Πρατήρια Υγρών Καυσίμων -ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΚΤΠΑΕ- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της επιχορήγησης εκσυγχρονισμού

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Η Δράση υλοποιείται για την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με ίδιες εγκαταστάσεις, για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών, για την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση των συστημάτων αυτών με την Αρχή Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου (πρατηρίων υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) και την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίας και φοροαποφυγής, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Καθεστώς Ενίσχυσης

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» υλοποιείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει».

Δικαιούχοι των ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και ο κλάδος δραστηριότητας τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει):

-47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-47.30: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-47.30.8: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-47. 30.81: Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα.

-47.30.81.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

-47.78.85: Λιανικό εμπόριο καυσίμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας.

-47.78.85.15: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή).

-47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής

χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.

-47.99.85.01: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον.

-46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, που δεν έχουν λάβει επιχορήγηση κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’) και έχουν ολοκληρώσει την επένδυση (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στον εν λόγω Κύκλο.

Υποβολή προτάσεων

Η έναρξη και η λήξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της ΚτΠ ΑΕ.

(dikaiologitika.gr)