Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων ΦΕΚ3135/Β/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ φεκ3135/β/2018

Αριθμ. οικ. Γ6/57084/1981 Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατάταξη των πα­ραβάσεων σε κατηγορίες και διοικητικές κυρώ­σεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1γ, 2, 3 και 4 του άρθρου 4Β του ν. 3446/ 2006 (Α’ 49) όπως προστέθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4313/2014 (Α’ 261),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδι­κοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ) του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

δ) του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο­νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα­στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι­κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό­τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο­δομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ε) του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) του π.δ. 256/1999 (Α’ 209) «Προσαρμογή της Ελλη­νικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων»,

ζ) της υπουργικής απόφασης Φ101/17353/1929 (ΦΕΚ 392/Β/2006) «Τροποποίηση του π.δ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την κα­θιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/112/ΕΚ».

η) της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/Β/2017) (ΑΔΑ: ΩΞΦΗ465ΧΘΞ-ΞΙ8), «Προσαρ­μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόο­δο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής» (ενσωμάτωση Συμ­φωνίας Α^Κ 2017),

θ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/403 της Επιτροπής της 18 Μαρτίου 2016 για την συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβα­ρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην απώλεια της υπόληψης του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του πα­ραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 1. Την ανάγκη να θεσπιστεί ολοκληρωμένο πλαίσιοκυρώσεων για τις παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικάμε τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δενπροκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο­γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν στους καθ’ οδόν ελέγχους που διενεργούνται για την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στα τεχνικά Πα­ραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς (Α^Κ), όπως ενσωματώνονται κάθε φορά στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε οχήματα που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια, τα οποία είναι ταξινομημένα είτε στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε Τρίτη χώρα και μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. Με την παρούσα, κα­τατάσσονται οι παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα τους, καθορίζο­νται οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλ­λονται καθώς και τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για των καταβολή των προστίμων λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Όροι

 1. Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τουςαποδίδεται στα τεχνικά Παραρτήματα της ΕυρωπαϊκήςΣυμφωνίας για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπο­ρευμάτων Οδικώς (Α^Κ), όπως ενσωματώνεται κάθεφορά στο εθνικό μας δίκαιο.
 2. «Αρχές ελέγχου»: νοούνται οι αρχές που καθορίζο­νται στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006, όπως ισχύει.
 3. «Μισθωτής»: νοείται η επιχείρηση που πραγματοποι­εί οδικές εμπορευματικές μεταφορές με όχημα που έχειτεθεί στη διάθεση της χωρίς οδηγό, δυνάμει σύμβασηςμίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης

Άρθρο 3

Παραβάσεις

 1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας των οδικών μετα­φορών επικίνδυνων εμπορευμάτων καθορίζονται στηστήλη δύο (2) του πίνακα του Παραρτήματος Ι της πα­ρούσας.
 2. Στη στήλη τρία (3) του πίνακα του ΠαραρτήματοςΙ, η περιγραφή των παραβάσεων συμπληρώνεται με τασημεία της ΑϋΚ στα οποία καθορίζονται οι αντίστοιχεςυποχρεώσεις (νομική βάση).
 3. Στη στήλη τέσσερα (4) του πίνακα του Παραρτήμα­τος Ι, αναγράφονται τα σημεία ελέγχου του καταλόγουτου Παραρτήματος II στα οποία αντιστοιχίζεται η κάθεπαράβαση.
 4. Οι παραβάσεις κατατάσσονται, ανάλογα με τη σο-βαρότητά τους, στις κατηγορίες ιδιαζόντως σοβαρήπαράβαση, πολύ σοβαρή παράβαση και σοβαρή παρά­βαση, σύμφωνα με τη στήλη πέντε (5) του πίνακα τουΠαραρτήματος Ι.
 5. Στη στήλη επτά (7) του Παραρτήματος Ι, καθορίζο­νται τα πρόστιμα ανά υπόχρεο πρόσωπο της στήλης έξι(6) και ανά παράβαση της στήλης δύο (2) καθώς και οιπεριπτώσεις επιβολής του μέτρου της ακινητοποίησηςτου οχήματος.

Άρθρο 4

Υπόχρεοι για καταβολή προστίμων

Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων που προβλέπονται στην πα­ρούσα, καθορίζονται υπόχρεα πρόσωπα (στήλη έξι (6) πίνακα Παραρτήματος Ι) για την καταβολή των προστί­μων τα εξής:

(α) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος σημειώνε­ται στον πίνακα με το αρχικό «Ι», για τις παραβάσεις με αριθμούς Α1. Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Γ1, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Ε1, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5, Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ7, Η1, Η2, Η3, Η4, Η5, Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι6, Ι7, ΙΑ1, ΙΑ2 και ΙΑ3.

(β) Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος σημειώνεται στον πίνακα με το αρχικό «Ο», για τις παραβάσεις με αριθμούς Α1, Ε1, Ε2, Ζ5, Ζ6, Η1 και Η5.

(γ) Ο αποστολέας των εμπορευμάτων, ο οποίος σημει­ώνεται στον πίνακα με το αρχικό «Α», για τις παραβάσεις με αριθμούς Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Γ1, Δ1, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4, Ζ4, Η2, Η3, Η4, Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι6 και Ι7.

Άρθρο 5

Πρόστιμα

 • Στα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 4, επι­βάλλονται κατά περίπτωση, τα εξής διοικητικά πρόστιμα:

(α) Ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση (ΙΣΠ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ, στον οδηγό πρόστιμο χίλια (1000) ευρώ, στον αποστολέα πρόστιμο χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ.

(β) Πολύ σοβαρή παράβαση (ΠΣΠ): Επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο εξακόσια (600) ευρώ, στον οδηγό πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ, στον απο­στολέα πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ.

(γ) Σοβαρή παράβαση (ΣΠ): Επιβάλλεται στον ιδιο­κτήτη του οχήματος πρόστιμο τριακόσια (300) ευρώ, στον οδηγό πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ, στον αποστολέα πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

 1. Όπου τα πρόσωπα στα οποία βεβαιώνεται μία πα­ράβαση ταυτίζονται, επιβάλλεται το ανώτερο εκ τωνπροστίμων για κάθε παράβαση.
 2. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμογια τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

Άρθρο 6

Συρροή παραβάσεων

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων ανά υπόχρεο πρόσωπο, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παρα­βάσεις και καταλογίζει συνολικό διοικητικό πρόστιμο. Εφόσον καταβάλλεται επιτόπου, το συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ισούται με το πρόστιμο που προβλέπεται για την σοβαρότερη παράβαση, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των προστίμων που προβλέπονται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 7

Κατάλογος ελέγχου

Οι αρχές ελέγχου χρησιμοποιούν τον κατάλογο ελέγ­χου του Παραρτήματος II. Μετά το πέρας κάθε ελέγχου, ένα (1) αντίγραφο του συμπληρωμένου καταλόγου ελέγ­χου δίδεται στον οδηγό, ένα (1) αντίγραφο αποστέλλεται σε κάθε υπόχρεο του άρθρου 4 κατά περίπτωση, εφό­σον καταλογιστεί πρόστιμο, και ένα (1) αντίγραφο μένει στην αρχή ελέγχου. Το αντίτυπο του καταλόγου ελέγχου επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται, προκειμένου να απλοποιείται ή να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η πραγματοποίηση και άλλων μεταγενέστερων ελέγ­χων. Η διάταξη αυτή δεν αναιρεί το δικαίωμα των αρχών ελέγχου να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για επιμέρους ελέγχους.

Άρθρο 8

Χώροι ελέγχου

 1. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικώς,καλύπτουν, στο μέτρο του δυνατού, ένα εκτεταμένο μέ­ρος του οδικού δικτύου και δεν υπερβαίνουν ένα εύλογοχρονικό διάστημα.
Τεύχος Β’ 3135/31.07.2018
 1. Οι χώροι στους οποίους ελέγχονται τα οχήματαμεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων παρέχουν τηδυνατότητα ασφαλούς παραμονής του οχήματος για
  μεγάλο χρονικό διάστημα εφόσον χρειαστεί και τη δυ­νατότητα να πραγματοποιηθούν εργασίες για την άρση των τυχόν μη συμμορφώσεων ή την πιθανή εκφόρτωση του εμπορεύματος. Η ευθύνη για την επιλογή των χώρων ελέγχου ανήκει στις αρχές ελέγχου σύμφωνα με την κατά τόπον αρμοδιότητά τους.

Άρθρο 9

Χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών Οι αρχές ελέγχου, που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλι­σμό, μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εργαλεία εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο­ρών, για τη διενέργεια των ελέγχων της παρούσας από­φασης. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να διασυνδέονται με τα νομίμως λειτουργούντα αρχεία-μητρώα που τηρού­νται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σε κάθε διασυνδεδεμένο με αυτά αρχείο-μητρώο.

Άρθρο 10

Επιβολή κυρώσεων- Ακινητοποίηση 1. Στις παραβάσεις στις οποίες, σύμφωνα με τη στή­λη 7 του Παραρτήματος Ι της παρούσας, προβλέπεται επιβολή προστίμου (-ων), οι αρχές ελέγχου, για τον κα­ταλογισμό και είσπραξη των διοικητικών προστίμων, εφαρμόζουν την διαδικασία της παρ.8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 όπως ισχύει, έως ότου εκδοθεί η απόφαση της παρ.3 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006 όπως προ­στέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4313/2014.

 1. Στις παραβάσεις στις οποίες, σύμφωνα με τη στήλη 7 του Παραρτήματος Ι της παρούσας, επιβάλλεται το μέτρο της ακινητοποίησης, το όχημα ακινητοποιείται μέχρι να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυ­κλοφορίας του, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων. Η άρνηση συμμόρφωσης με το μέτρο της ακινητοποί­ησης τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 46 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 11 Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα Ι και II.

Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τέσσερις (4) μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

 

Τεύχος Β’ 3135/31.07.2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ- ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ-

ΥΠΟΧΡΕΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στήλη 5: ΙΣΠ = Ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση / ΠΣΠ = Πσλύ σοβαρή παράβαση / ΣΠ = Σοβαρή παράβαση Στήλη 6: I = Ιδιοκτήτης / Ο = Οδηγός / Α = Αποστολέας

Α/Α

(στήλη 1)

Παράβαση

(στήλη 2)

Νομική βάση

(στήλη 3)

Σημείο καταλόγου

ελέγχου Παρ/ματος II

(στήλη 4)

Βαθμός σοβαρότητας/ Κατηγορία κινδύνου

(στήλη 5)

Υπόχρεος

(στήλη 6)

Κυρώσεις

(στήλη 7)

Α Έγγραφο Μεταφοράς
Α1 Έλλειψη εγγράφου στο οποίο αναγράφονται τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα 8.1.2.1(3)   ΙΣΠ I

0 Α

1.500 ευρώ 1.000 ευρώ 1.500 ευρώ

Ακινητοποίηση

Α2 Σημαντικές ελλείψεις

στο έγγραφο

μεταφοράς

(αποστολέας-

παραλήπτης,

ποσότητες)

5.4.1.1.1 14 ΠΣΠ I

Α

600 ευρώ 300 ευρώ
Α3 Ελλείψεις πρόσθετων ή ειδικών

πληροφοριών που απαιτούνται για ορισμένες κλάσεις

5.4.1.2   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Α4 Μη συμμόρφωση εγγράφου με τις απαιτήσεις (εσφαλμένη σειρά πληροφοριών/ γλώσσα) 5.4.1.1.1 5.4.1.4   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Β Γραπτές οδηγίες
Β1 Απουσία γραπτών οδηγιών στη γλώσσα του οδηγού από το όχημα 8.1.2.1 (&), 5.4.3 5.4.3.2 15 ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ

 

Β2 Μη συμμόρφωση γραπτών οδηγιών με τις απαιτήσεις (μορφή/πρόσβαση) 5.4.3.1 5.4.3.4   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Γ Έγκριση-άδεια αρμόδιας αρχής
Γ1 Απουσία έγκρισης αρμόδιας αρχής 8.1.2.2.(0) 5.4.1.2.1 (0) ή (ά) ή 5.4.1.2.3.3 16 ΙΣΠ I

Α

1.500 ευρώ 1.500 ευρώ

Ακινητοποίηση

Δ Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ΑϋΚ
Δ1 Το όχημα δεν διαθέτει κατάλληλο ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης 9.1.1.2,

9.1.2.3,  9.1.3

17 ΠΣΠ I

Α

600 ευρώ 300 ευρώ
Δ2 Το όχημα διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό το οποίο όμως δεν βρίσκεται σε αυτό 8.1.2.2 (α) ΣΠ I 300 ευρώ
Δ3 Όχημα μη ανταποκρινόμενο πλέον στα πρότυπα έγκρισης και το οποίο αντιπροσωπεύει άμεσο κίνδυνο 9.1.3.5   ΠΣΠ I 600 ευρώ Ακινητοποίηση
Δ4 Όχημα μη ανταποκρινόμενο πλέον στα πρότυπα έγκρισης και το οποίο δεν αντιπροσωπεύει άμεσο κίνδυνο 9.1.3.5   ΣΠ I 300 ευρώ
Ε Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού
Ε1 Οδηγός δεν είναι κάτοχος κατάλληλου ισχύοντος πιστοποιητικού 8.2 18 ΠΣΠ I

0

600 ευρώ 300 ευρώ
Ε2 Οδηγός δεν φέρει το πιστοποιητικό του επί του οχήματος 8.1.2.2. Φ) ΣΠ 0 60 ευρώ
ΣΤ Εγκεκριμένα(-ος) προς μεταφορά εμπορεύματα/ τρόπος μεταφοράς
ΣΤ1 Μη επιτρεπτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 2.2.Χ.2 19 ΙΣΠ I

Α

1.500 ευρώ 1.500 ευρώ

Ακινητοποίηση

ΣΤ2 Μη συμμόρφωση με οδηγίες συσκευασίας Στήλη 8 & 9α πίν. Α κεφ. 3.2 και 4.1.4 ΙΣΠ I

Α

1.500 ευρώ 1.500 ευρώ
ΣΤ3 Μεταφορά χύδην μη επιτρεπτή 7.3.1, στήλη 10 πίν. Α κεφ. 3.2 και 7.3.2 ή

7.3.1, στήλη 17 πιν. Α κεφ. 3.2 και 7.3.3

ΙΣΠ I

Α

1.500 ευρώ 1.500 ευρώ

Ακινητοποίηση

 

Τεύχος Β’ 3135/31.07.2018

ΣΤ4 Μεταφορά σε δεξαμενή μη επιτρεπτή 7.4.1   ΙΣΠ I

Α

1.500 ευρώ 1.500 ευρώ

Ακινητοποίηση

ΣΤ5 Η μονάδα μεταφοράς περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ρυμουλκούμενα / ημιρυμουλκούμενα 8.1.1   ΣΠ I 300 ευρώ
Ζ Φόρτωση, ασφάλεια ρορτίου και χειρισμός
Ζ1 Μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τη μεικτή φόρτωση κόλων 7.5.2 20 ΠΣΠ I 600 ευρώ
Ζ2 Μη τήρηση των ειδικών

προφυλάξεων για τρόφιμα, άλλα είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές

7.5.4 ΣΠ I 300 ευρώ
Ζ3 Μη τήρηση των περιορισμών για τις μέγιστες ποσότητες ορισμένων εμπορευμάτων ανά μεταφορική μονάδα 7.5.5 ΠΣΠ I 600 ευρώ
Ζ4 Μη τήρηση των κανόνων για την ασφάλιση και στοίβαξη του φορτίου 7.5.7 ΠΣΠ I

Α

600 ευρώ 300 ευρώ

Ακινητοποίηση

Ζ5 Μη τήρηση της

απαγόρευσης

καπνίσματος

7.5.9, 8.3.5 ΠΣΠ I

0

600 ευρώ 300 ευρώ
Ζ6 Χρήση πυρός ή απροστάτευτης πηγής φωτός 8.3.4   ΠΣΠ I

0

600 ευρώ 300 ευρώ
Ζ7 Το όχημα δεν υπόκειται σε κανονική επιτήρηση ή δεν έχει σταθμεύσει κανονικά 8.4.1   ΣΠ I 300 ευρώ
Η Διαρροή εμπορευμάτων ή φθορά κόλων /μέσων συγκράτησηί  
Η1 Διαρροή επικίνδυνων ουσιών   21 ΠΣΠ I

0

600 ευρώ 300 ευρώ

Ακινητοποίηση

Η2 Μεταφορά με φθαρμένες εσωτερικές ή εξωτερικές συσκευασίες 4.1.1.1 ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Η3 Μεταφορά χύδην φορτίου με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά λειτουργικό 7.1.4 ΠΣΠ I

Α

600 ευρώ 300 ευρώ

 

Η4 Μεταφορά συσκευασμένων εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά λειτουργικό 7.1.4   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Η5 Δεξαμενή δεν έχει κλείσει κανονικά 4.3.2.3.3   ΣΠ I

0

300 ευρώ 60 ευρώ

Ακινητοποίηση

Θ Σήμανση συσκευασιών /κόλων
Θ1 Έλλειψη σήμανσης με αριθμ. ϋΝ και πρόσθετα στοιχεία όπου απαιτείται 5.2.1   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Θ2 Έλλειψη ετικέτας κινδύνου 5.2.2   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Θ3 Μη εγκεκριμένη κατά ϋΝ συσκευασία Μέρος 6 22 ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Θ4 Μη συμμόρφωση σημάνσεων με προδιαγραφές (αναφορικά με διαστάσεις, ορατότητας και ανθεκτικότητα) 5.2.1

5.2.2

ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
Θ5 Έλλειψη προβλεπόμενης σήμανσης κόλων για μεταφορά ίϋ/ΕΟ 3.4 / 3.5   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
I Σημάνσεις υπερκατασκευής / οχή ματος
11 Έλλειψη πορτοκαλί πινακίδων 5.3.2   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
12 Πλήρης απουσία πινακίδων κινδύνου (ρόμβος) Στήλη 5 πίνακα Α κεφ. 3.2 5.3.1   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
13 Δεξαμενή/

Εμπορευματοκιβώτιο- δεξαμενή δεν φέρει σήμανση με στοιχεία κατασκευής, ελέγχων κλπ.

Μέρος 6 6.8 / 6.10 / 6.12 23 ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
14 Απουσία πινακίδων οχήματος ίΟ 3.4.1.3 -4   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
15 Απουσία σήματος ουσίας σε αυξημένη θερμοκρασία 5.3.3   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
16 Απουσία σήματος ουσίας επικίνδυνης για το περιβάλλον 5.3.6   ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ

 

Τεύχος Β’ 3135/31.07.2018

17 Μη συμμόρφωση σημάνσεων με προδιαγραφές / εσφαλμένη τοποθέτηση 5.3.1.1-6 5.3.1.7

5.3.2

5.3.3

  ΣΠ I

Α

300 ευρώ 100 ευρώ
ΙΑ Εξοπλισμός  
ΙΑ1 Ελλείψεις στο γενικό εξοπλισμό ασφάλειας 8.1.5.1

8.1.5.2

  ΣΠ I 300 ευρώ
ΙΑ2 Ελλείψεις στον πρόσθετο εξοπλισμό που απαιτείται για ορισμένες κλάσεις Στήλη 19 πίνακα Α κεφ. 3.2, 8.1.5.3 24 ΣΠ I 300 ευρώ
ΙΑ3 Έλλειψη

πυροσβεστήρων / Μη συμμόρφωση πυροσβεστήρων με τις απαιτήσεις (Ασφάλειες /ημ/νίες επιθεώρησης)

8.1.4.1-4 ΣΠ I 300 ευρώ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 1. Τόπος ελέγχου……………………………………………………… Ημερομηνία………………………… 3. Ώρα……………..
 2. Διακριτικό σήμα κράτους και αριθμός ταξινόμησης οχήματος………………………………………………………………………..
 3. Διακριτικό σήμα κράτους και αριθμός ταξινόμησης ρυμουλκούμενου/ ημιρυμουλκούμενου…………………….
 4. Επιχείρηση μεταφορών / διεύθυνση……………………………………………………………………………………………………………
 5. Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων / τηλέφωνο·[1]*
 6. Οδηγός / συνοδηγός…………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Αποστολέας, διεύθυνση, τόπος φόρτωσης (1) (2)……………………………………………………………………………………………
 8. Παραλήπτης, διεύθυνση, τόπος εκφόρτωσης*1) (2)……………………………………………………………………………………..
 9. Τρόπος μεταφοράς □ χύδην □ συσκευασία □ δεξαμενή
 10. Μεταφορά υπό καθεστώς □ 1.1.3.6. □ 10 □ ΕΩ □ όχι
 11. Συνολική ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων ανά μονάδα μεταφοράς……………………………………………………
 12. Έγγραφο μεταφοράς □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
 • Έλλειψη εγγράφου στο οποίο αναγράφονται τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα
 • Σημαντικές ελλείψεις στο έγγραφο μεταφοράς (αποστολέας-παραλήπτης, ποσότητες)
 • Ελλείψεις πρόσθετων ή ειδικών πληροφοριών που απαιτούνται για ορισμένες κλάσεις
 • Μη συμμόρφωση εγγράφου με τις απαιτήσεις (εσφαλμένη σειρά πληροφοριών/ γλώσσα )
 1. Γραπτές οδηγίες □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
 • Απουσία γραπτών οδηγιών στη γλώσσα του οδηγού από το όχημα
 • Μη συμμόρφωση γραπτών οδηγιών με τις απαιτήσεις ( μορφή /πρόσβαση)
 1. Έγκριση-άδεια αρμόδιας αρχής □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
 • Απουσία έγκρισης αρμόδιας αρχής που απαιτείται για ορισμένες ουσίες
 1. Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ΛϋΠ □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
 • Το όχημα δεν διαθέτει κατάλληλο ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης
 • Το όχημα διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό το οποίο όμως δε βρίσκεται σε αυτό
 • Όχημα μη ανταποκρινόμενο πλέον στα πρότυπα έγκρισης και το οποίο αντιπροσωπεύει άμεσο κίνδυνο
 • Όχημα μη ανταποκρινόμενο πλέον στα πρότυπα έγκρισης και το οποίο δεν αντιπροσωπεύει άμεσο κίνδυνο
 1. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
 • Οδηγός δεν είναι κάτοχος κατάλληλου ισχύοντος πιστοποιητικού
 • Οδηγός δεν φέρει το πιστοποιητικό του επί του οχήματος
 1. Εγκεκριμένα(-ος) προς μεταφορά εμπορεύματα/ τρόπος μεταφοράς □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
 • Μη επιτρεπτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Μη συμμόρφωση με οδηγίες συσκευασίας
 • Μεταφορά χύδην μη επιτρεπτή
 • Μεταφορά σε δεξαμενή μη επιτρεπτή
 • Η μονάδα μεταφοράς περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ρυμουλκούμενα / ημιρυμουλκούμενα
 1. Φόρτωση, ασφάλεια φορτίου και χειρισμός □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
 • Μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τη μεικτή φόρτωση κόλων
 • Μη τήρηση των ειδικών προφυλάξεων για τρόφιμα, άλλα είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές
 • Μη τήρηση των περιορισμών για τις μέγιστες ποσότητες ορισμένων εμπορευμάτων ανά μεταφορική μονάδα
 • Μη τήρηση των κανόνων για την ασφάλιση και στοίβαξη του φορτίου
 • Μη τήρηση της απαγόρευσης καπνίσματος
 • Χρήση πυρός ή απροστάτευτης πηγής φωτός
 • Το όχημα δεν υπόκειται σε κανονική επιτήρηση ή δεν έχει σταθμεύσει κανονικά
 1. Διαρροή εμπορευμάτων ή φθορά κόλων / μέσων συγκράτησης □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
  • Διαρροή επικίνδυνων ουσιών
  • Μεταφορά με φθαρμένες εσωτερικές ή εξωτερικές συσκευασίες
  • Μεταφορά χύδην φορτίου με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά λειτουργικό
  • Μεταφορά συσκευασμένων εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά λειτουργικό
  • Δεξαμενή δεν έχει κλείσει κανονικά
 2. Σημάνσεις συσκευασιών / κόλων □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
  • Έλλειψη σήμανσης με αριθμ. ϋΝ και πρόσθετα στοιχεία όπου απαιτείται
  • Έλλειψη ετικέτας κινδύνου
  • Μη εγκεκριμένη κατά ϋΝ συσκευασία
  • Μη συμμόρφωση σημάνσεων με προδιαγραφές (αναφορικά με διαστάσεις, ανθεκτικότητα κλπ)
  • Έλλειψη προβλεπόμενης σήμανσης κόλων για μεταφορά ΙΟ/ΕΟ
 3. Σημάνσεις υπερκατασκευής / οχήματος □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:
  • Έλλειψη πορτοκαλί πινακίδων
  • Πλήρης απουσία πινακίδων κινδύνου (ρόμβος)
  • Δεξαμενή/ Εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή δεν φέρει σήμανση με στοιχεία κατασκευής, ελέγχων κλπ.
  • Απουσία πινακίδων οχήματος 10
  • Απουσία σήματος ουσίας σε αυξημένη θερμοκρασία
  • Απουσία σήματος ουσίας επικίνδυνης για το περιβάλλον
  • Μη συμμόρφωση σημάνσεων με προδιαγραφές / εσφαλμένη τοποθέτηση
 4. Εξοπλισμός □ ελέγχθηκε □ άνευ αντικειμένου Διαπιστώθηκε παράβαση:

□   Έλλειψη στο γενικό εξοπλισμό ασφάλειας (σφήνας αναστολής κίνησης, προειδοποιητικών σημάτων, υγρού πλυσίματος οφθαλμών, αντανακλαστικού γιλέκου προειδοποίησης κινδύνου, φορητής συσκευής φωτισμού, ζεύγους προστατευτικών γαντιών, μέσου προστασίας ματιών)

□   Έλλειψη στον πρόσθετο εξοπλισμό που απαιτείται για ορισμένες κλάσεις (μάσκας διαφυγής κινδύνου, φτυαριού, υλικού κάλυψης αποχέτευσης, δοχείου συλλογή)

 • Έλλειψη πυροσβεστήρων / Μη συμμόρφωση πυροσβεστήρων με τις απαιτήσεις
Τεύχος Β’ 3135/31.07.2018
 1. Σοβαρότερη κατηγορία κινδύνου □ Κατ. I (ΙΣΠ) □ Κατ. II (ΠΣΠ) □ Κατ. III (ΣΠ) τυχόν παραβάσεων που διαπιστώθηκαν
  1. Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Αρμόδια αρχή/ υπάλληλος που διενήργησε τον έλεγχο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τέσσερις (4) μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

 

Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ