ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ :Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού και καταστροφής δεξαμενών, οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Εμμ. Κονδυλάκης
Τηλέφωνο : 210 6508594
E-mail : dteo@yme.gov.gr

Παπάγου, 29-11-2022
Αρ. Πρωτ.: 377227
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού και καταστροφής δεξαμενών, οδεύσεων (σωληνογραμμών) και
εξοπλισμού.
ΣΧΕΤ: α) Η υπό στ. Α1119/11-8-2022 (Β΄ 4647) κ.υ.α.
β) Το με αρ. πρωτ. 287693/19-9-2022 έγγραφό της Υπηρεσίας μας.
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 287693/19-9-2022 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, με το οποίο ενημερώνονται
οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με την έκδοση της υπό στοιχεία Α1119/11-8-2022 (Β΄
4647) κ.υ.α., επισημαίνουμε τα εξής:
1. Στις παρ. Α3 και Α4 του άρθρου 3 της υπό στ. Α1119/11-8-2022 (Β΄ 4647) κ.υ.α. προβλέπεται, πέραν των
λοιπών κυρώσεων, η καταστροφή δεξαμενών, οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού που
χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη της αντίστοιχης παράβασης. Το άρθρο 5 της ανωτέρω κ.υ.α. αναφέρεται
στη διαδικασία καταστροφής.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 της ίδιας κ.υ.α. αναφέρεται ότι: «Πριν την καταστροφή των ως άνω δεξαμενών
και των αντλιών/μετρητών και την αποξήλωση των συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) διενεργείται
υποχρεωτικά έλεγχος για επαρκή εξαερισμό τους από κατάλληλα πιστοποιημένη προς τούτο, εταιρεία, η
οποία εκδίδει Πιστοποιητικό Απαλλαγής από Επικίνδυνα αέρια «Gas Free Certificate». Πριν την έκδοση
της Απόφασης Καταστροφής υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα, από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, ή
από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
τους, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και ότι θα
εξασφαλίσει συνθήκες τέτοιες ώστε να μην διακινδυνεύσει η ασφάλεια των προσώπων που παρίστανται στη
διαδικασία, των περιοίκων, καθώς και η ασφάλεια του περιβάλλοντος, με αναλυτική περιγραφή των εν λόγω
μέτρων επί της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης». Στα ανωτέρω μέτρα συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν
αδειοδότηση των εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/pratiria-kafsimonenergeias