Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή αμιγούς) στις περιπτώσεις αφαίρεσης της υφιστάμενης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Εμμ. Κονδυλάκης
Τηλέφωνο : 210 6508594
E-mail : dteo@yme.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ8ΨΘ465ΧΘΞ-ΟΡΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 9-2-2023
Αρ. Πρωτ.: 42869
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (μικτού ή αμιγούς) στις περιπτώσεις αφαίρεσης της υφιστάμενης.
ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. 82262/20-1-2023 έγγραφο της Περιφ. Ενότητας Αττικής – Κ. Τομέας
β) Το με αρ. πρωτ. 965505/3-10-2022 έγγραφο της Περιφ. Ενότητας Αττικής – Κ. Τομέας
γ) Η με αρ. πρωτ. 109036/8-4-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΚ6Ζ465ΧΘΞ-ΔΜΦ)
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και ιδιώτες προς την Υπηρεσία μας, σχετικά με τ’ αναφερόμενα στο θέμα της παρούσας:
1. Στην (γ) σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι «το εν λόγω πρατήριο πρέπει να ιδρυθεί εξαρχής με την έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και νέας άδειας λειτουργίας, ενώ ο νέος εκμεταλλευτής δεν μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας αν δεν έχει τύχει της χορήγησης νέας άδειας ίδρυσης στο
όνομά του».
2. Διευκρινίζουμε ότι η ανωτέρω παράγραφος αφορά περιπτώσεις που ο δικαιούχος της άδειας ίδρυσης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ίδιο με τον δικαιούχο της άδειας λειτουργίας.
3. Στην αντίθετη περίπτωση, εφαρμογή έχει η παρ. 3 του αρ. 18 των π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και β.δ. 465/1970 (Α΄ 150).
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μιχαήλ Παπαδόπουλος