ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

αριθ. πρωτ. 352449/07-11-2022 Διακήρυξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες στεγάζονται στο κτήριο επί της Λ. Κηφισίας 37-39, στο Δήμο Αμαρουσίου».

ΑΠ 352449_2022_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Με εκτίμηση

Για τη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

______________________________

Αλεξάνδρα Δουγαλή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου

τηλ.: 210 650 81 37

e-mail: a.dougali@yme.gov.gr