ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί τους εξής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ :

  1. Ανοικτό Επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΚΕΑΟ, του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για το χρονικό διάστημα 01/01/2018 έως 31/12/2018   και μόνο για την Επαρχία (σύμφωνα με συν/νο πίνακα διακήρυξης), προϋπολογισθείσας δαπάνης 343.569,42€ πλέον ΦΠΑ.

Αρ. Φακ. ΦΓ 33Ε/17

Συστημικός Αριθμός: 48564

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση συντετμημένων προθεσμιών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 6/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20/12/17, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι η 27/12/2017, ημέρα Τετάρτη.

 

Η Διακήρυξη εχει καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.efka.gov.gr  στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Διεύθυνση Προμηθειών ► Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

 

 

  1. Ανοικτό Επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα και μοτοποδήλατα του Ε.Φ.Κ.Α.», (ΦΓE 34/17), για τα έτη 2018 και 2019 , προυπολογισθείσας δαπάνης 164.170,48 € πλέον ΦΠΑ και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.

Αρ. Φακ. ΦΓ 34Ε/17

Συστημικός Αριθμός: 48875

 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση συντετμημένων προθεσμιών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 28.11.2017, ημέρα Τρίτη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι η 18.12.2017, ημέρα Δευτέρα.

 

 

Η Διακήρυξη εχει καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.efka.gov.gr  στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Διεύθυνση Προμηθειών ► Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

 

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

TMΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση   : Αγίου Κωνσταντίνου 16,

                        104 31  Αθήνα

Τηλέφωνο    : 210-5213634/643/653           

Fax                 : 210-5222456

           

Λιβανίου Επιστήμη