ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών εβδομήντα έξι (76) πράξεων

 ένταξη στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» των ακόλουθων εβδομήντα έξι (76) πράξεων, αιτούμενης επιχορήγησης ύψους 613.400,00 €, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στον πίνακα του παραρτήματος που ακολουθεί.

Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Περιφέρεια                                                       Αρ.Πράξεων                                               Δημόσια  Δαπάνη

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης                       17                                                 151.400,00 €

Αττικής                                                              9                                                     76.800,00 €

Δυτικής Ελλάδας                                                4                                                     25.200,00 €

Δυτικής Μακεδονίας                                            4                                                     27.000,00 €

Ηπείρου                                                              5                                                    33.000,00 €

Θεσσαλίας                                                           9                                                    63.700,00 €

Ιονίων Νήσων                                                      1                                                      7.800,00 €

Κεντρικής Μακεδονίας                                         19                                                     165.000,00 €

Κρήτης                                                                 1                                                        8.800,00 €

Πελοποννήσου                                                      1                                                      8.800,00 €

Στερεάς Ελλάδας                                                     6                                                    45.900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           76                                                                          613.400,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

apofasi_entaxis_76_28_03_2018