«Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σχετικά με μετρολογικά θέματα»

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών,

Υποδομών και Ελέγχου

Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων &

Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Πληροφορίες : Ε. Μακατσώρη

Τηλέφωνο : 210 – 3893256

Fax : 210 3893978

E-mail : emakatsori@gge.gr

Θέμα: «Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σχετικά με μετρολογικά θέματα»

Σχετ. :

1. Η υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (ΦΕΚ Β’ 4913/02.11.2018) με θέμα: «Τροποποίηση

της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), η οποία

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου στις 05.11.2018.

2. Η υπ’ αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2736/18.9.2018 προηγούμενη εγκύκλιός μας με θέμα «Διευκρινήσεις

σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά

θέματα» (ΑΔΑ 7Δ9Ω465ΧΙ8-ΩΒ9).

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ αριθμ. 4913/02.11.2018 η υπ’

αριθμ. 109034/16.10.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία

τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) όμοια υ.α., με θέμα «Κωδικοποίηση Κανόνων

ΔΙΕΠΠΥ» (σχετ. 1).

Η ως άνω απόφαση τροποποίησης των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, για να

διορθωθούν τα λάθη εκ παραδρομής σε αρίθμηση παραγράφων και σε παραπομπές σε άρθρα,

όπως είχε αναφερθεί στην ως άνω σχετ. 2 εγκύκλιό μας, να γίνουν αναδιατυπώσεις για

ευχερέστερη κατανόηση του κειμένου, να τεθούν ρητώς τεθείσες προθεσμίες, αλλά και να

ρυθμιστούν περαιτέρω, κρίσιμα μετρολογικά θέματα, κατόπιν διαβούλευσης με οικονομικούς

φορείς και συναρμόδιες υπηρεσίες. Προκρίθηκε δε, αντί της τροποποίησης συγκεκριμένων

Σελίδα 3 από 6

την πλήρη σφράγισή τους με τις συμπληρωματικές σφραγίσεις του άρθρου 85, έχει λήξει

από 20/9/2018.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η προθεσμία για τη σφράγιση των αντλιών υγρών καυσίμων

σε πρατήρια, με τις συμπληρωματικές σφραγίσεις του άρθρου 85, καθώς και των

αντλιών πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου

(LNG) σε πρατήρια, με όλες τις σφραγίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85,

λήγει στις 15.11.2018.

Επίσης επισημαίνεται ότι ειδικά για τους διανομείς υγραερίου (LPG) σε πρατήρια, η

προθεσμία για τη συμπληρωματική τους σφράγιση, με τις σφραγίσεις που

προβλέπονται στο άρθρο 85, έχει λήξει από 20/12/2017.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η ως άνω καταληκτική προθεσμία 15.11.2018 αφορά ανανέωση

προθεσμιών, που σύμφωνα με την υ.α. 91354/2017, είχαν ήδη παρέλθει.

4. Άρθρο 87: «Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers)

υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων

πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» Δέσμευση»

Έγινε αντικατάσταση της παρ. 4 και της παρ. 5 για σαφέστερη διατύπωση και μνεία στις

προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, στις περιπτώσεις που εκμεταλλευτής ή

τρίτος, παρεμποδίζει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο, ή αρνείται τη συνεργασία με την

αρμόδια αρχή, ή αρνείται να χορηγήσει άνευ αντιτίμου, δείγμα οργάνου.

5. Άρθρο 92: «Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων»

Το εν λόγω άρθρο καταργήθηκε, καθώς έχει καταργηθεί η σχετική Οδηγία της ΕΕ.

6. Άρθρο 93: «Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης»

Έγινε αντικατάσταση του άρθρου για σαφέστερο καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του

Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. Συγκεκριμένα, ετήσιος Περιοδικός Έλεγχος, με

καταβολή των προβλεπόμενων τελών από τους εκμεταλλευτές τους, προβλέπεται μόνο για τα

μη αυτόματα όργανα ζύγισης για τις χρήσεις της παρ. 1α του άρθρου 81, τα συστήματα

μέτρησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (LPG) για τις χρήσεις της παρ. 1β του

άρθρου 81, τα σταθμά για εμπορικές συναλλαγές και τα όργανα μέτρησης του άρθρου 91 και

διενεργείται από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των ΠΕ της χώρας.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα ανωτέρω όργανα και συστήματα μέτρησης, αλλά και τα υπόλοιπα

όργανα και συστήματα μέτρησης, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 81, υπόκεινται

σε έκτακτους μετρολογικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ατελώς, βάσει του

προγραμματισμού των αρμόδιων αρχών.

7. Άρθρο 98: «Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για

την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων»

Έγινε αντικατάσταση του άρθρου με κατάργηση της υποχρέωσης διενέργειας ογκομέτρησης

των δεξαμενών κάθε είδους βυτιοφόρου από Τελωνειακή επιτροπή, καθώς, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία της ΑΑΔΕ, η Τελωνειακή αρχή είναι αρμόδια για την ογκομέτρηση μόνο

δεξαμενών υποκείμενων καυσίμων (δηλ. καυσίμων που απαλλάσσονται δασμοφορολογικών

επιβαρύνσεων), ενώ οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης αφορούν ελεύθερο καύσιμο,

ήτοι πετρέλαιο για θέρμανση (για το οποίο έχουν ήδη επιβληθεί οι δασμοφορολογικές

επιβαρύνσεις). Ωστόσο διευκρινίζουμε ότι παραμένει η υποχρέωση να διατηρείται επί

του βυτιοφόρου πρωτόκολλο ογκομέτρησης (ή πιστοποιητικό διακρίβωσης) και

ογκομετρικός πίνακας όλων των δεξαμενών, καθώς επίσης και μετρικοί κανόνες

(βέργες) μέτρησης, διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Επικείμενη νομοθεσία θα ρυθμίσει

περαιτέρω το ζήτημα της διακρίβωσης των δεξαμενών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων, οπότε

και θα κατισχύσει της παρούσας.

Σελίδα 4 από 6

8. Άρθρο 104: «Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση»

Έγινε αντικατάσταση του άρθρου με προσθήκη στοιχείων Δελτίου του συστήματος εισροών

εκροών στα παραστατικά διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση, προς διευκόλυνση της

ελεγκτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, προς διευκόλυνση των ελεγκτικών επαληθεύσεων,

προβλέφθηκε να αναγράφεται στο Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για θέρμανση και ο

αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης Απόδειξης Εσόδου από το ολοκληρωμένο

σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία επισυνάπτεται στο στέλεχος

του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση που παραμένει στην

εγκατάσταση φόρτωσης (πρατήριο). Για τις περιπτώσεις φόρτωσης από εγκαταστάσεις

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, την έννοια της Απόδειξης Εσόδου καταλαμβάνει το Δελτίο

Παράδοσης.

Επισημαίνεται επίσης, ότι στην περίπτωση που για τη διακίνηση του Πετρελαίου για

Θέρμανση έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, οπότε και δεν απαιτείται η

έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο Συγκεντρωτικό Δελτίο

Αποστολής, σύμφωνα με την παρ. IV.7 της ΠΟΛ. 1161/26-6-2013 (ΑΔΑ ΒΛ46Η-Ε9Ρ),

αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης

Απόδειξης Εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών

εκροών, η οποία Απόδειξη Εσόδου επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου

Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής, που παραμένει στην εγκατάσταση φόρτωσης.

Για τις περιπτώσεις φόρτωσης από εγκαταστάσεις πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, την

έννοια της Απόδειξης Εσόδου καταλαμβάνει το Δελτίο Παράδοσης.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, το Συγκεντρωτικό Δελτίο αποστολής δεν αναγράφει

τον αύξοντα αριθμό της Απόδειξης Εσόδου ή του Δελτίου Παράδοσης, πέραν του διοικητικού

προστίμου της παρ. 10, ενημερώνεται η οικεία φορολογική αρχή, για τις δικές της ενέργειες.

9. Άρθρο 106: «Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για

θέρμανση»

Έγινε αντικατάσταση του άρθρου με προσθήκη μίας επιπλέον επιτρεπόμενης, προαιρετικής

διάταξης, για το άδειασμα σωληνώσεων βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου για θέρμανση, με

χρήση πεπιεσμένου αέρα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ

Συνημ.:

Η υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (Β’ 4913/02.11.2018)

Πίνακας Διανομής

1. Γεν. Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών της χώρας

Αποστολή με email

2. Δ /νσεις Ανάπτυξης Περιφ. Ενοτήτων της χώρας

Αποστολή με email

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών

Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

Κ.Α.Α.

ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ