Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. προϊόντων Π.Ε. Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.:  68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες :  Μαρία Φραγκιαδουλάκη

Τηλέφωνο: 25513-50570

TELEFAX: 25513-50404          

e-mail : promithies.evrou@pamth.gov.gr

Αλεξανδρούπολη  16/06/2020

Αρ. Πρωτ.:  οικ. 2295

Προς: 1) Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής

               Διακυβέρνησης Π.Α.Μ.Θ.

               (Με email για ανάρτηση στην

                ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ)

             2) Επιμελητήριο Έβρου

                  Τ.Κ. 68100, Αλεξ/πολη

                 (Με email για ανάρτηση)

3) Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

     Λόντου 8

     Τ.Κ. 106 81  Αθήνα 

                (Με email για ανάρτηση στην

                  ιστοσελίδα του ΟΒΕ)

Θέμα:     Δημοσιότητα διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 07/2020 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ προϊόντων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ανάρτηση της αριθ. 07/2020 Διακήρυξης και της αντίστοιχης Περίληψης για τη διενέργειατουδιεθνούςανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμούγια την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. προϊόντων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Αν/τρια Προϊσταμένη Του Τμήματος Μαρία Φραγκιαδουλάκη

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών, συνολικού προϋπολογισμού 818.977,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό, διεθνή μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών, γράσων, αντιψυκτικών, αποπαγωτικών και λοιπών χημικών προϊόντων για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου, για διάστημα δύο (2) έτων από την υπογραφή των συμβάσεων, με σφραγισμένες προσφορές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 818.977,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ή ποσού 660.465,84 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προσφορές μπορούν να δοθούν ανά ομάδα, (CPV: 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης, CPV: 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη, CPV: 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ, CPV: 24951000-5 Γράσα και λιπαντικά, CPV: 24951310-1 Αποπαγωτικά Υγρά, CPV: 24951311-8 – Αντιψυκτικά παρασκευάσματα, CPV: 24900000-3 – Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα) NUTS: EL511)

1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-50570, 57215, FAX: 25513-50404, E−mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr , Website: www.pamth.gov.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 07/2020

3. Είδος σύμβασης :Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών, γράσων, αντιψυκτικών, αποπαγωτικών και λοιπών χημικών προϊόντων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

4. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.gr, από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από το πρόγραμμα Διαύγεια και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και από το Επιμελητήριο Έβρου.

5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 16-06-2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών16-07-2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ.

6. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, 4 ος όροφος, 5ο Γραφείο.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, β. Αλλοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Σελίδα 2 διαγωνισμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ε. Ενώσεις – Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Εναλλακτικές προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

9. Εγγυήσεις συμμετοχής. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προϋπολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.

10. Ισχύς των προσφορών. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

12. Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 25513- 50570, 25513-57215, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. Δημήτριος Πέτροβιτς

Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση.