ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΗ

 

 Η καθιέρωση αυτή είναι πλέον απαραίτητη γιατί εμπίπτει στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των βενζινοπωλών και του πληθυσμού. Επιπλέον θα περιορίσει την είσοδο ανεύθυνων ατόμων και την αλόγιστη αύξηση των πρατηρίων. Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας να είναι η εκπλήρωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος (εμπειρία, εκπαίδευση ή πτυχία).