Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ό πως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄ 1217).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α΄170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν.4646/2019 (Α΄201),
β) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α΄58), όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α΄74) αντίστοιχα,
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94), ιδίως του άρθρου 41,
δ) του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(A΄ 251),
ε) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄230),
στ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», (Α΄265),
ζ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β΄ 1217), κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
η) της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της
διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α
του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β΄ 2470),
θ) της υπό στοιχεία Α.1035/18.2.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών
«Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄ 551).
ι) της υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές
τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 317),
ια) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/10.8.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων
στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 3603),
ιβ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Προδιαγραφές αναβάθμισης- ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των
αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε
εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου
φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου»
(B΄ 4861),
ιγ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση
των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες
διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των
παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών» (Β΄ 5562) και
2
ιδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», (Α΄181).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α΄126).
4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
5. Την υπ΄αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο»
(Β΄ 3051).
6. Τον Καν. ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου, για την Δασμολογική και Στατιστική
Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο.
7. Την υπό στοιχεία Α.1060/18.03.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων
5, 6, 7 και 9 του ν.3054/20020 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (Β’ 1217)».
8. Την υπ΄αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.
18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ΄αρ. 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού
Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.».
9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης
ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε
εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α΄
230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄1217), ως
ακολούθως:
3
1.Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Ως υπόχρεες οντότητες για την εφαρμογή τους παρούσας, νοούνται οι οντότητες- κάτοχοι
αδειών, που ορίζονται με τους διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230).
Ειδικότερα:
α) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών διύλισης, οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας,
προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου
κίνησης, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές (π.χ. ΔΕΗ) και τις ένοπλες δυνάμεις.
β) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και υγραερίων), οι
οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας, σε μεγάλους τελικούς
καταναλωτές ή σε τελικούς καταναλωτές υπό προϋποθέσεις.
γ) Οι οντότητες – κάτοχοι αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών (άδειας λειτουργίας
πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή μεικτής χρήσης, άδειας πώλησης πετρελαίου
θέρμανσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου).
δ) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών εμφιάλωσης υγραερίου.
Οι οντότητες- κάτοχοι αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και υγραερίων
εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης, με κωδικοποίηση ειδών, για τις
περιπτώσεις πωλήσεων καυσίμων που αφορούν τους κωδικούς 43 «Υγραέριο και μεθάνιο
βιομηχανικό/ εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)» και 44 «Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης
και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)».
2.Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 προστίθεται παρ.6 ως εξής:
«6. Οι αντισυμβαλλόμενες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα είδη των ενεργειακών
προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας, με κοινή κωδικοποίηση, μονάδα
μέτρησης και ποσότητα καυσίμου σε σχέση με τη θερμοκρασία (φυσική θερμοκρασία)».
3. Στον κωδικό 40 «Υγραέριο (LPG) κίνησης» του κάτωθι Παραρτήματος, η μονάδα μέτρησης
αντικαθίσταται από κιλά σε λίτρα, συνεπώς το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

δείτε εδώ την απόφαση και τους κωδικούςΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ