Σε εκκρεμότητα 1,7 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Silk Oil από την Πετρολίνα

03 02 2021 | 07:51energypress.gr Γιάννα Παπαδημητρίου

Τις οικονομικές καταστάσεις της Silk Oil περιμένει η Πετρολίνα για να καταβάλλει ποσό μέχρι 1.7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της συμφωνίας εξαγοράς.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Πετρολίνα στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, ποσό μέχρι €1.7εκ. (ποσό μεσεγγύησης), το οποίο αποτελεί μέρος του ανταλλάγματος εξαγοράς, έχει κατακρατηθεί και ενδέχεται να καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει μετά το καθορισμό της τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της SILK OIL (net assets). 

Η fair value θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωση και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων της SILK OIL στη βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). 

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται από ορκωτούς ελεγκτές με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020. 

Πετρολίνα και Silk Oil υπέγραψαν πριν λίγες ημέρες συμπληρωματική συμφωνία, με την οποία προβλέπεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα παραδοθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε την παράδοσή τους μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, όμως οι αντικειμενικές πρακτικές δυσκολίες που έχουν ανακύψει εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω πανδημίας οδήγησαν τις δυο πλευρές να συμφωνήσουν σε παράταση της προθεσμίας.

Ως εκ τούτου, η εξέταση της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών και ο καθορισμός του ύψους οποιασδήποτε υπεραξίας, εάν προκύπτει μετατίθεται μετά την 31/03/2021. 

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Silk Oil για το 2019 διαμορφώθηκε στα 94,7 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να καταγράφει καθαρές ζημιές ύψους 18χιλ. ευρώ.

Η εξαγορά της Silk Oil έναντι 9 εκατ. ευρώ αποτελεί σημαντικό βήμα για την επέκταση της Πετρολίνα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, εξ ου και ο Όμιλος προτίθεται να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Silk Oil.