ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

 

 ΦΕΚ Β΄ 540/7-3-2013 

 

 

 

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών – εκροών

 στα πρατήρια υγρών καυσίμων

 

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2-829Α/1.3.2013

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Αριθμ. Β2-829Α

(ΦΕΚ Β’ 540/07-03-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α’/21.06.2012) με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α’/21.06.2012), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α’/05.07.2012), με το οποίο διορίστηκε ο Ιωάννης Στουρνάρας στη θέση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/7-10-2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
6. Το Π.Δ. 117/2012 (202/Α’/19-10-2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Συστήματος, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 124125/22-12-2008 πράξη αποδοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.

11. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/ Β’/27.3.2008 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως ισχύει.
12. Την αριθ. Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β’) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την αριθ. 1009/2012 (ΦΕΚ Β’ 72) κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.
14. Το γεγονός ότι το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ΣΑΕ 58/2, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000,00 €), αποφασίζουμε:
Τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» από εθνικούς πόρους και τον ορισμό των ποσών και ειδών των ενισχύσεων, όπως προβλέπονται στα κατωτέρω άρθρα.

Άρθρο 1
Συνολικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €) και καλύπτει το σύνολο της χώρας

Άρθρο 2
Ποσά ενισχύσεων και δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά σε χορήγηση κατ’ αποκοπή ποσού, με τη μορφή επιχορήγησης, ανά μονάδα εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 2 του παραρτήματος Α’. Η δημόσια επιχορήγηση θα πραγματοποιείται μέσω παροχής ειδικού κουπονιού προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ). Το συνολικό ποσό επιχορήγησης σε κάθε δικαιούχο θα προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ποσών του αριθμού των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου σε συνάρτηση με τον πίνακα 2 του Παραρτήματος Α της παρούσης

Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι καταρχήν οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων) οι οποίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προ¬τάσεων κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:

• 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
• 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας
• 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.

Λοιπές προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη ρύθμιση θεμάτων. Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν υπόκεινται στους προβλεπόμενους περιορισμούς στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

Ο δικαιούχος επιλέγει από σχετικό μητρώο εγκαταστατών τον προμηθευτή και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ) στον οποίο θα παραδίδει το κουπόνι ή τα κουπόνια προς εξαργύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης θα υποβάλλεται προς έλεγχο και επιβεβαίωση το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και του αποδεικτικού υλικού.

Η διοικητική επαλήθευση θα αφορά σε ποσοστό 100% των εγκεκριμένων προτάσεων.

Με το πέρας της διοικητικής επαλήθευσης της υλοποίησης της επένδυσης κατά την οποία θα επιβεβαιώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της δράσης και της νομιμότητας και κανονικότητας της διαδικασίας ο προμηθευτής και εγκαταστάτης θα μπορεί να προχωρήσει σε είσπραξη του αντίστοιχου ποσού.

Στην δράση δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ή ενδιάμεση πληρωμή.

Η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός μηνός από την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού καλής εκτέλεσης του έργου (βεβαίωση ολοκλήρωσης) υπό την προϋπόθεση ότι τα αναλογούντα ποσά έχουν μεταφερθεί στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Άρθρο 4
Ειδικά θέματα νια τη διάθεση των πιστώσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕ 58/2 και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης μεταβιβάζονται από το λογαριασμό του οικείου έργου Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα τυχόν αδιάθετα ποσά τα οποία παραμένουν στους ανωτέρω ειδικούς έντοκους λογαριασμούς και τα οποία προέρχονται από καταθέσεις ενδεχόμενων επιστροφών πληρωμών, καθώς και οι τυχόν εξ αυτών δημιουργούμενοι τόκοι, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα ως άνω ποσά μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του αντίστοιχου έργου, κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας για την παρακολούθηση του έργου των δικαιούχων Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 5
Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Σε κάθε περίπτωση η δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότερα από 31/3/2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΠΕΠ

Περιφέρεια

Συνολικός π/υ ( Δ.Δ. σε €)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

 

Κ. Μακεδονία

 

Δ. Μακεδονία

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ

Ήπειρος

 

Στερεά Ελλάδα

 

Θεσσαλία

 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ιόνια

 

Δ. Ελλάδα

 

Πελοπόννησος

 

ΚΡΗΤΗ – ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Β. Αιγαίο

 

Ν. Αιγαίο

 

Κρήτη

 

ΑΤΤΙΚΗ

Αττική

 

Σύνολο

 

30.000.000,00

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2. Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών – Εκροών

1.500

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών:

Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

1.250

ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα) Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

500 €

400 €

ανά πρατήριο ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων: Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

300 €

200 €

ανά πρατήριο ανά πρατήριο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ