ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αθήνα, 22/02/2021
Αρ. πρωτ:7246
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) ως Δικαιούχος Υλοποίησης της Πράξης
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων
κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 5035129, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ αριθμ.
3852/1250/Α3-13/06/2019 απόφαση ένταξης, δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για την
κάλυψη των παρακάτω θέσεων
-Επιτροπής παραλαβής και Πιστοποίησης
στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου.
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Σκοπός της Πράξης είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε
επιλεγμένες ειδικότητες και η πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση
γνώσεων σε 1.280 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου
και επιχείρησης που απασχολούνται.
Η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω των ενεργειών κατάρτισης και της
συμμετοχής στη λήψη πιστοποίησης, αναμένεται να έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην
ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και απασχολησιμότητάς τους.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου απαιτείται η σύσταση Επιτροπής Παραλαβής και
Πιστοποίησης για την παραλαβή και πιστοποίηση των παραδοτέων όλων των υποέργων του
συγκεκριμένου έργου.
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης θα απαρτίζεται από 3 μέλη και ένα
αναπληρωματικό. Η ίδια η επιτροπή θα ορίσει τον πρόεδρο της. Η συμμετοχή στην επιτροπή
και στις συνεδριάσεις είναι αμισθί. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή
παραλαμβάνει από τους αναδόχους και στη συνέχεια ελέγχει και αξιολογεί τα παραδοτέα,
όπως ορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ των αναδόχων και της Αναθέτουσας Αρχής.
Η επιτροπή αναφέρεται στο Ανώτατο Διοικητικό όργανο του φορέα στο οποίο υποβάλει τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεων της.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι εικόνα-2-1024x204.png

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. πρωτ.
Ημερομηνία:
Επώνυμο:
Όνομα:
Διεύθυνση:
Τηλ:
Κιν:
Email:
ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης για την συμμετοχή στην Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης
του έργου με κωδικό MIS 5035129.
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την συμμετοχή μου στην Επιτροπή
Παραλαβής και Πιστοποίησης για το έργο «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την
παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 5035129, η
οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» με την υπ αριθμ. 3852/1250/Α3-13/06/2019 απόφαση ένταξης.
□ Αποδέχομαι πλήρως το κείμενο της πρόσκλησης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Συνημμένα:
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα Β)
Αθήνα: ../../2021
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
όλα τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι ακριβή και αληθή.
Ημερομηνία: ../02/2021
-Ο-Η Δηλ.
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.