Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ-ΙΧ σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7

Απεριόριστος αριθμός βυτιοφόρων στα πρατήρια καυσίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                    Αρ.· Πρωτ.: Α8 / οικ\ 22605/2298 11/7/13

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου

Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη Τηλέφωνο : 213 1308005 / 210 650 8005 φαξ: 210 6508491

 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΒΦΑ-ΙΧ σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ.3

Σας γνωρίζουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) Β4ΣΚ1-ΥΑΨ, έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθμ. Α8/48012/5053/2012 (ΦΕΚ 3052 Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ.3 εδάφια α, β και γ του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’) και λοιπές διατάξεις».

Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΒΦΑ-ΙΧ), σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας και Εμπορίας του ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το νόμο 4093/12 (παρ.Β / ΦΕΚ222 Α’), την Π.Ν.Π. της 12ης Νοεμβρίου 2012 (άρθρο 3 παρ.4 / ΦΕΚ 224 Α’) και το ν.4111/13 (άρθρο 19 παρ.4 / ΦΕΚ18 Α’).

Από την έναρξη ισχύος αυτής (18 Νοεμβρίου 2012) χορηγούνται ΒΦΑ-ΙΧ χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό και το μικτό βάρος αυτών:

Α) σε κατόχους αδειών Λιανικής Εμπορίας (πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, πρατηριούχοι πώλησης υγραερίων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052) κυα, και

Β) σε κατόχους αδειών Εμπορίας του ν.3054/2002 (εταιρείες εμπορίας υγρών καυσίμων κατηγορίας Α, αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1, αφορολόγητων αεροπορικών

καυσίμων κατηγορίας Β2, υγραερίων κατηγορίας Γ και ασφάλτου κατηγορίας Δ) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ 675 Β’) κυα..

Επισημαίνεται ότι από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν απορρέει καμία απαγόρευση όσον αφορά στην περαιτέρω κυκλοφορία των ΒΦΑ-ΙΧ που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά με τις προϊσχύουσες διατάξεις αλλά και στη μεταβίβαση αυτών σε πρόσωπα που δικαιούνται να θέσουν σε κυκλοφορία ΒΦΑ-ΙΧ σύμφωνα με τκ υπ’ αριθμ. Α8/48012/5053/2012 και Α8/63771/6239/2011 υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Α8/48012/5053/2012 υ.α. σε περίπτωση που τα οχήματα αυτά ταξινομηθούν στο όνομα κατόχων άδειας λιανικής Εμπορίας και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ΕΙΙΚ.0 IV ή μεταγενέστερης τεχνολογίας, δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας εμπορίας Α ή Γ και τα διυλιστήρια.

Τα ΒΦΑ-ΙΧ τα οποία τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα από τις 18 Νοεμβρίου 2012 και μετά, με τις διατάξεις της Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052) κυα και της Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ 675 Β’) κυα, πρέπει να είναι κατηγορίας ΕϋΚΟ IV ή νεότερης, στοιχείο το οποίο αναγράφεται αυτόματα επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 3 παρ.5). Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 18510/1541/26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου μας (βλ. συν/νο), επισημαίνεται ότι η σχετική αναφορά της υπουργικής απόφασης σε οχήματα κατηγορίας ΕΙΙΚ.0 IV εφαρμόζεται μόνο σε οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση (πετρελαιοκίνητα) και επιβαλλόμενης καύσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο.

Για τις περιπτώσεις των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τη μηχανογραφική διαδικασία καταχώρησης των ανωτέρω οχημάτων στο οη Ιίηε σύστημα, και αναλόγως του είδους της επιχείρησης που αιτείται ΒΦΑ-ΙΧ, στο πεδίο όπου ζητείται ο κωδικός επαγγέλματος του κατόχου του οχήματος, θα καταχωρούνται αναλόγως οι ακόλουθοι κωδικοί:

801  επιχείρηση πώλησης πετρελαιοειδών για θέρμανση με αποθηκευτικούς χώρους

802  επιχείρηση πώλησης πετρελαιοειδών για θέρμανση χωρίς αποθηκευτικούς χώρους

803       επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων με σύμβαση με εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών

804  επιχείρηση πρατηρίου υγραερίων με σύμβαση με εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών

805  επιχείρηση μικτού πρατηρίου

806  επιχείρηση ανεξάρτητου πρατηρίου υγρών καυσίμων

807  επιχείρηση ανεξάρτητου πρατηρίου υγραερίων

808  επιχείρηση ανεξάρτητου μικτού πρατηρίου

Κατόπιν, αυτόματα θα αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας ο κωδικός του είδους της επιχείρησης, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό εύκολο τον έλεγχο της πλήρωσης των όρων και των προϋποθέσεων κυκλοφορίας των ΒΦΑ-ΙΧ από τα όργανα ελέγχου.

Οι ανωτέρω κωδικοί θα καταχωρούνται κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας λόγω οποιασδήποτε μεταβολής.

Η παρούσα κοινοποιείται στη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής για τις δικές της ενέργειες.

Επισυνάπτεται το αριθμ. 18510/1541/26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας. .

Ο Γενικός Γραμματέας Ν. Σταθόπουλος