ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 29-11-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 18572

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

(ΦΕΚ-147Α/8-8-16) σε δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού

1.238.474,30 € (ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων

ευρώ και τριάντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 998.769,60

ΦΠΑ: 239.704,70). Το κόστος θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των φορέων (Δήμος, ΔΕΥΑ-

ΑΝ, ΟΚΥΔΑΝ, ΠΑΟΔΑΝ, ΣΕΠΕΔΑΝ, ΣΕΔΕΔΑΝ). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και των όρων παράδοσης δίδονται στην τεχνική περιγραφή, τον ενδει-

κτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αρ. 61/10847/2018 και στην διακήρυ-

ξη με αρ. πρωτ. 18571/29-11-2018, η οποία αναρτάται και στο ΚΗΜΔΗΣ. Ειδικά για την προμήθεια

υγρών καυσίμων η τροφοδοσία θα γίνεται άμεσα, εντός των Διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δή-

μου Αγίου Νικολάου, με ευθύνη του αναδόχου.

Κάθε υποψήφιος στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των

υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού υπό την

προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε

ομάδας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφο-

ράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα την συνολικά χαμηλότερη προ-

σφορά για κάθε ομάδα ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και

τους όρους της διακήρυξης. Ειδικά για τις ομάδες των καυσίμων κριτήριο θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης (%) στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστο-

τε εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ. Αν. &Ανταγ., για την

περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι ενιαίο για όλα

τα είδη της κάθε ομάδας όπου υποβάλλουν προσφορά, ενώ μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερ-

βαίνει το 3% της ως άνω προσδιορισμένης τιμής.

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

και στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την

παραγωγή, εμπορία ή τη διάθεση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Οι

προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά εγγραφής τους στα αντίστοιχα επαγγελματικά ή

εμπορικά μητρώα.

Η προμήθεια αφορά βάσει των αριθμών αναφοράς της ονοματολογίας (CPV) τα εξής: 09132100-4,

09134200-9, 09135100-5, 09211000-1, 24951000-5.

Παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του να αυξομειώσει τις

ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού ποσού. Οι Φορείς δεν

υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό

προϋπολογισμό. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξαντληθεί προ της

λήξης της σύμβασης, αυτή λύεται αυτοδίκαια. Δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση τιμών και ποσοστών

εκπτώσεων. Η προμήθεια των ειδών αφορά τα έτη 2019, 2020 και οι συμβάσεις θα καταρτισθούν χωριστά

για κάθε Φορέα.

Το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει ξεχωριστά ή από κοινού τις εξής

διαδικασίες δικαιώματος προαίρεσης (option) κατ’ έτος:

α) Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες καυσίμων πριν από την εξάντληση

του συμβατικού ποσού το κάθε Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία

δικαιώματος προαίρεσης (option) μονομερώς για επιπλέον ποσότητες του ζητούμενου είδους, μέχρι την

εξάντληση του ετήσιου συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του

διαγωνισμού.

β) Η σύμβαση της προμήθειας καυσίμων δύναται να παραταθεί έως και τρεις μήνες πέραν της λήξης

της, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το υπαγορεύσουν υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από κοινή

συμφωνία των συμβαλλομένων, χωρίς μεταβολή των ουσιωδών όρων τους και, υπό την προϋπόθεση, ότι η

παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του συμβατικού ποσού

έτους 2020 που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι την

ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους για τροποποίηση σύμβασης κατά τη

διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και των δυνατοτήτων τροποποίησης του

συμβατικού αντικειμένου κατά την κατακύρωση, βάσει του άρθρου 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30)

ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία

Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και

πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου

www.dimosagn.gr (στον πίνακα «προκηρύξεις- διαγωνισμοί»).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: Πέμπτη 29-11-2018 ώρα 20:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 03-01-2019 ώρα 23:55. Η αποσφράγιση

των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την Πέμπτη 10-01-2019 ώρα 11:00 από την Επιτροπή διενέργειας

και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό για λόγους

ανωτέρας βίας η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ώρα, τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία

αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη

εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο

Αγίου Νικολάου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο

2841340156, από το Γραφείο Προμηθειών.

Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε

ηλεκτρονικά στις 29-11-2018 και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς 18-543139-001.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ