Επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου (DIESEL) κίνησης: Όλη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2019 ]

Α.1072/2019 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού

(Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού)

Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικ. φόροι

Αριθ. ΦΕΚ: 750/Β΄
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.1072

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ – Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Σ.Κουλούρης
Αικ.Κούκουνα
Τηλέφωνο: 210-6987417
210-6987410
Fax: 210-6987408
E-Mail: finexcis@otenet.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 3 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α’265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 3 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α’ 169), καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1003/2014 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α.Δ.Α.:7ΝΑΩΗ-96Σ).

5. Τις διατάξεις της ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3765) «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» απόφασης ΓΓΔΕ όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις της Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως ισχύουν.

8. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) και την 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.(Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Το αριθμ. 2/23406/ΔΛΓΚ-Α’/15-3-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την αλλαγή της διαδικασίας καταβολής των επιστροφών Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε δικαιούχους.

12. Την ανάγκη αναθεώρησης των αριθμ. Φ.609/337/ 22-6-2004 και Φ.610/338/22-6-2004 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 999/Β’), όπως ισχύουν με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ευθυγράμμιση αυτών με το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τελωνειακής υπηρεσίας μέσω της καθιέρωσης διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. και την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους επιστροφής απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με ηλεκτρονικό τρόπο.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

1) Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης στ’) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 3 του ν. 2960/2001:
α) από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό τους και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς,
β) από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα για τις ανάγκες λειτουργίας τους.

2) Η διαδικασία ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από τους δικαιούχους επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Οι δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ. προκειμένου να τύχουν επιστροφής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που προμηθεύτηκαν υποχρεούνται:

1) Οι δικαιούχες βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις να τηρούν, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, αναλυτική κατάσταση με τα παραστατικά (τιμολόγια) αγοράς του πετρελαίου κίνησης που αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία ζητείται επιστροφή Ε.Φ.Κ., με τις ποσότητες καυσίμου και την αξία κάθε παραστατικού, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και σε διαφορετικές στήλες: α) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό τους και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς και β) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στα οχήματα που κινούνται σε οδικούς άξονες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙα.

2) Οι δικαιούχες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα να τηρούν, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, αναλυτική κατάσταση με τα παραστατικά (τιμολόγια) αγοράς του πετρελαίου κίνησης που αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία ζητείται επιστροφή Ε.Φ.Κ., με τις ποσότητες καυσίμου και την αξία κάθε παραστατικού, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και σε διαφορετικές στήλες: α) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν για τις ανάγκες λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ή του δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ή προνοιακού ιδρύματος και β) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στα οχήματα που κινούνται σε οδικούς άξονες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙβ.

3) Να διευκολύνουν τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κίνησης από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

4) Οι καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 συντάσσονται ηλεκτρονικά υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ.

1. Τα δικαιούχα νομικά και φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο «Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» του άρθρου 5 της παρούσας, μέσω της σχετικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, εντός δύο (02) μηνών από την λήξη του εξαμήνου ή του έτους, για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους.

2. Σε περίπτωση που η λογιστική διαχείριση της επιχείρησης/ιδρύματος τηρείται σε διαφορετική από την έδρα αυτής τόπο, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της ηλεκτρονικής αίτησης αναγράφεται: «Τήρηση της λογιστικής διαχείρισης στο υποκατάστημα/εγκατάσταση…….».
Εφόσον υφίστανται υποκαταστήματα ή περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, τα σχετικά δικαιολογητικά συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ίδια αίτηση επιστροφής, ταξινομημένα ανά υποκατάστημα ή εγκατάσταση.

Άρθρο 4
Στοιχεία Αίτησης – Συνημμένα Δικαιολογητικά

1. Στην αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το τελωνείο υποβολής της αίτησης για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης
β. Ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ.
γ. Η κατηγορία του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. (βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή επιχείρηση, δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή προνοιακό ίδρυμα)
δ. Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
ε. Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο/τηλέφωνο λογιστηρίου, e-mail)
στ. Η ποσότητα καυσίμου για την οποία αιτείται την επιστροφή
ζ. Το αιτούμενο ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ.
η. Η χρονική περίοδος για την οποία ο δικαιούχος αιτείται την επιστροφή
θ. Ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό επιστροφής
ι. Ο κωδικός BIC (SWIFT) της Τράπεζας στην οποία θα κατατεθεί το ποσό επιστροφής, στις περιπτώσεις που αιτείται μεταφορά ποσού σε λογαριασμό του εξωτερικού. Εάν ο δικαιούχος επιστροφής είναι ξενοδοχειακή επιχείρηση, επιπροσθέτως συμπληρώνονται τα ακόλουθα:
α. Η κατηγορία της ξενοδοχειακής επιχείρησης
β. Η δυναμικότητα σε κλίνες
γ. Η θερμαινόμενη επιφάνεια σε τ.μ.
δ. Η περίοδος λειτουργίας από……έως ….

2. Με την ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων τους.
β. Προκειμένου περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. το πρακτικό διοικητικού συμβουλίου περί εκπροσώπησης της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού ή το τελευταίο δημοσιευμένο εν ισχύ καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού ή προκειμένου περί Ο.Ε., Ε.Ε. και προνοιακά ιδρύματα το τελευταίο εν ισχύ καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο πρωτοδικείο.
γ. Γενικό πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
δ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) καθώς και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης/ιδρύματος.
ε. Τα παραστατικά (τιμολόγια) για τις ποσότητες πετρελαίου που παρελήφθησαν για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης/ιδρύματος, καθώς και τις αποδείξεις εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
στ. Οι αντίστοιχες σελίδες των λογιστικών αρχείων στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα λογιστικά στοιχεία της περίπτωσης ε.
ζ. Η αναλυτική κατάσταση παραστατικών αγοράς πετρελαίου κίνησης και υπολογισμού του προς επιστροφή ποσού Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
η. Φωτοαντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα ή αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης/ ιδρύματος όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού.

3. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται το αντικείμενο της επιχείρησης, ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις παραγωγικές ανάγκες λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β. Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων της επιχείρησης με τα ιδιόκτητα μηχανήματα έργου και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας της επιχείρησης ή / και τα ιδιωτικά συμφωνητικά εάν αυτά είναι μισθωμένα.
γ. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η ωριαία κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης για τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας της επιχείρησης και 2) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου. Η βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α’ δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.
δ. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων σε εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την 37776/2645/24.5.2017 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 1882), όπου απαιτείται.

4. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται το αντικείμενο της επιχείρησης, ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου 2) η ύπαρξη κοινού λέβητα πετρελαίου ή σε περίπτωση περισσότερων ο αριθμός αυτών και 3) η ωριαία κατανάλωση του πετρελαίου. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α’ δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.

5. Τα δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α Αντίγραφο Πράξης διορισμού Διοικητή (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Διοικητή/νόμιμου εκπροσώπου του νοσηλευτικού ιδρύματος στην οποία δηλώνεται ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας του ιδρύματος και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
γ. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου 2) η ύπαρξη κοινού λέβητα πετρελαίου ή σε περίπτωση περισσότερων ο αριθμός αυτών και 3) η ωριαία κατανάλωση του. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά κατά την οποία το δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. β’ δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.

6. Τα προνοιακά ιδρύματα, δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ., υποβάλλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ή βεβαίωση του φορέα εποπτείας για τα Ν.Π.Ι.Δ.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία δηλώνεται ότι το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας του ιδρύματος και όχι για άλλη χρήση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
γ. Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτουν: 1) η χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου 2) η ύπαρξη κοινού λέβητα πετρελαίου ή σε περίπτωση περισσότερων ο αριθμός αυτών και 3) η ωριαία κατανάλωση του. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται την πρώτη φορά που το ενδιαφερόμενο προνοιακό ίδρυμα αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής της. Σε περίπτωση μη τροποποίησης ή μεταβολής της βεβαίωσης στην υπεύθυνη δήλωση της περ. β’ δηλώνεται ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού δεν έχουν μεταβληθεί.

7. Με την υποβολή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων σε αυτήν δικαιολογητικών το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. ελέγχει: α) εάν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., β) εάν η επιχείρηση/ίδρυμα υπάγεται στους δικαιούχους επιστροφής ΕΦΚ, γ) την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, δ) εάν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και ε) την πληρότητα και την επάρκεια της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Εφόσον δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, η αίτηση απορρίπτεται, με σχετική ενημέρωση του αιτούντα για τους λόγους απόρριψης. Η προθεσμία για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ορίζεται σε δύο (02) μήνες από την υποβολή της.

Άρθρο 5
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1) Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.
Οι Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την υποβολή της
αίτησης επιστροφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση της απόφασης επιστροφής ΕΦΚ ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, βάσει του Νομού/Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ.

2) Τελωνείο Ελέγχου
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) – παραστατικών και του φυσικού ελέγχου του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. της παρούσας απόφασης είναι το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης/ιδρύματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται παραγωγικές μονάδες ή υποκαταστήματα, οι οποίες υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τελωνείου πέραν αυτού της έδρας της επιχείρησης/ιδρύματος, αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου για τον φυσικό έλεγχο στις παραγωγικές μονάδες ή τα υποκαταστήματα είναι το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι μονάδες και τα υποκαταστήματα αυτά.
Το εν λόγω τελωνείο πραγματοποιεί και τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) – παραστατικών, εφόσον η λογιστική διαχείριση της επιχείρησης/ιδρύματος τηρείται στις εγκαταστάσεις ή τα υποκαταστήματα αυτά.

Άρθρο 6
Έλεγχοι

1. Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. μετά την αποδοχή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων σε αυτή δικαιολογητικών και πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., προκειμένου για την επιστροφή του ΕΦΚ, προβαίνει στους κατωτέρω ελέγχους, τουλάχιστον για το 50% των δικαιούχων:
α) έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) του δικαιούχου, προκειμένου να επαληθευτούν οι εγγραφές σε αυτά των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση παραστατικών και
β) φυσικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου.
Οι υπόλοιποι δικαιούχοι ελέγχονται, εκ των υστέρων, και εντός του επομένου της επιστροφής έτους.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου ή/και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης/ιδρύματος βρίσκεται εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής, τότε το σχετικό αρχείο της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο κατά περίπτωση αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων)-παραστατικών του δικαιούχου ή /και σε φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του δικαιούχου.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων για την επιστροφή Ε.Φ.Κ., συντάσσει Έκθεση Ελέγχου την οποία αποστέλλει, με κάθε πρόσφορο μέσο στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των τριών (03) μηνών από την παραλαβή του αρχείου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ζητούνται στοιχεία από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, τα οποία αφορούν τους ανωτέρω ελέγχους και δεν υποβάλλονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση/ίδρυμα εντός δύο (02) μηνών, το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ. απορρίπτει την αίτηση επιστροφής και ενημερώνει τον αιτούντα.

3. Εάν από τους παραπάνω ελέγχους που πραγματοποιούν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές διαπιστωθούν παραβάσεις, παρατυπίες ή ελλείψεις στην τήρηση των λογιστικών αρχείων ή στα λοιπά δικαιολογητικά που προσκομίζει η δικαιούχος επιχείρηση/ίδρυμα καθώς και στη νόμιμη χρήση του πετρελαίου κίνησης, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Συμψηφισμοί Οφειλών- απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. – Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχων

1. Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ έπειτα από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης επιστροφής ΕΦΚ ελέγχει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από τη δικαιούχο επιχείρηση/ίδρυμα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν οφειλές, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. για την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφαση ΓΓΔΕ: «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων».

2. Εφόσον η δικαιούχος επιστροφής Ε.Φ.Κ. επιχείρηση/ίδρυμα έχει τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές, διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του α) προς τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α’ 90) Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει και β) προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85), όπως ισχύει. Το υπόλοιπο, μετά το συμψηφισμό ποσό, καταβάλλεται στη δικαιούχο επιστροφής ΕΦΚ επιχείρηση/ίδρυμα.

3. Με την ολοκλήρωση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 η απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. εκδίδεται και κοινοποιείται στο δικαιούχο.

Άρθρο 8
Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας οι αριθμ. Φ.609/337/22-06-2004 (ΦΕΚ Β 999/2004) και Φ.610/338/ 22-06-2004 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ Β 999/2004) καταργούνται.

2. Εξαιρετικά:
α. Οι αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. που αφορούν στις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν το έτος 2018, θα υποβληθούν από τους δικαιούχους στα Τελωνεία Ελέγχου όπως αυτά ορίζονται στις αριθμ. Φ.609/337/22-06-2004 και Φ.610/338/22-06-2004 ΑΥΟΟ.
β. Για τις αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους και δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις επιστροφής, οι αποφάσεις εκδίδονται από τα αρμόδια για την επιστροφή τελωνεία, όπως αυτά ορίζονται στις αριθμ. Φ.609/337/22-6-2004 και Φ.610/338/ 22-6-2004 ΑΥΟΟ, τηρουμένων των οριζομένων στο άρθρο 7 της παρούσας.
Για τις ως άνω εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. το Τελωνείο Επιστροφής καταχωρεί τα στοιχεία της αίτησης στη λειτουργία «Επιστροφές ΕΦΚ – δημιουργία απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ», της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ICISnet, συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων, στο πεδίο: «Αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης», τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Για την ηλεκτρονική πληρωμή των ανωτέρω αιτήσεων απαιτείται η προσκόμιση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αντιγράφου της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης προκειμένου για τα φυσικά πρόσωπα ή προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα αντιγράφου τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης/ιδρύματος, όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού.
γ. Για τις αιτήσεις επιστροφής Ε.Φ.Κ. που αφορούν τα έτη 2018 και προηγούμενα, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους, τα Τελωνεία Ελέγχου τα οποία σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν είναι αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αριθμ. Φ.609/337/22-6-2004 και Φ.610/338/ 22-6-2004 ΑΥΟΟ, αποστέλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ, του άρθρου 5 της παρούσας, την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, προκειμένου για την έκδοση της απόφασης επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση που το Τελωνείο Ελέγχου, είναι και το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., εκδίδει απόφαση επιστροφής Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ