Δημοσιότητα διακήρυξης ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση άγονων τμημάτων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 02/2017 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες : Μαρία Φραγκιαδουλάκη

Τηλέφωνο: 25513-50570

TELEFAX: 25513-50404

e-mail : promithies.evrou@pamth.gov.gr

 

Αλεξανδρούπολη 28/03/2018

Αρ. Πρωτ.: οικ. 1604

 

Προς: 1) Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής

               Διακυβέρνησης Π.Α.Μ.Θ.

(Με email για ανάρτηση στην

ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ)

 

2) Επιμελητήριο Έβρου

Τ.Κ. 68100, Αλεξ/πολη

 

3) Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Λόντου 8

Τ.Κ. 106 81  Αθήνα

(Με email για ανάρτηση στην

ιστοσελίδα του ΟΒΕ)

4) Ένωση Βενζινοπωλών Αλεξ/πολης

(Με email για κοινοποίηση της πρόσκλησης)

 

 

Θέμα:    Δημοσιότητα διακήρυξης ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση άγονων τμημάτων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 02/2017 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

 

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ανάρτηση της αριθ. 05/2018 Διακήρυξης και της αντίστοιχης Περίληψης για τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση άγονων τμημάτων του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ