ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΒΕ προς το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας με Θέμα: Σύστημα ανάκτησης ατμών σε υφιστάμενες αντλίες (STAGE II) .

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870-2103820860 · Fax.: (210)3301977

EMail: info@obe.grInternet:http://www.obe.gr

 

 

                                                                                    Αρ. Πρωτ.7153

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

Προς το

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

κ.Απόστολο Μακρυκώστα

 

Θέμα: Σύστημα ανάκτησης ατμών σε υφιστάμενες αντλίες (STAGE II) .

 

Κύριε Γενικέ,

 

Η νομοθεσία για την εγκατάσταση του συστήματος ανάκτησης ατμών STAGE II στις αντλίες υγρών καυσίμων των πρατηρίων, δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στις υφιστάμενες αντλίες.

 

Η αντικατάσταση αυτών των αντλιών είναι σημαντικού κόστους δεδομένου ότι τα πρατήρια έχουν υποχρεωθεί τα τελευταία χρόνια σε αναγκαστικές επενδύσεις υψηλού κόστους από τη νομοθεσία.

 

Το θέμα είναι η εφαρμογή αυτή για τις υφιστάμενες αντλίες να γίνει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για όλους τους κατόχους των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

 

Η ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 21523/763/Ε-103/2-5-2012) προβλέπει την εφαρμογή του συστήματος ανάκτησης ατμών STAGE II για όσα πρατήρια υγρών καυσίμων εντάσσονται εντός των κριτηρίων και ισχύει από τις 02/05/2012 για τα υφιστάμενα πρατήρια που:

  1. η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτά υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως.
  2. η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτά υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως και βρίσκονται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

 

Υφιστάμενα Πρατήρια τα οποία έχουν ήδη κατασκευαστεί και για τα οποία χορηγείται πολεοδομική άδεια ή άδεια κατασκευής ή άδεια λειτουργίας μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης θεωρούνται νέα και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ανάκτησης ατμών STAGE II.

 

Τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση άνω των 3000 m3 ετησίως εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

Επιπροσθέτως ο Νόμος 4439 (30-11-2016) ορίζει στο άρθρο 25 την εγκατάσταση και την ορθή λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών STAGE II σε νέα αλλά και υφιστάμενα πρατήρια που βρίσκονται σε ισόγεια κτηρίων με ορόφους.

 

Ομοίως ο Νόμος 4530 (30-03-2018) ορίζει στο άρθρο 70 την κατάργηση της ελάχιστης απόφασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων των πρατηρίων υγρών καυσίμων από χώρους συνάθροισης κοινού εφόσον και μόνο εγκατασταθούν σε αυτά ειδικά μέτρα και συσκευές για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης ατμών STAGE II στις αντλίες τους.

 

Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να μεριμνήσουν και να εγκαταστήσουν το σύστημα βάση των απαιτήσεων και των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

 

Η εφαρμογή του συστήματος γίνεται με καινούργιες αντλίες υγρών καυσίμων (καυσίμου βενζίνης) που εγκαθίστανται για πρώτη φορά καθώς και στις υπάρχουσες νόμιμα λειτουργούσες αντλίες, που διαθέτουν Εθνική Έγκριση από την Διεύθυνση Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας αλλά και πιστοποίηση αντιεκρηκτικότητας (ATEX) από κοινοποιημένο φορέα του εξωτερικού.

 

Σε ότι αφορά τις νόμιμα λειτουργούσες εγκατεστημένες αντλίες οι λύσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι δυο. Η πρώτη συνίσταται στην πλήρη αντικατάστασή τους από καινούργιες που έχουν ενσωματωμένο το εν λόγω σύστημα και η δεύτερη στην τροποποίηση τους με επί τόπου τοποθέτηση του συστήματος.

 

Σχετικά με την τροποποίηση των αντλιών, λόγω μη ύπαρξης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου (Εθνικού και Ευρωπαϊκού) το οποίο να ορίζει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία αυτή θα πραγματοποιείται, λαμβάνονται υπόψιν οι διεθνείς πρακτικές, τα πρότυπα και οι κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια σε ανάλογες περιπτώσεις σε μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου το σύστημα λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

 

Η κατάσταση και τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελληνική αγορά είναι ότι στα περισσότερα πρατήρια υγρών καυσίμων υπάρχουν νόμιμα εκατοντάδες εγκατεστημένες αντλίες οι οποίες βάση των υποχρεώσεων της νομοθεσίας που σας περιγράψαμε παραπάνω θα πρέπει να φέρουν σύστημα ανάκτησης ατμών STAGE II.

Το ίδιο ισχύει και για αντλίες που δεν παράγονται πλέον από τα εργοστάσια του Εξωτερικού και επίσης δεν υφίσταται επίσημος αντιπρόσωπος τους στην Ελλάδα ,αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν νόμιμα.

 

Επειδή, η αντικατάσταση αυτών, με αντίστοιχες καινούργιες θα επιφέρει ένα πολύ μεγάλο κόστος στον ήδη επιβαρυμένο κλάδο, η λύση της τροποποίησης του υπάρχοντος εξοπλισμού εκτός του ότι θα καταστήσει τον εξοπλισμό αυτό σύννομο, είναι και η μοναδική με την χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση. Ήδη εδώ και πολλά χρόνια η πρακτική αυτή έχει υλοποιηθεί σε όλα τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτη που εφαρμόστηκε το σύστημα.

Επίσης, η οποιαδήποτε αντικατάσταση εξοπλισμού (αντλιών στην προκειμένη) όπως γνωρίζετε στις περισσότερες περιπτώσεις επιβάλλει την υποβολή Μελέτης ΑΤΕΧ και κατ’ επέκταση έκδοση νέας Αδείας του πρατηρίου με επιπλέον κόστη και αναθεωρήσεις που απαιτούνται.

 

Στην αγορά υπάρχουν εταιρείες με όλα τα εχέγγυα που τις καθιστούν ικανές να   εκτελούν την τροποποίηση αντλιών όλων των κατασκευαστών με τήρηση των κανόνων και προδιαγραφών που απαιτούνται.

 

Παρακαλούμε, όπως εκδοθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις, ώστε σε υφιστάμενες αντλίες που διαθέτουν Εθνική Έγκριση από την Διεύθυνση Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας ή πιστοποίηση αντιεκρηκτικότητας (ATEX) από κοινοποιημένο φορέα του εξωτερικού, να καταστεί δυνατή η νόμιμη και χρονικά έγκαιρη μετατροπή και προσαρμογή τους στις απαιτήσεις ανάκτησης ατμών STAGE II.

Για την

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης

Ο Γεν.Γραμματέας Άγγελος Τούντας