Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων

energypress.gr

21 05 2020 | 09:11

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με μερική τροποποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και του φυσικού αντικειμένου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της δράσης «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (27.096,78€) πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ (24/%), ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (6.503,22€), δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (33.600,00€). Σε περίπτωση που το επιθυμεί ο Ανάδοχος, δύναται να χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος.

Η προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα Πέμπτη 11/06/2020 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας, Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα (Γραφείο 126, 1ος όροφος), και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 10/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00