Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόσκληση 1/2022

Β’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» MIS 5035129

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος υλοποιεί δύο προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» MIS 5035129, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3852/1250/Α3-13/06/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΤΟ465ΧΙ8-Μ3Μ).

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.280 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Μέσω της παροχής του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης, υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουν τους όρους της απασχόλησής τους και της επαγγελματικής τους κινητικότητας για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.280 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι ή/και όσοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 4,5,6,7,8 της Πράξης.

 

Συγκεκριμένα:

 

Κατηγορίες Περιφερειών Περιφέρεια Υπολειπόμενος Αριθμός ωφελούμενων Πράξης
Υποέργο 4 Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 219
Υποέργο 5 Περιφέρειες σε Μετάβαση Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά 87
Υποέργο 6 Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Αττική 39
Υποέργο  7 Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2Σ Νότιο Αιγαίο 35
Υποέργο 8 Περιφέρειες σε Μετάβαση 2Σ Στερεά Ελλάδα 26
Σύνολο Ωφελούμενων 406

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι της παρούσας Πρόσκλησης ανά Υποέργο, θα κατανεμηθούν σε τμήματα, εφόσον εξαντληθούν οι ωφελούμενοι (επιτυχόντες & επιλαχόντες) της Πρόσκλησης  με  αρ. 1/2021 (11.10.2021) .

Η κατανομή των ωφελουμένων της παρούσας Πρόσκλησης, ανά Υποέργο, δύναται να αλλάξει, καθώς οι δράσεις κατάρτισης κα πιστοποίησης των ωφελουμένων της Πρόσκλησης  με  αρ. 1/2021 (11.10.2021) είναι εν εξελίξει. Η κατανομή των ωφελουμένων της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει τηρώντας την Περιφερειακή Κλείδα της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035129.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι ενεργή από 20/09/2022 έως και 10/10/2022 (ώρα 23:59:59).

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

 

θα βρείτε ολόκληρο το έγγραφο σε μορφή PDF

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΟΒΕ_FINAL