Υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ μέχρι 31/3

17/2/2023

Από την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2023 είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2022.

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτους είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους.

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 13/02/2023 τέθηκε σε λειτουργία η νέα ανανεωμένη έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΗΜΑ, καθώς και το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων τροφίμων (ΗΜΑΤ).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (άρθρο 20 ν.4819/2021):

1. Η υποβολή στοιχείων για τα απόβλητα τροφίμων στο ΗΜΑΤ (έκθεση αποβλήτων τροφίμων) γίνεται σε επίπεδο Επιχείρησης και όχι Εγκατάστασης.

2. Η υποβολή στοιχείων στο ΗΜΑΤ (αρ. 20 ν. 4819/2021) είναι συμπληρωματική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων στο ΗΜΑ (αρ. 53 ν. 4819/2021), στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων τροφίμων.

3. Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν στοιχεία για τα απόβλητα τροφίμων σε επίπεδο εγκατάστασης για το 2020 και το 2021, καλούνται φέτος να προβούν στην υποβολή στοιχείων για τα απόβλητα τροφίμων μέσα από το προφίλ της επιχείρησης και όχι της εγκατάστασης, όπως πέρσι.

4. Η εγγραφή μιας επιχείρησης στο ΗΜΑ/ΗΜΑΤ πραγματοποιείται σε κοινό περιβάλλον.

5.Οι επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο ΗΜΑ και είναι υπόχρεες υποβολής στοιχείων και στο ΗΜΑΤ, καλούνται να ενημερώσουν το προφίλ της επιχείρησης, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στο ΗΜΑΤ (αρ. 20 ν. 4819/2021).

https://wrm.ypeka.gr/