Κοινοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και την κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

αρ. πρωτ.: 232630 /01.09.2021 (ΑΔΑ:68ΑΙ465ΧΘΞ-1ΑΝ) Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών με θέμα«Κοινοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών ΕπαγγελματικήςΚατάρτισης Οδηγών

Περισσότερα

«Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2020/1833/ΕΕ (ADR 2021 – RID 2021)»

έκδοση εγκυκλίου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνωνεμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2020/1833/ΕΕ

Περισσότερα

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/2021 (Β΄ 1217)Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση».

Περισσότερα

Άρθρο του Μιχάλη Κιούση Προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος (O.B.E.) στο Greek energy 2021- Τα χρονίζοντα προβλήματα και το μέλλον για τα πρατήρια καυσίμων.

Η φαινομενική ηρεμία που επικράτησε τα λίγα τελευταία χρόνια στον κλάδο των πρατηρίων της λιανικής εμπορίας καυσίμων, άρχισε να δείχνει

Περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ MY-DATA ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι επαφές και η συνεργασία με την τεχνική ομάδα της ΑΑΔΕ,

Περισσότερα

Ελάχιστες εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας αμιγών ή μικτών πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG.

υπ’αριθμ.166286/25-06-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , με ΑΔΑ: 6ΩΘΘ465ΧΘΞ-09Ο, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος.

Περισσότερα