Αυξήθηκε 57% ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελινόιλ – βαρόμετρο οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης για το β’ εξάμηνο

energypress.gr

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε €1,026,7 εκατ. έναντι €652.6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 57%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το α’ εξάμηνο του 2018 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5,4 εκατ. έναντι €5,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,4 εκατ. έναντι €2 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη €0,8 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Η εσωτερική αγορά καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2018 κατέγραψε πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 η οποία οφείλεται στις πολύ μειωμένες καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης, απόρροια των πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 αλλά και διατήρηση των πωλήσεων βενζινών, σε χαμηλά επίπεδα. Σε επίπεδο Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2018 οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάζουν θετική πορεία. Η Ελίν Τεχνική διατηρεί την καλή πορεία, με σταθερή ροή νέων έργων και θετικό οικονομικό αποτελέσματα, η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε μικρές ζημίες λόγω της ένταξης νέων Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων στο δίκτυο πρατηρίων, που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Βιοκαύσιμα διένυσε μια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική συνεισφορά της στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Στο β’ εξάμηνο του 2018 η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και το γενικότερο οικονομικό κλίμα που θα επικρατήσει στην αγορά. Το δ’ τρίμηνο του 2017 οι πωλήσεις θέρμανσης έκλεισαν με θετικό πρόσημο, κάτι που είναι αμφίβολο να επαναληφθεί το δ’ τρίμηνο του 2018 λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, αλλά και της υποκατάστασής του από το Φυσικό Αέριο. Η ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να μην εξαρτά την πορεία της από ένα προϊόν με τόσο μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση όπως το πετρέλαιο θέρμανσης.

Στο β’ εξάμηνο του 2018 η εταιρία θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded & diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν αλλά και στον εντοπισμό και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως, θα ενισχύσει την δυναμική της παρουσία στις Διεθνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της.