ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΜΕΧΡΙ 31/12/2016

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

                                                                                             Αρ.Πρωτ.7022

                                                                           Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 Θέμα: Παράδοση σφραγίδων διανομέων υγραερίου μέχρι 31/12/2016

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όσοι διαθέτετε υγραέριο κίνησης (LPG),σας υπενθυμίζουμε ότι:

Μέχρι τέλους του έτους θα πρέπει οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από τις Τελωνειακές Αρχές στους διανομείς υγραερίων των πρατηρίων να αντικατασταθούν από σφραγίδες των εξουσιοδοτημένων συνεργειών που προβλέπονται στην Υ.Α. Α2-718/2014 και να επιστραφούν στις ως άνω Τελωνειακές Αρχές εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας, μαζί με αντίγραφα του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» και του τελευταίου πρωτοκόλλου σφράγισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.    Παρακαλούμε για την εφαρμογή της διάταξης προκειμένου να αποφύγετε κυρώσεις.

 

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016 ΦΕΚ Β’ 2113/08-07-2016)

Έλεγχος και παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

3. Μέχρι τέλος του έτους από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές στους διανομείς υγραερίου των πρατηρίων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 της Φ.429/252/1997 ΑΥΟ, με ευθύνη του πρατηριούχου αφαιρούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 109 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-718/28.7.2014, αντικαθίστανται με σφραγίδες του συνεργείου αυτού και παραδίδονται από τον πρατηριούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου μαζί με αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης», καθώς και αντίγραφο του τελευταίου πρωτοκόλλου σφράγισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών.