έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης και Απόφασης Πληρωμής για χίλιους εξήντα έξι (1.066) Δικαιούχους

Ενημέρωση

Εγκριθήκαν πληρωμές 1.066 πρατηρίων για επιχορηγήσεις των εγκαταστάσεων συστημάτων εισροών – εκροών.

Όπως ενημέρωσε την ΟΒΕ η ΚτΠΑΕ εγκρίθηκε η πληρωμή 1.066 πρατηριούχων και στον βαθμό που δίνεται η χρηματοδότηση θα καταβάλλονται και οι πληρωμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προχωρήσει σε κατανομή ποσού ύψους € 5.643.462,30 για πληρωμές δικαιούχων και προμηθευτών της Δράσης.

 

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο (Αττική) • Τηλ.: 213 1300 700 • Fax: 213 1300 800-1
http://www.ktpae.gr • e-mail: info@ktpae.gr
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Πηνελόπη Δράκου
Τηλέφωνο : 213 – 13 00 750
Fax : 213 – 13 00 801
e-mail : pdrakou@ktpae.gr
Μοσχάτο, 19 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 1875
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : Έγκριση Έκδοσης Βεβαιώσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων και Πληρωμής Δικαιούχων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
2. Tον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007),

 

4. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-01-2008),

5. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2007 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009), 28020 ΕΥΘΥ/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010), 18818/ΕΥΘΥ864/02-05-2011 (ΦΕΚ 1111/Β/03-06-2011) και 5058/ΕΥΘΥ 138/5-2-2013 (ΦΕΚ 292/Β/13-2-2013) και ισχύει σήμερα.

6. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).

7. Τον N. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και ειδικότερα τα άρθρα 62 και 65.

8. Την με Αρ. Πρωτ. 27387/11/24-11-2011 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, του Περιφερειάρχη Αττικής.

9. Τον Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21588 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα ‘‘Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»’’ (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011) και της σχετικής διόρθωσης (ΦΕΚ 2783/Β/02-12-2011) καθώς και της τροποποίησης ΦΕΚ 2532/Β/24-10-2015.

 

 

11. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187/Β/30-11-2012).

12. Τη με ΑΔΑ:73ΣΦ4653Ο7ΦΒΔ ημ. έκδοσης 16-05-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2016, στη ΣΑΕ 027/2 της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

13. Τη με αριθμ. ΔΠΠ 3838/ΦΕΚ Β’ 4086/20-12-2016 Τροποποίηση της με αριθ. Β2829Α/2013 Κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

14. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΚτΠ Α.Ε. κατά την 402/30-01-2013 Συνεδρίασή του περί τροποποίησης του προτύπου Προγραμματικής Συμφωνίας που συνάπτει η ΚτΠ Α.Ε. με δημόσιους φορείς για την εκτέλεση έργων.

15. Την με αριθ. 418/23-05-2013 έγκριση της προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.

16. Την με αριθμ. 457/27-02-2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» περί τροποποίησης της από 5-6-2013 Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.,

17. Την από 19-03-2014 τροποποιημένη Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό και της

 

Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

18. Την με ΑΔΑ:ΒΧ8Ξ465307Ρ41 ημ. έκδοσης 24-11-2015 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2015, στη ΣΑΕ 027/2 της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»,

19. Την υπ’ αρ. Φ21510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/21-06-2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την Προκήρυξη της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Φ21860/2013 (ΦΕΚ 2109/Β/27-08-2013), Φ2−1103/2014 (ΦΕΚ/1125/Β/2014), ΔΠΠ384 (ΦΕΚ 3016/30-12-2015) και ΔΠΠ 2389/2017 (ΦΕΚ 3136/Β/2017), Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

20. Την υπ’ αριθμ. Φ21062/24.04.2013 (ΦΕΚ 1171/Β/15.05.2013), Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2444/2014 (ΦΕΚ 489/27-02-2014), την υπ’ αρ. ΔΠΠ (ΦΕΚ 3016/31-12-2015) και την υπ’ αρ. ΔΠΠ 2384/2017 (ΦΕΚ 3163/Β/2017) Υπουργική Απόφαση και ισχύει σήμερα,

21. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΔΑ/Φ.3./8/14957 ( ΦΕΚ ΥΟΔΔ 216/08.05.2017) Απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”»,

22. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΚτΠ Α.Ε. κατά την 581/10.05.2017 Συνεδρίαση του.

23. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΚτΠ Α.Ε. κατά την 583/17-05-2017 Συνεδρίασή του.

24. Την από 01-03-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

 

25. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΚτΠ Α.Ε. κατά την 621/14-03-2017 Συνεδρίασή του (θέμα 5.4).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1) Την έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης και Απόφασης Πληρωμής για τους χίλιους εξήντα έξι (1.066) Δικαιούχους του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συνολικού ποσού ύψους πέντε εκατομμυρίων, τριακοσίων δύο χιλιάδων, επτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (5.302.718,50€), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13.6 και 14 του επικαιροποιημένου Οδηγού της Δράσης (ΦΕΚ 3136/Β/11.09.2017),

2) Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Δερμιτζάκης

 

συνημμένο αρχείο η απόφαση και η κατάσταση των δικαιούχων

ΩΖ9Υ469Η4Σ-5Θ3