ΠΟΛ1167 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΙΣΧΥ 1/11/2018

Θέμα: «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 12 παρ.9 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251)«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.».

β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύει.

γ)Της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1220/2012 (Β’ 3517) «Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».

δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1221/2012 (Β’ 3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010)»

ε) Της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1-4-2015 (Β’497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων – χρηστών Φ.Η.Μ..»

στ) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

ζ) Της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Β΄ 968 και 1238) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμ.39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. ( Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

3. Το γεγονός ότι η αναβάθμιση – ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των λογισμικών έκδοσης παραστατικών αποτελεί προϋπόθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) των πρατηρίων υγρών καυσίμων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε.1.2.9. του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. 2018 (Απόφαση με αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018/23.4.2018 – ΦΕΚ 1686/Β΄/15-05-2018).

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναβάθμιση – ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών (όπως οι εφαρμογές εισροών- εκροών), που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με αναγκαίες πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν στο είδος και στην ποσότητα του καυσίμου.

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις που αφορούν το είδος και την ποσότητα του καυσίμου

1. Όταν χρησιμοποιείται Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων) για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου των παραστατικών πώλησης, διακίνησης ή παραλαβής υγρών καυσίμων, το αρχείο e.txt κάθε εκδιδόμενου παραστατικού, περιέχει και πληροφορίες για το είδος του καυσίμου και την πωληθείσα – καταμετρηθείσα ποσότητα.

2. Το τέταρτο πεδίο των πινάκων Β,Γ της ΠΟΛ 1220/2012 και των όμοιων πινάκων της ΠΟΛ 1221/2012, που περιγράφουν το αντίστοιχο πεδίο του αρχείου e.txt, μετονομάζεται σε «Συμπληρωματικές πληροφορίες».

3. Στο πεδίο «Συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt συνολικού μήκους 19 char, θα υπάρχει: το σύμβολο ?, ο διψήφιος κωδικός του καυσίμου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το σύμβολο ! (θαυμαστικό), τα δεδομένα της ποσότητας σε λίτρα του καυσίμου με την μορφή <99999999999.999>.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
10 Benzine 95RON
11 Benzine 95RON+
12 Benzine 100RON
13 Benzine L.R.P.
20 Diesel
21 Diesel premium
30 Diesel Heating
31 Diesel Heat.premium
32 Diesel Light
40 LPG
50 CNG

Το σύμβολο της υποδιαστολής στην ποσότητα του καυσίμου είναι η τελεία. Η ποσότητα του καυσίμου είναι πάντα θετική, ανεξαρτήτως είδους παραστατικού.

Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών: ?20!30.125

Στο ανωτέρω παράδειγμα: 20 είναι ο κωδικός καυσίμου – στην περίπτωση αυτή Diesel και 30.125 είναι η ποσότητα σε λίτρα δηλαδή 30 λίτρα και 125 ml.

4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή στα λογισμικά υποστήριξης όλων των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν επίσης εφαρμογή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές εισροών – εκροών ή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές έκδοσης παραστατικών για την ενημέρωση της γραμμής δεδομένων του άρθρου 1.2.2. του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ 1220/2012 και του άρθρου 3.2. της ΠΟΛ 1221/2012.

5. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.

6. Η σήμανση των συναγερμών δεν αποτελεί φορολογική υποχρέωση, ούτε παράγονται αρχεία a.txt, b.txt, e.txt για τους συναγερμούς.

7. Οι επιχειρήσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, υποχρεούνται να προβούν στις ανωτέρω αναβαθμίσεις ή ρυθμίσεις των λογισμικών, μέχρι την 31-10-2018, με την βοήθεια των εξουσιοδοτημένων τεχνικών των ΕΑΦΔΣΣ και των τεχνικών των εφαρμογών που εκδίδουν τα παραστατικά.

Άρθρο 2

Διευκρινίσεις για τα αρχεία e.txt. που παράγουν οι ΕΑΦΔΣΣ

1. Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής:

Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο : # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.

Εναλλακτικά, η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται γίνεται και ως ακολούθως: Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί: [ Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ του αρχικού παραστατικού [ Αύξων αριθμός προοδευτικών σημάνσεων του αρχικού παραστατικού.

2. Στην περίπτωση όπου υπάρχει παρακράτηση φόρου, θα περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης ως επιπλέον πληροφορία στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού ως εξής: <κωδικός είδους παραστατικού> $ ποσό (π.χ. 165$100.00).

Η πληροφορία για το άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ αγνοείται. Το πρόσημο του ποσού τυχούσας παρακράτησης φόρου καθορίζεται από τον πίνακα Δ της ΠΟΛ 1220/2012.

3. Στο πεδίο κωδικός νομίσματος, χρησιμοποιείται κωδικός 3 γραμμάτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 4217. Όταν χρησιμοποιείται το ευρώ, αντί του «EUR» μπορεί να χρησιμοποιείται ο αριθμός 0.

4. Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 12 του ν.4308/2014, η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση ΦΗΜ διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του Φ.Η.Μ., στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό του Φ.Η.Μ. .

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του Φ.Η.Μ. .

5. Στην περίπτωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ, απαιτείται η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β.

Εναλλακτικά της εκτύπωσης των πεδίων του αρχείου e.txt στο παραστατικό, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, αποστέλλει στο λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β ώστε το λογισμικό υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για την ορθή κατασκευή του αρχείου e.txt.

Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3,5,6,7,8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εφαρμογής που εκδίδει τα παραστατικά, αν δεν ικανοποιείται η προδιαγραφή αυτή.

Άρθρο 3

Συγχρονισμός ώρας Φ.Η.Μ. – Ρύθμιση παραμέτρων.

1. Το ρολόι του Φ.Η.Μ. πρέπει να εμφανίζει την πραγματική ώρα.

Προκειμένου να ικανοποιείται η παραπάνω προδιαγραφή εναλλακτικά υλοποιείται είτε με τον αυτόματο συγχρονισμό του Φ.Η.Μ. με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. είτε με την τακτική παρακολούθηση και επιτόπια ρύθμιση του ρολογιού του Φ.Η.Μ. με ευθύνη του κατόχου του.

2. Η μόνη εξαίρεση απόκλισης από την πραγματική ώρα είναι για τους Φ.Η.Μ. που δεν έχουν δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στην θερινή ώρα, οπότε κατά την περίοδο εφαρμογής θερινής ώρας, εμφανίζουν την χειμερινή ώρα, δηλαδή μία ώρα πίσω.

3. Στις παραμέτρους των Φ.Η.Μ., εισάγεται το κλειδί κρυπτογράφησης AES key και το URL αποστολής σε δέκα ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης  έναρξης χρήσης Φ.Η.Μ. (Δ13). Το URL αποστολής και το AES key παρέχονται στην επιλογή «Επιχειρήσεις» του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. κατόπιν ορθής εισαγωγής των κωδικών taxisnet της επιχείρησης.

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), επιλέγοντας από τις φορολογικές υπηρεσίες: «Επιχειρήσεις – Φορολογικές υπηρεσίες – Βιβλία – Στοιχεία – Ταμειακές μηχανές – Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ».

Άρθρο 4

Λοιπά θέματα.

1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την 1-11-2018.

2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

Γεώργιος Πιτσιλής