Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Αριθμ. A8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-2012) : Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 6
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις
1. Κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν ήδη θέσει σε κυκλοφορία ΒΦΑ-ΙΧ μικτού βάρους σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δύνανται να θέσουν σε κυκλοφορία ΒΦΑ-ΙΧ χωρίς περιορισμό, στον αριθμό βυτιοφόρων και στην χωρητικότητα κάθε βυτιοφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, χορηγούνται χωρίς περιορισμό στον αριθμό και στη χωρητικότητα ΒΦΑ-ΙΧ στις εταιρείες Εμπορίας
πετρελαιοειδών κατηγορίας Α, Β1, Β2, Γ ή Δ, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων της υπ’ αριθ. Α8/63771/6239/2011
(ΦΕΚ 675 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.
7
3. Τα ήδη κυκλοφορούντα ΒΦΑ-ΙΧ των κατόχων αδειών λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφίων α, β, και γ του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας εμπορίας κατηγορίας Α ή Γ αντίστοιχα του ν. 3054/2002 όπως ισχύει ή των κατόχων άδειας Διύλισης κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπομπών, επί ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η πρόσβαση σε αυτούς θα επιτρέπεται μόνο εφόσον τα ΒΦΑ-ΙΧ αυτών εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO IV ή μεταγενέστερης τεχνολογίας, και αυτό αναγράφεται επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας.
4. Στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου Α της υπ’ αριθμ. Α8/63771/6239/2011 [ΦΕΚ 675Β΄] κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ] Τα ΦΙΧ βυτιοφόρα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού [GPS]».
Άρθρο 7  Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος
1. Από την ισχύ της παρούσας καταργούνται:
α) Η Α8/οικ.3895/276/2007 (ΦΕΚ 115 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης», όπως έχει τροποποιηθεί με την Α8/οικ. 47880/4778/2009 (ΦΕΚ 1902Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
β) Η Α8/36824/3042/2008 (ΦΕΚ 1335 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων».
γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ «Μεταβατικές Διατάξεις» της υπ’ αριθ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ 675 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης».
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

 

aperioristos-o-arithmos-ton-vytioforon-gia-ta-pratiria-1 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ