 8. Την με αριθμ. πρωτ. 90394/8496/30-12-2019 Απόφαση έγκρισης του από 11-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής
  Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: οικ. 8717/8119/29-11-2019 [ΑΔΑΜ: 19PROC005936849
  / ΑΔΑ : 6ΧΜ7465ΧΘΞ-39Ι] και ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης
  βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων για τα οχήματα του Υπουργείου
  Υποδομών και Μεταφορών στην Αττική.
 9. Την παράγραφο 2 του διατακτικού της ως άνω αποφάσεως με την οποία ματαιώνεται η διαδικασία του
  συνοπτικού διαγωνισμού, ως προς το Τμήμα Β’ αυτού, (για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και
  Μεταφορών), καθότι απέβη άγονη, λόγω μη κατάθεσης προσφοράς.
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  Σελίδα 3 από 10
 10. Το άρθρο 106 σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του νόμου 4412/2016.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/81610/18692-3/13-01-2020 [ΑΔΑΜ : 20REQ006153401/2020-01-14
  ΑΔΑ:62ΧΟ465ΧΘΞ-ΡΛΦ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Εγκρίνουμε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις
  διατάξεις των άρθρων 106 και 32 του ν. 4412/2016 και προσκαλούμε τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν
  τεχνικοοικονομική προσφορά για την επιλογή Αναδόχου, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης
  και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
  προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ # 4.000,00€ # συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
  για το έτος 2020, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία :
  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και
  Μεταφορών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της
  Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος
  (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε), προτίθεται να προβεί στην άμεση ανάθεση της ακόλουθης προμήθειας:
  Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών κινητήρων (κατ’ εκτίμηση), συνολικά:
  α) 1.700 λίτρα (περίπου) αμόλυβδης βενζίνης,
  β) 800 λίτρα (περίπου) πετρελαίου κίνησης, για το έτος 2020 και
  γ) λιπαντικά κινητήρων (απλά, όχι συνθετικά), ανάλογα με τις ανάγκες των οχημάτων.
  Ο εφοδιασμός των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους στο πρατήριο
  του Αναδόχου, με μέριμνα των οδηγών τους.
  ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
  α) 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη), β) 09134200-9 (καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ) και
  γ) 09211100-2 (λιπαντικά κινητήρων)
  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Καθαρή Αξία : 3.225,81€
  Αξία Φ.Π.Α. : 774,19€
  Συνολική Αξία : 4.000,00€
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ –
  Α.Λ.Ε. Π/Υ ΦΟΡΕΑ
  Τακτικός Προϋπολογισμός :
 12. Ποσό 3.800€ από τον Α.Λ.Ε. 2410301001 : [αγορές καυσίμων κίνησης],
 13. Ποσό 200,00€ από τον Α.Λ.Ε. 2410204001 : [αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής
  μεταφορικών μέσων ξηράς] του Ειδικού Φορέα 1039 – 202, για το οικονομικό έτος 2020.
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα
  διατάξεις των άρθρων 106 και 32 του ν. 4412/2016.
  Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο της
  προμήθειας.
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η τιμή που θα δοθεί θα
  είναι τιμή με έκπτωση επί τοις επί τοις εκατό (%) επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής
  πώλησης των καυσίμων στο Νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Τμήμα Παρατηρητηρίου
  Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε
  προσφέρων δεν δύναται να προσφέρει ποσοστό έκπτωσης, παρέχεται η ευχέρεια να
  προσφέρει μηδενικό ποσοστό έκπτωσης ή να προσφέρει την τιμή πώλησης του καυσίμου,
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  Σελίδα 4 από 10
  όπως αυτή διαμορφώνεται καθημερινά στο πρατήριό του (τιμή αντλίας). Τιμή για κάθε λίτρο
  λιπαντικού (ανεξαρτήτου συσκευασίας).Ποσοστό ΦΠΑ και Χρόνο ισχύος της προσφοράς.
  Οι τιμές που θα δοθούν θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ και θα αναγράφουν την
  προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με την ακόλουθη
  ανάλυση
  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των παραπάνω τιμών απορρίπτεται ως
  απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή, όπως
  περιγράφεται ανωτέρω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της
  Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  Από την υπογραφή τη σύμβασης ως και 31-12-2020.
  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  Για την καλή εκτέλεση των υπό Ανάθεση υπηρεσιών, ο Ανάδοχος ΔΕΝ υποχρεούται να
  προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
  ΤΡΟΠΟΣ
  ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Η πληρωμή του Αναδόχου (σε ευρώ) θα γίνεται ανά μήνα και μετά την οριστική, ποσοτική και
  ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Υπουργείου και αφού ο
  Ανάδοχος υποβάλει το τιμολόγιο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
  διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που
  τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
  ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, Ώρα: 14:30΄
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ
  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
  Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, Ώρα 11:30 π.μ.
  ΚΑΝΟΝΕΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
  Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
  www.yme.gr & www.ggde.gr και
  β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
  http://www.eprocurement.gov.gr
  ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Οι σφραγισμένες προσφορές θα υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
  Υποδομών και Μεταφορών, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – στον Παπάγο (ισόγειο)
  Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από δύο (2) επιμέρους υποφακέλους: α) φάκελος
  δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς και β) φάκελος οικονομικής προσφοράς.
  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016, οι
  οικονομικοί φορείς θα μπορούν να επικαλεσθούν τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του
  ν. 4412/2016.
  Επιπροσθέτως στον φάκελο προσφορών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
 14. Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών με σφραγίδα και υπογραφή του
  συμμετέχοντα σε κάθε πλαίσιο, δίπλα στη λέξη «ΝΑΙ».
 15. Φορολογική ενημερότητα
 16. Ασφαλιστική ενημερότητα
 17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
 18. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), που να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
  του συμμετέχοντος, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον
  οποίο συμμετέχει, και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση
  με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση.
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  Σελίδα 5 από 10
  Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το μειοδότη περαιτέρω στοιχεία που
  αποδεικνύουν την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα, καθώς και τη χρηματοοικονομική του
  ικανότητα και επάρκεια.
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  (επί της συμβατικής
  αξίας
  χωρίς Φ.Π.Α.)
  α)0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016 β) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350
  παρ. 3 του ν. 4412/2016.
 • Οι ως άνω κρατήσεις (α) και (β) υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%
  σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και επιπλέον σε εισφορά
  υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4169/1961.
  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
  ΦΟΡΟΥ
  (επί της καθαρής
  συμβατικής αξίας):
  1 % φόρος εισοδήματος.
  ΚΑΝΟΝΕΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
  Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας
  Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και
  β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)
  www.eprocurement.gov.gr
  2- Ορίζουμε τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους :
  α) Δαλαρή Ανάργυρο……………………, ως Πρόεδρο,
  β) Γουναρίδου Εύχαρι …………………, ως μέλος και
  γ) Χαλκιά Δήμητρα ……… ……………., ως μέλος,
  με αναπληρωματικά μέλη τους Μπαλασά Αντώνιο (αναπληρωτή του Προέδρου), Καρυδά Αγάπη και Φράγκου
  Μαρία.
  Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι η αποσφράγιση και μονογραφή των προσφορών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών,
  η διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους Αναδόχους για την επίτευξη συμφερότερου τιμήματος καθώς και η υποβολή
  πρότασης με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.
  Επισυνάπτονται τα κάτωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της
  παρούσας απόφασης.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Ακριβές αντίγραφο
  Μάγδα Μακρή
  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  Σελίδα 6 από 10
  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
 1. Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
 2. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
  [Λόντου 8, 106 81, Αθήνα. Τηλ: +30 210 3820870
  FAX: +30 210 3301977 E-mail: info@obe.gr]
 3. Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης
  Διεύθυνση: [Δαναϊδών 7, Θεσσαλονίκη
  ΤΚ: 546 26 ,Τηλ. 1: 2310-525926, 2310-526411
  ΦΑΞ: 2319-525926 / Email: evethax@otenet.gr
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
 4. Γραφείο Υπουργού
 5. Γραφείο Υφυπουργού
 6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
 7. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
 8. Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
 9. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου
  Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.).
 10. Αναφερόμενους υπαλλήλους (μέσω της Υπηρεσίας τους)
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 11. Χρονολογικό Αρχείο
 12. Α. Κουτσονίκας
 13. Αγλ. Σκρουμπή
 14. Χαρ. Ξένος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προσφορά πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που καταγράφονται στον Πίνακα του
παρόντος παραρτήματος και είναι υποχρεωτικές, επί ποινή αποκλεισμού, για όλους τους προσφέροντες. Οι
προσφέροντες θα πρέπει να τεκμηριώνουν στην τεχνική τους προσφορά την ικανοποίηση όλων των τεχνικών
προδιαγραφών. Οι απαντήσεις στις κατωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων, όπου είναι δυνατό, του
προμηθευτή ή υπεύθυνες δηλώσεις).
Α.Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ [CPV: 09132100-4]
  1.1 Η αμόλυβδη βενζίνη έχει ερευνητικό αριθμό Οκτανίων ίσο με 95 (RON95) και να πληροί τις προδιαγραφές και
  τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κ.Υ.Α.: υπ΄αριθμ.
  147/2015/16 (Β΄293) Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών» και
  117/2014/15 (Β΄921) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την
  Οδηγία 2014/77/ΕΕ»). ΝΑΙ
  1.2 Η υπό προμήθεια αμόλυβδη βενζίνη είναι συμβατή με τις διατάξεις του Ν.3054/02 ( ΦΕΚ 230 Α΄) «Οργάνωση
  της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της Κ.Υ.Α. με αριθμ.316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β΄) «Προσαρμογή της
  ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β΄) «Προσαρμογή
  της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ».
  ΝΑΙ
 2. ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ [CPV:09134200-9]
  2.1 Το καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά
  χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 355/2000 (ΦΕΚ 410Β΄) «Προδιαγραφές και μέθοδοι
  ελέγχου πετρελαίου κίνησης». ΝΑΙ
  2.2 Το υπό προμήθεια καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ είναι συμβατό με τις διατάξεις του Ν.3054/02 ( ΦΕΚ
  230 Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», της Κ.Υ.Α. με αριθμ.316/2010/12 (ΦΕΚ 501
  Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την
  οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- λίου και του Συμβουλίου» και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 117/2014/15
  (ΦΕΚ 921 Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία
  2014/77/ΕΕ». ΝΑΙ
 3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ [CPV: 09211100-2]
  3.1 Τα λιπαντικά (απλά, όχι συνθετικά), πληρούν τις σύγχρονές προδιαγραφές λιπαντικών, σύμφωνα με τους
  ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΝΑΙ
  Η προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel και λιπαντικών
  κινητήρων), για κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  Σελίδα 8 από 10
  Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του Υπουργείου
  Υποδομών και Μεταφορών θα γίνει (κατ’ εκτίμηση) ως ακολούθως :
  α) 1.700 λίτρα (περίπου) αμόλυβδης βενζίνης,
  β) 800 λίτρα (περίπου) καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel, για το έτος 2020 και
  γ) λιπαντικά κινητήρων (απλά, όχι συνθετικά), ανάλογα με τις ανάγκες των οχημάτων.
  Ο εφοδιασμός των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους στο πρατήριο του Αναδόχου, με
  μέριμνα των οδηγών τους.
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  Σελίδα 9 από 10
  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και
  λιπαντικών κινητήρων : Για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
  Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης
  τεσσάρων χιλιάδων ευρώ # 4.000,00€ # συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος 2020».
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  ΦΟΡΕΑ
  ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
  Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε).
  [ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ : …………………………………………………….………………………………]
  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
  ΕΚΠΤΩΣΗ : ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
  ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ [%] – Τιμή
  Αριθμητικώς *
  ΕΚΠΤΩΣΗ : ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ [%] – Τιμή
  Ολογράφως *
  1.
  2.
  3.
  1.700 λίτρα (περίπου)
  αμόλυβδης βενζίνης,
  800 λίτρα (περίπου)
  πετρελαίου κίνησης,
  και
  λιπαντικά κινητήρων,
  (απλά, όχι συνθετικά)
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :
  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :………………………………………………………………………………………………
  Με την κατάθεση της προσφοράς μου δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους της
  Παρούσας πρόσκλησης.
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ……………………………….
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
  [Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα – Υπογραφή]
  20PROC006398839 2020-03-09 ΑΔΑ: ΩΓΩΗ465ΧΘΞ-Υ4Φ
  Σελίδα 10 από 10