ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α)  επιτρέπονται στους υπόχρεους:

α) Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους:

αα) διακοσίων (200) ευρώ για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, και

αβ) εκατό (100) ευρώ για τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς.

β) Η διόρθωση υποβληθείσας δήλωσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ύψους εκατό (100) ευρώ.

Από 16.03.2022 είναι διαθέσιμη η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης και τροποποίησης υποβληθείσας δήλωσης έτους 2020. Η δυνατότητα θα παρέχεται έως 30.06.2022 για εκπρόθεσμες δηλώσεις και έως 30.09.2022 για τροποποιητικές δηλώσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από την Παρασκευή 21η Ιανουαρίου 2022 είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2021.  

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η  Μαρτίου

Για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχει αναρτηθεί σχετικός οδηγός.

https://wrm.ypeka.gr/