Εγκύκλιος ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Παροχή διευκρινίσεων της νομοθεσίας για τη λειτουργία Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΦΒ1-A/53903/603

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69, 70 του ν.

4530/2018 (Α΄ 59) των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν. 4439/2016

(Α΄ 222) και λοιπών θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας λειτουργίας πρατηρίων παροχής

καυσίμων και Ενέργειας.

ΣΧΕΤ: α) Ο ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

β) Ο ν. 4439/2016 (Α’ 222) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών, που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

 1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) οι αντιεκρηκτικές ζώνες των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων και των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), μπορούν να εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για τις αντιεκρηκτικές ζώνες έχουν εφαρμογή οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΑΤΕΧ και τα εναρμονισμένα πρότυπα. Η μελέτη των αντιεκρηκτικών ζωνών που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΑΤΕΧ και τα εναρμονισμένα πρότυπα, εφαρμόζεται για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή σταθμού. Η μελέτη των αντιεκρηκτικών ζωνών ελέγχεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208). Η εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών έχει την έννοια του ελέγχου της συμμόρφωσής τους, με τα αναφερόμενα στις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών.
 2. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός εντός και εκτός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή σταθμού θα είναι πιστοποιημένος κατά ΑΤΕΧ και θα τηρεί τις απαιτήσεις προστασίας ανά κατηγορία ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ.17/96 ( Α’ 11) σχετικά με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.
 3. Τα νομίμως υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης του άρθρου 23 του π.δ. 1224/81 (Α’ 303) όπως ισχύει (πεζοδρομιακά πρατήρια), καθώς και οι σταθμοί αυτοκινήτων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), των οποίων οι αντιεκρηκτικές ζώνες εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες.

α) Πρατήρια εξοπλισμένα με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, τα οποία διαθέτουν χώρο για τη στάση του βυτιοφόρου προς ανεφοδιασμό των δεξαμενών τους εντός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου τους και οι αντιεκρηκτικές ζώνες εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή σταθμού.

Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4530/18 (Α’ 59), για την προστασία της Δημόσιας Ασφάλειας επιπρόσθετα των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του πρατηρίου από το βυτιοφόρο όχημα και επειδή υφίσταται αυξημένος κίνδυνος για διαρροή υδρογονανθράκων, με ευθύνη του εκμεταλλευτή, τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες σήμανσης ί) κινδύνου και ασφαλείας, ίί) απαγόρευσης καπνίσματος και ίίί) απαγόρευσης χρήσης κινητού, στα όρια των αντιεκρηκτικών ζωνών που εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου. β) Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, τα οποία δεν διαθέτουν χώρο για τη στάση του βυτιοφόρου προς ανεφοδιασμό των δεξαμενών τους εντός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου τους.

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα μέτρα της προηγούμενης κατηγορίας και επιπρόσθετα για την προστασία της Δημόσιας ασφάλειας, αναγράφεται το ωράριο ανεφοδιασμού του πρατηρίου στην άδεια λειτουργίας του. Το ωράριο επιλέγεται την περίοδο ηπιότερης κυκλοφορίας. Επίσης, υποδεικνύονται τα σημεία της νόμιμης στάθμευσης του βυτιοφόρου για τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών του πρατηρίου. Σε περίπτωση που σε κάθε μία εκ των ανωτέρω δύο κατηγοριών (α’ και β’), απαιτηθούν εργασίες επί του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την προσαρμογή με τις διατάξεις του ν. 4530/2018 (Α’ 59), απαιτείται και η προσκόμιση στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΥΜΕΠΕ) της Χώρας, άδειας εκτέλεσης εργασιών από την Υπηρεσία που συντηρεί την οδό.

 1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), η προσθήκη εγκατάστασης ΚΡΟ δεν επιτρέπεται σε περίπτωση πρατηρίων υγρών καυσίμων τα οποία λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων, όπου άνωθεν του επιπέδου του πρατήριου οι υπερκείμενες χρήσεις ορόφων είναι:
 • Κατοικία (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του),
 • Καταστήματα,
 • Εκπαιδευτήρια,
  • Νοσηλευτήρια,
  • Οίκοι ευγηρίας,
  • Γηροκομεία,
  • Θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού,
  • Γραφεία,
  • Ξενοδοχεία.

Οι παραπάνω απαγορευτικές χρήσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπερκείμενων ορόφων του πρατηρίου (διώροφα ή πολυώροφα), καθώς η πρώτη αναφορά που γίνεται στις υπερκείμενες χρήσεις με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46) έχουν ως κριτήριο τη χρήση «.. άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο ή ο σταθμός,..» και όχι τον αριθμό των ορόφων άνωθεν του πρατηρίου.

Ενδεικτικά για την ορθότερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται και ο κάτωθι πίνακας.

Επίπεδο ισογείου Απαγορευτική χρήση
Κατοικία,

ιδιοκατοίκηση

εκμεταλλευτή

Κατοικία,

ιδιοκατοίκηση

εκμεταλλευτή

Απαγορευτική χρήση Απαγορευτική χρήση
Σταθμός ή πρατήριο Σταθμός ή πρατήριο Σταθμός ή πρατήριο Κατοικία, ιδ ιοκατοίκηση εκμεταλλευτή Κατοικία, ιδ ιοκατο ίκηση εκμεταλλευτή
Προσϋήκη δεξαμενής ίΡβ Επιτρεπτή Μη επιτρεπτή Μη επιτρεπτή Αμιγώς

υπόγειος

σταθμός

Αμιγώς

υπόγειος

σταθμός

Επιτρεπτή Μη επιτρεπτή
Πίνακας: Ενδεικτικές περιπτώσεις θέσεων πρατηρίων/σταθμών σε σχέση με υπερκείμενες χρήσεις για προσθήκη

ΙΡΟ

 

 1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), η κ.υ.α. 46884/3402/31-10­2012 (ΦΕΚ 2927/Β’/2012), η οποία καθορίζει πρόσθετα προστατευτικά μέτρα για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που διαθέτουν αντλίες καυσίμων, καθώς και νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης από κτίρια και χώρους, όπως ορίζονται στο α’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), καταργείται.
  1. Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) το οποίο αντικατέστησε το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), με την παρ. 5 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), «επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β’ 1882)». Το π.δ. 79/2004 (Α’ 62) διατηρείται σε ισχύ καθώς δεν ορίζει διαφορετικά τις διαδικασίες τοποθέτησης δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των υπεραστικών λεωφορείων και τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων.
 2. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίες λειτουργούν μόνο με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, χορηγούμενο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, συμμορφώνονται πλέον με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α’ 174), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4.α του άρθρου 70 (μεταφορικές εταιρίες) του ν.4530/2018 (Α’ 59).

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου ιδιωτικής χρήσης γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του π.δ. 1224/81 (Α’ 303) ή του β.δ 465/70 (Α’ 150) ή της υπ’ αριθμ. υ.α. 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/Β’/2017).

Β. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

 1. Στο τέλος του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης των παρ. 1γαί και 1γβί του άρθρου 17 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), αναγράφεται η εξής λεκτική διατύπωση: «με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 183), όπως ισχύει». Η έννοια της ανωτέρω αναφερόμενης επιφύλαξης σχετίζεται με τις τυχόν επιπρόσθετες ειδικές κυρώσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, που προβλέπονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 183), για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), προβλέπεται η παράδοση των υπογεγραμμένων από τον αρμόδιο μηχανικό, σχεδίων και τεχνικών εκθέσεων και σε ηλεκτρονική μορφή. Προς διευκόλυνσή των ΥΜΕΠΕ, η παράδοση των ανωτέρω ηλεκτρονικών αρχείων προτείνεται να είναι σε μορφή αρχείων ράί”.
 3. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. κ.υ.α. 0004169/ΕΞ2015/15-12-2015 (ΦΕΚ 2722/Β’/2015) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», δεν υπάρχει αναφορά για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τις ΥΜΕΠΕ καθώς και τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε αυτές για την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια της χώρας. Για το λόγο αυτό και μέχρι νεωτέρας νομοθετικής ρύθμισης, δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση δικαιολογητικών στις ΥΜΕΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια της χώρας.
 4. Ο φάκελος τεκμηρίωσης του πρατηρίου της παρ. 1ζ του άρθρου 14 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα εξής:

α) την τεχνική αρτιότητα και πληρότητα των επιμέρους κατασκευών του πρατηρίου, β) την ορθή και ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου, με βάση την τεχνική αρτιότητα των επί μέρους εγκαταστάσεών του και γ) την προληπτική συντήρηση του επιμέρους εξοπλισμού του πρατηρίου, καθώς και του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τη μελέτη, την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και το άρθρο 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΥΜΕΠΕ) για την προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Σκοπός του ανωτέρω ελέγχου είναι η διαπίστωση ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης. Εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες οι οποίες περιλαμβάνονται στο κείμενο των υπευθύνων δηλώσεων των αρμοδίων Μηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 15, δεν εγκρίνονται από την ΥΜΕΠΕ αλλά κατατίθενται ως δικαιολογητικά για τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Εξάλλου με την εφαρμογή του ν. 4439/16 (Α’ 222) και ειδικά για την περίπτωση των πρατηρίων καυσίμων υφίστανται αυξημένες κυρώσεις για τους Μηχανικούς στην περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς δήλωσής τους.

Τα ανωτέρω αναγραφόμενα συνεπικουρούνται και από το γεγονός ότι ο νομοθέτης θέτει διάστημα τριάντα (30) εργασίμων ημερών για τη διοικητική διεκπεραίωση της αίτησης του εκμεταλλευτή. Η διαπίστωση της ψευδούς δήλωσης του Μηχανικού που αναφέρεται στο άρθρο 15 μπορεί να γίνει, είτε στο διάστημα των 30 ημερών, είτε μετέπειτα. Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχουν τα αναγραφόμενα της Υπεύθυνης Δήλωσης του Μηχανικού, με κάθε πρόσφορο τρόπο, αποστέλλοντας και διασταυρώνοντας τα απαραίτητα κατά την κρίση τους στοιχεία, με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, και μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

  1. Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων της παρ. θ του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού γίνεται με βάση την υπ’ αριθμ. υ.α. 15085/593/20-8-2003 (ΦΕΚ 1186/Β’/2003) «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» όπως ισχύει, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
   1. Από τον συνδυασμό των παρ. 1στ, 1ζ και 1η του άρθρου 17 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) καθώς και των παρ.1η, 1θ και 1 ιγΐϊί του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), συνάγεται ότι τα σχέδια και οι Τεχνικές Εκθέσεις που υποβάλλονται κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας ίδρυσης πρατηρίου, αφορούν τη μελέτη κατασκευής του πρατηρίου υγρών καυσίμων.
   1. Λόγω της αναθεώρησης και αντικατάστασης των διατάξεων του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), το δικαιολογητικό της παραγράφου 1γ «Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία», δεν εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από την αδειοδοτούσα αρχή στον ενδιαφερόμενο.
   2. .Τα άρθρα 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 (παρ. 1δ) του ν. 4439/2016 (Α’ 222), για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων υποβάλλεται, ως ένα εκ των δικαιολογητικών, η άδεια δόμησης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του υπό αδειοδότηση πρατηρίου υγρών καυσίμων. Αντί της άδειας δόμησης δύναται να υποβληθεί και οποιοδήποτε ισοδύναμο νομιμοποιητικό έγγραφο από την αρμόδια οικεία Υπηρεσία Δόμησης.
   3. Διευκρινίσεις για πιστοποιητικά αδειοδότησης πρατηρίου «Παροχής Καυσίμου και Ενέργειας»:

α) Το πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του πρατηρίου «Παροχής Καυσίμου και Ενέργειας» αφορά τον εξοπλισμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου και αποτελείται από την «Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη», έκθεση παράδοσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης καταλληλόλητας κατά ΕΛΟΤ ΗΌ 384 σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. υ.α. Φ.50/503/168/19-4-2011 (ΦΕΚ 844/Β’/2011), όπως ισχύει.

β) Τα πιστοποιητικά των δεξαμενών της παρ. 1στ του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), αναφέρονται στις δεξαμενές υγραερίου. Οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει να διαθέτουν: ί) Πιστοποιητικό σήμανσης ΟΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 768/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και ίί) Πιστοποιητικό Περιοδικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. υ.α. Δ3/14858/8-6-1993 (ΦΕΚ 477/Β’/1993), όπου αυτό απαιτείται.

γ) Αναφορικά με τα πιστοποιητικά των αεριοφυλακίων διευκρινίζεται ότι πρέπει να υφίστανται τα εξής: ί) Πιστοποιητικό σήμανσης ΟΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 768/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και ίί) Πιστοποιητικό Περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. υ.α. 14165/Φ17.4/373/28-7- 1993 (ΦΕΚ 673/Β’/1993), όπου αυτό απαιτείται.

 1. Σύμφωνα με την παρ.1, εδάφιο η’ του άρθρου 19 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του άρθρου 20 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), ισχύει ότι: «Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου:

ί) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας. ίί) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. ίίί) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.»

Οι οικείες ΥΜΕΠΕ, για τη διαδικασία της μεταβίβασης, ελέγχουν επίσης αν βρίσκονται σε ισχύ (ή όχι), τα ανωτέρω πιστοποιητικά, καθώς και αν έχει εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας (προσωρινή ή οριστική) του συγκεκριμένου πρατηρίου υγρών καυσίμων ή αν οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική αρχή, έχει κοινοποιήσει αντίστοιχο αίτημα.

 1. Στην παρ. 1στ του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4439/2016, η αναφορά στο φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ταυτόσημη με την αντίστοιχη αναφορά στο φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που αναγράφεται στο άρθρο 14 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 17 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως ισχύουν. Επίσης, για τα προϋπάρχοντα πρατήρια και σταθμούς με αντλίες καυσίμων του ν. 4439/2016 (Α’ 222), αναφορικά με τις σωληνώσεις παροχής καυσίμου, τις σωληνώσεις εξαερισμού, τις αντίστοιχες σωληνώσεις του πεπιεσμένου αέρα και για τα λοιπά δίκτυα, αντί άλλης τεκμηρίωσης, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου Μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, μετά από τους αναγκαίους ελέγχους υδραυλικής δοκιμής για τη διαπίστωση τυχόν διαρροών, τα δίκτυα των προαναφερόμενων σωληνώσεων λειτουργούν καλώς.
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις των δεξαμενών βενζίνης καθώς και οι σωληνώσεις εξαέρωσης των δεξαμενών υγρών καυσίμων συμμορφώνονται με τα αναγραφόμενα στο εν λόγω άρθρο. Διευκρινίζεται ότι το τελευταίο τμήμα της όδευσης των σωληνώσεων εξαέρωσης των υγρών καυσίμων είναι υποχρεωτικά σε κατακόρυφη διάταξη, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της όδευσής τους δεν είναι κατά ανάγκη κατακόρυφο. Το γεγονός αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία των ασφαλιστικών διατάξεων τα οποία θα πρέπει να εγκαθίστανται σε κατακόρυφη διάταξη. Ειδικά για τις δεξαμενές βενζίνης, στο άκρο της κατακόρυφης διάταξης εξαερισμού εγκαθίστανται δύο ασφαλιστικές διατάξεις αποφυγής πίεσης – υποπίεσης. Στην περίπτωση δεξαμενών πετρελαίου δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των ανωτέρω ασφαλιστικών διατάξεων. Για τον ετήσιο έλεγχο των εγκατεστημένων ασφαλιστικών διατάξεων, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ορίζει τον κατά νόμο Μηχανικό ή την τεχνική εταιρία ή το φορέα πιστοποίησης
  2. Σύμφωνα με την παρ. 7 τους άρθρου 13 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), η οποία προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 23 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων στα μικτά πρατήρια υγραερίου και υγρών καυσίμων, ως ενιαία μονάδα διάθεσης σε οχήματα, τόσο των υγρών καυσίμων όσο και του υγραερίου, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, στην παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218) όπως ισχύει, ορίζεται ότι, τα μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου, εκτός από την τήρηση των διατάξεων του υπόψη προεδρικού διατάγματος, πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των κειμένων εκάστοτε διατάξεων των σχετικών με την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, σε όσα σημεία δεν αντίκειται σε αυτό. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), ο μικτός διανομέας (δηλαδή η συσκευή παροχής υγραερίου (μέσω διανομέα) και λοιπών υγρών καυσίμων (μέσω διανομέων ή αντλιών) σε ενιαίο περίβλημα, δεν αποτελεί «χαρακτηριστικό στοιχείο» του πρατηρίου, δηλαδή τοποθετείται ελευθέρως, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για την τοποθέτησή του οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει. Επισημαίνεται επίσης ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 23 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), η έννοια του διανομέα υγρών καυσίμων στο μικτό διανομέα, εφαρμόζεται για όλους τους τρόπους διανομής υγρών καυσίμων, δηλαδή είτε για εξοπλισμό διανομής υγρών καυσίμων, είτε για εξοπλισμό αντλίας διανομής υγρών καυσίμων, ανάλογα με την επιλεχθείσα τεχνολογία κατασκευής του μικτού διανομέα και σύμφωνα με τις απαιτούμενες εγκρίσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τέλος, σε αντιστοιχία με την παρ. 7 του άρθρου 13 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218) κάθε διανομέας υγραερίου δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου σε περίπτωση που πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και διαθέτει Πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ 14678-1:2013. Συνεπώς, για τους Πιστοποιημένους διανομείς δεν ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει. Για τον επιλεγέντα τρόπο γείωσης και την τιμή της αντίστασης γείωσης του μικτού διανομέα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΗΌ384, οι οποίες ελέγχονται μέσω του πιστοποιητικού που εκδίδεται για το σκοπό αυτό.
  3. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), αναγράφεται ότι: «Σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας ορίζεται ως Υπεύθυνος λειτουργίας ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν». Ως εκ τούτου, οι ΥΜΕΠΕ προκειμένου να ενημερωθούν οι φάκελοι των πρατηρίων όσον αφορά τον υπεύθυνο λειτουργίας τους, πρέπει να ζητήσουν την υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του Υπεύθυνου Λειτουργίας του πρατηρίου, ως απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας του ενός (1) έτους, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρο 24, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του ν. 4439/2016 (Α’ 222) και μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 αυτού.
  4. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων στον ισόγειο χώρο του πρατηρίου, όπως και των λοιπών καθοριζόμενων θέσεων, γίνεται σε θέσεις κατάλληλες, με ευθύνη του αρμόδιου Μηχανικού, καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας του πρατηρίου, με προτεραιότητα σε περιοχές που υπάρχει ή δύναται να υφίσταται συνεχής παρουσία αέριων υδρογονανθράκων. Για τον τριετή έλεγχο, καλής λειτουργίας των ανιχνευτών υδρογονανθράκων, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ορίζει τον κατά νόμο Μηχανικό ή την τεχνική εταιρία ή τον φορέα πιστοποίησης.
  5. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το εδάφιο (νίί) της παρ. β’ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), μέχρι 30-10-2018 στις Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986 των αρμοδίων μηχανικών του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτου με αντλίες καυσίμων που υποβάλλονται στις ΥΜΕΠΕ επισυνάπτονται και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των βεβαιώσεων και των λοιπών εγγράφων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών.
  6. Σύμφωνα με την παρ. 3(ε) του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων περιλαμβάνεται η έκδοση νέου πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το οποίο ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν από την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων ή άλλων απαιτήσεων, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν προκύπτει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας, από την οποία προέκυψε το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.
  7. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) οι ανιχνευτές του συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων είναι αντιεκρηκτικού τύπου και πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ60079-29-1 και 2.

Σημειώνεται ότι, για τους ανωτέρω ανιχνευτές η συμμόρφωση με τα πρότυπα αποδεικνύεται με τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), ο ηλεκτρολογικό εξοπλισμός του πρατηρίου που απαιτείται να είναι πιστοποιημένος κατά ΑΤΕΧ έχει την έννοια της πιστοποίησης του επί μέρους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος σε αντιεκρηκτικές ζώνες και όχι σε συνολική πιστοποίηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου.
 1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου του άρθρου 19 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και του άρθρου 20 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), κατά τη διαδικασία αλλαγής δικαιούχου και σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, υποβάλλονται

ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πραγματοποιείται στο νέο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και το άρθρο 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων οι δεξαμενές υγρών καυσίμων πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση. Για τον περιοδικό έλεγχο των δεξαμενών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ενώ ο έλεγχος διενεργείται από τους οριζόμενους στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. πρωτ. εγκυκλίου 46998/3352/06-08-2007 «Ερμηνευτική εγκύκλιος του Προεδρικού Διατάγματος 118/2006 (Α’ 119)». Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η πιστοποίησή των δεξαμενών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 12285.

Γ. Διευκρινίσεις εφαρμογής της Οδηγίας ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης ΙΙ.

 1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 21523/763/Ε-103/2-5-2012 (ΦΕΚ 1439/Β’/2012) «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009» όπως ισχύει, «οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την ανακαίνιση…». Σύμφωνα με τα ανωτέρω «σημαντική ανακαίνιση» ορίζεται οποιαδήποτε προσθήκη λειτουργικού εξοπλισμού του πρατηρίου και συγκεκριμένα α) αντλιών, ή β) διανομέων ή γ) δεξαμενών η οποία επιφέρει σημαντική μεταβολή του εξοπλισμού σε ποσοστό άνω του 50% σε σχέση με τον υφιστάμενο. Κατά τη φάση έγκρισης των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση του εκμεταλλευτή του πρατηρίου στην οποία αναφέρεται αν η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 μ3 ετησίως ή η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 100 μ3 ετησίως και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.
 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της κ.υ.α. οικ. 21523/763/Ε-103/2-5-2012 (ΦΕΚ 1439/Β’/2012) όπως ισχύει, αναφέρεται ότι: «Οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση άνω των 3.000 ιώ[1] ετησίως εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018». Η διαπίστωση της διακίνησης του παραπάνω όγκου για την εγκατάσταση του συστήματος ανάκτησης ατμών φάσης II, αφορά το προηγούμενο έτος της καταληκτικής ημερομηνίας, ήτοι από 1-1-2017 έως 31-12-2017.

Δ. Διευκρινίσεις εφαρμογής της Απόφασης με αρ. πρωτ. υ.α. 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/Β’/2017)

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 της υ.α. 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/Β’/2017) ορίζεται ότι «Η νόμιμη λειτουργία του εργοταξίου αποδεικνύεται με την ύπαρξη της ισχύουσας άδειας δόμησης /οικοδομικής άδειας για τη συγκεκριμένη χρήση ή της σχετικής σύμβασης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Σύμφωνα με το εδάφιο β2, της περίπτωσης (ίί) της παρ. 1 του άρθρου 11 της ως άνω απόφασης, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων απαιτείται η υποβολή από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, υπεύθυνης δήλωσης ότι το νομικό πρόσωπο «έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη λειτουργία «<πρατηρίου καυσίμων»…». Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Εργ. Επ, εργολάβων) για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι επιτρεπτή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από μια κοινοπρακτούσα επιχείρηση, εφόσον υφίσταται σύμβαση μεταξύ της κοινοπραξίας και της κοινοπρακτούσας επιχείρησης, η οποία να προβλέπει την εκχώρηση του δικαιώματος αυτού στην κοινοπρακτούσα επιχείρηση.
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υ.α. 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/Β’/2017) τα ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων εξυπηρετούν αποκλειστικά τον εφοδιασμό με καύσιμα:

  α) οχημάτων και μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας του κυρίου ή κατόχου του ιδιωτικού πρατηρίου (τα οποία έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους δυνάμει σχετικής σύμβασης) και

β) μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων  προσωρινής λειτουργίας (εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων κλπ.).

Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων στο όνομα των ιδιοκτητών/κατόχων ιδιωτικών πρατηρίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 49/68 (Α’ 249) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν.4441/2016 (Α’227), σύμφωνα με τις οποίες, τα ΦΙΧ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη τους, απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου. Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων αυτών δεν έχει εφαρμογή η κ.υ.α. Α8/48012/5053/16-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3052), η οποία αφορά στη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους – κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 (Α’ 230).

Το αποκλειστικό έργο των ΦΙΧ βυτιοφόρων ιδιωτικών πρατηρίων είναι ο εφοδιασμός με καύσιμα των αναφερομένων (α) και (β) οχημάτων και μηχανημάτων από το ιδιωτικό πρατήριο και υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματα βρίσκονται εντός εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας. Στην άδεια κυκλοφορίας των ΦΙΧ βυτιοφόρων, στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται: «ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Όταν ο εφοδιασμός με καύσιμα των οχημάτων/μηχανημάτων γίνεται σε προσωρινή εγκατάσταση εκτός αυτής στην οποία βρίσκεται το ιδιωτικό πρατήριο, απαιτείται ως συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς φωτοαντίγραφο της άδειας ή της σύμβασης του ιδιοκτήτη/κατόχου του ιδιωτικού πρατηρίου, με την οποία αποδεικνύεται η νομιμότητα της εκμετάλλευσης της προσωρινής εγκατάστασης.

Ε. Πιστοποίηση και επανέλεγχος δεξαμενών ΚΡΟ

 1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218) και το άρθρο 7 της υ.α. 32880/2038/10-6-2009 (ΦΕΚ 1221/Β’/2009), ανά πενταετία πρέπει να πραγματοποιείται εξωτερική επιθεώρηση των δεξαμενών υγραερίου του πρατηρίου. Αντί της εξωτερικής επιθεώρησης μπορεί να γίνει έλεγχος για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης, με τη μέθοδο επιβολής ηλεκτρικού ρεύματος (ί^ρΓεδδεά ουιτεηΐ ΐεδΐ) από εξειδικευμένο μηχανικό. Εάν ο έλεγχος δείξει καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης της δεξαμενής, δεν απαιτείται η αφαίρεση του χώματος και η αποκάλυψη της εξωτερικής της επιφανείας. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται για τον έλεγχο η πλήρης αποκάλυψη της δεξαμενής. Ο ανωτέρω έλεγχος της δεξαμενής δύναται να πραγματοποιείται και από σχετικό αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Οι δοκιμές κατά τον πενταετή και τον δεκαετή έλεγχο τεκμηριώνονται εγγράφως (πιστοποίηση υδραυλική δοκιμής, αποτελέσματα εσωτερικής επιθεώρησης, λήψη φωτογραφίας κατά τη διαδικασία αποκάλυψης, κατά περίπτωση) και τηρούνται στο φάκελο του πρατηρίου.
 2. Επισημαίνεται ότι, επειδή η δεξαμενή πρέπει να ελέγχεται από την αρχή της κατασκευής της και δεν πρέπει να υφίσταται χρονικό διάστημα για το οποίο δεν έχει ελεγχθεί, ο έλεγχος ανά πενταετία και ανά δεκαετία μετρά από την αρχική ημερομηνία πιστοποίησης της κατασκευής της δεξαμενής, από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων. Κατά συνέπεια, ο πενταετής και δεκαετής επανέλεγχος της δεξαμενής κάθε φορά πραγματοποιείται με βάση την αρχική ημερομηνία πιστοποίησης κι όχι από τον τελευταίο έλεγχο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Χατζηκυριακίδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια

Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας

α) Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών

β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών

 

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

α) Γραφείο Υπουργού

β) Γραφείο Υφυπουργού

γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών

δ) Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

ε) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)

στ) Γενική Δ/νση Μεταφορών

ζ) Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)

η) Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) θ) Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε

ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων Τμήμα Β’