ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 

·         Αναθεώρηση και απλοποίηση του φορολογικού καθεστώτος των καυσίμων και ως προς την εναρμόνιση των ειδικών φόρων , βάση των υποχρεώσεών μας απέναντι στην Ε.Ε. , αλλά και της φορολογίας εν γένει, με αντικειμενικά φορολογικά κριτήρια , που ως στόχο πρέπει να έχουν τη βελτίωση των τελικών τιμών καταναλωτή και την εξασφάλιση δημοσίων εσόδων.

 

·         Για την ισχυροποίηση των ανταγωνιστικών συνθηκών στη διαμόρφωση των τιμών, να επιτραπεί η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων , φορολογικώς ελευθέρων, εντός των βιομηχανικών ζωνών της περιφέρειας, από τις οποίες θα δίδεται η δυνατότητα διάθεσης τους με ανταγωνιστικές τιμές, για να απαλειφθεί το φαινόμενο των μεγάλων αποκλίσεων από τις μέσες τιμές καταναλωτή ,

σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.