ΦΕΚ2385/19-6-2019 Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 61674_______

Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
 • του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δη­μοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
 • του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά­ξεις» (Α’ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α’ 141), και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δη­μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
 • του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο­γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (Α’ 267) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτε­λεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 53) και το ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι­βάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),
 • της παραγράφου 15, του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρ­μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα­τική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­βουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),
 • του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
 • του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά­ξεις» (Α’ 112),
 • του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
 • του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομα­σία… Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανά­πτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
 • του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
 • του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160),
 • της υπ’ αριθ. Υ59/2018 απόφασης του Πρωθυ­πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 3818),
 • της υπ’ αριθ. Υ91589/2018 απόφασης του Πρωθυ­πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι­κονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β’ 3814),
 • των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,
 • του κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κα­νονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ρου άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ,
 • του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
 • του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω­παϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων,
 • την παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 «Ενσω­μάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδο­μών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222).
  1. Τις αποφάσεις:
   • την υπ’ αριθ. Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική από­φαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθη­σης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστο­λής δεδομένων» (Β’ 1980), όπως ισχύει,
   • την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσί­μων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72), όπως ισχύει,
   • την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1206/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισ- ροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 2237), όπως ισχύει,
   • την υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική από­φαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσί­ων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονι­σμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως ισχύει,
   • την υπ’ αριθ. Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική από­φαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός πρατηρί­ων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1171), όπως ισχύει,
   • την υπ’ αριθ. Φ2-1510/2013 κοινή υπουργική από­φαση «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρί­ων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1589), όπως ισχύει,
   • την υπ’ αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 υπουργική από­φαση για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2, της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0),
   • την υπ’ αριθ. Οικ. ΔΠΠ 3883/2015 κοινή υπουρ­γική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν­δύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά­πτυξης (Β’ 3016).
  2. Την ανάγκη προκήρυξης ΣΤ’ Κύκλου υποβολής προ­τάσεων επενδυτικών σχεδίων προς ένταξη στη Δράση νέων δικαιούχων.
  3. Την ανάγκη κωδικοποίησης της υπ’ αριθμ. Φ2- 1510/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσί­μων»» (Β’ 1589), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Φ2-1860/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2109), με την υπ’ αριθμ. Φ2-1103/2014 κοινή υπουργική απόφα­ση (Β’ 1125), με την υπ’ αριθμ. οικ.ΔΠΠ3884/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3016) και με την υπ’ αριθμ. οικ. ΔΠΠ2389/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3136), με σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτής.
  4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφα­ση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως ισχύει, απο­φασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπαγόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον εκσυγ­χρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πω­λητών πετρελαίου θέρμανσης, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Η Δράση υλοποιείται για την ενίσχυση των πρατηρι­ούχων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με ίδιες εγκαταστάσεις, για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισρο- ών-Εκροών, για την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση των συ­στημάτων αυτών με την Αρχή Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστι­κότητας του συγκεκριμένου κλάδου (πρατηρίων υγρών καύσιμων και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) και την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίας και φοροαποφυγής, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνο­λογικών εργαλείων.

Άρθρο 2

Καθεστώς Ενίσχυσης Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» υλοποιείται βάσει του Κα­νονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμ­βρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει».

Άρθρο 3

Δικαιούχοι των ενισχύσεων 1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονά­δες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαί­ου θέρμανσης και ο κλάδος δραστηριότητας τους αντι­στοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει):

>47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδι­κευμένα καταστήματα.

>47.30: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδι­κευμένα καταστήματα.

>47.30.8: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξει­δικευμένα καταστήματα. >47. 30.81: Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα. >47.30.81.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

>47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οι­κιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας.

>47.78.85.15: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή).

>47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστη­μάτων, υπαίθριων.

>47.99.85.01: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμαν­σης, με διανομή κατ’ οίκον.

>46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμαν­σης από μεταπωλητή.

 1. Δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεις πω­λητών πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την ελληνική επι­κράτεια, που δεν έχουν λάβει επιχορήγηση κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β, Γ, Δ’ και Ε’) και έχουν ολοκληρώσει την επένδυση (φυσικό και οι­κονομικό αντικείμενο) μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδί­ων στον εν λόγω Κύκλο.
 2. Η έναρξη και η λήξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της ΚτΠ ΑΕ.

Άρθρο 4

Καθορισμός ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο

 1. Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο καθορίζεται με βάση τους Πίνακες του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Β2-829Α/2013 κοινής υπουργικής απόφα­σης «Διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» (Β’ 540) όπως τροποποι­ήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Β2-3644/2014 (Β’ 27) και τον αριθμό των αδειοδοτημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
 2. Οι επιλέξιμες δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋ­πολογισμός, και κάθε σχετικό θέμα, εξειδικεύονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρ­τημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την ημε­ρομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.

Άρθρο 6

Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

Επενδυτικών Σχεδίων

 1. Οι λεπτομέρειες υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων περιγράφονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας από­φασης.
 2. Ο Φορέας Υλοποίησης της Δράσης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., αναλαμβάνει την υλοποίηση ενερ­γειών δημοσιότητας για την κατάλληλη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και την υποστή- ριξή τους κατά την υποβολή των προτάσεών τους.

Άρθρο 7

Αξιολόγηση, Ένταξη, Υλοποίηση και Τεκμηρίωση

Επενδυτικών Σχεδίων – Καταβολή Επιχορήγησης Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, η τεκμηρίωση φυσι­κού και οικονομικού αντικειμένου, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η καταβολή της επιχορήγησης εξειδι­κεύονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ τηϊ >·ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ

«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για

εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΥ

2019

 

Περιεχόμενα

1.   Εισαγωγή  
2.   Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων»  
  2.1. Γενικά για τη Δράση  
  2.2. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών  
  2.3. Νομοθετικό Πλαίσιο  
3.   Ενημερωτικά Στοιχεία Δράσης  
  3.1. Χρονοδιάγραμμα ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης  
  3.2. Προϋπολογισμός Δράσης  
  3.3. Είδος Παρεχόμενων Ενισχύσεων  
  3.4. Χαρακτηριστικά Επιλεξιμότητας Δαπανών  
  3.5. Προϋποθέσεις και Οροι Επιλεξιμότητας – Δικαιούχοι Δράσης  
  3.6. Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων  
  3.7. Πληροφορίες και Επικοινωνία  
4.   Χαρακτηριστικά Υποβαλλόμενων Προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων  
  4.1. Ειδικά Χαρακτηριστικά  
  4.2 Διάρκεια Ολοκλήρωσης  
5.   Υλοποίηση Επένδυσης  
  5.1. Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Επένδυσης  
  5.2. Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου Επένδυσης  
  5.3 Επιτρεπόμενοι τρόποι εξόφλησης δαπανών  
6.   Οργανα που συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης  
  6.1 Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών  
  6.2. Οργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου  
  6.3 Γνωμοδοτική Επιτροπή  
  6.4. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων  
7.   Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων  
  7.1. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης Επενδυτικού Σχεδίου  
  7.2. Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Πρότασης Επενδυτικού Σχεδίου  
  7.3. Ένταξη Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση  
  7.4. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  
8.   Διαδικασία Υλοποίησης – Διοικητικής Επαλήθευσης  
  8.1. Υποβολή Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επένδυσης  
  8.2. Διοικητική Επαλήθευση  
  8.2.1. Επαλήθευση – Πιστοποίηση Ορθής Φυσικού Αντικειμένου της Επένδυσης  
  8.2.2. Επαλήθευση – Πιστοποίηση Ορθής Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης  
  8.2.3. Επιτόπιοι έλεγχοι Ορθής Υλοποίησης Αντικειμένου της Επένδυσης  
  8.3. Κάλυψη Εκκρεμοτήτων  
  8.4. Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης  
9.   Διαδικασία Καταβολής Επιχορήγησης  
  9.1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης (Β.Ο.Π.)  
  9.2. Αίτημα Εκταμίευσης  

 

10.   Διαδικασία Τροποποιήσεων  
11.   Διαδικασία Ενστάσεων  
12.   Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών  
13.   Παράρτημα I – Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση λόγω του κανόνα De Minimis  
14.   Παράρτημα II – Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Πρότασης  

 

 1. Εισαγωγή

Ο Οδηγός του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης παρέχει πληροφορίες για όλες τις ενέργειες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) και τους Τελικούς Δικαιούχους της επιχορήγησης. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • τη γενική περιγραφή της Δράσης,
 • τα ενημερωτικά στοιχεία της Δράσης, όπως το καθεστώς και το είδος των παρεχόμενων ενισχύσεων, τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό της Δράσης καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας,
 • τα χαρακτηριστικά των υποβαλλόμενων προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, όπως τη διάρκεια και τον προϋπολογισμό,
 • την υλοποίηση του Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων,
 • τα όργανα ελέγχου και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων επενδυτικών σχεδίων,
 • την περιγραφή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων καθώς και της αξιολόγησης και ένταξης τους στη Δράση,
 • τη συμπλήρωση & υποβολή της Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου,
 • τη διενέργεια Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»,
 • την υποβολή του Αιτήματος Εκταμίευσης και την περιγραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
 • τις διαδικασίες τροποποιήσεων και ενστάσεων και
  • τις διαδικασίες και ενέργειες για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων δαπανών.
   1. Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» 2.1. Γενικά νια τη Δράση

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Η Δράση υλοποιείται για την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με ίδιες εγκαταστάσεις, για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών, για την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση των συστημάτων αυτών με την Αρχή Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου (πρατηρίων υγρών καύσιμων και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) και την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίας και φοροαποφυγής, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών

Ως Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών, νοείται το σύστημα το οποίο περιγράφεται στο Άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 ΚΥΑ (Β’ 1980), όπως ισχύει.

 • Νομοθετικό Πλαίσιο

Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών που θα εγκατασταθούν, πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που προβλέπονται αναλυτικά:

 • στην υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1980), όπως ισχύει,
 • στην υπ’ αριθ. ΠΟΑ 1009/2012 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 72), όπως ισχύει,
 • στην υπ’ αριθμ. ΠΟΑ 1206/2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2237), όπως ισχύει.

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων προβλέπεται αναλυτικά:

 • στο ν. 4439/2016 (Α’ 222)

H Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» υλοποιείται βάσει του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των Αρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

 1. Ενημερωτικά Στοιχεία Δράσης
 • Χρονοδιάγραμμα ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης

Η έναρξη και η διάρκεια του ΣΤ’ Κύκλου υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης (http://e-gas-station.ktpae.gr)..

 • Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης που θα διατεθεί για την υλοποίηση της Δράσης, ορίζεται στο Αρθρο 1, της υπ’ αριθμ. Β2-829Α/2013 ΚΥΑ (Β’ 540).

 • Είδος Παρεχόμενων Ενισχύσεων

Το προβλεπόμενο είδος ενισχύσεως είναι δημόσια επιχορήγηση προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών- Εκροών.

Το ύφος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο καθορίζεται με βάση τους Πίνακες του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Β2-829Α/2013 κ.υ.α. «Διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» (Β’ 540) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Β2-3644/2014 (Β’ 27) και τον αριθμό των αδειοδοτημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Σημειώνεται ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος επιλέγει από σχετικό μητρώο εγκαταστατών, τον εγκαταστάτη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών – Εκροών.

 • Χαρακτηριστικά Επιλεξιμότητας Δαπανών
  • Το σύνολο των δαπανών που θα δηλωθούν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες και δαπάνες) και το οικονομικό (παραστατικά/εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 ΚΥΑ, ήτοι 07/3/2013.
  • Τυχόν προκαταβολές που έχουν δοθεί πριν την παραπάνω ημερομηνία και αφορούν επιλέξιμες δαπάνες της ενταχθείσας επένδυσης, δεν γίνονται δεκτές.
  • Στα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. της δικαιούχου επιχείρησης.
  • Σε περίπτωση που η δικαιούχος έχει ενταχθεί και έχει υλοποιήσει και άλλη Δράση της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», η εταιρεία δύναται να ζητήσει να υπάρχει στη διάθεσή της το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των άλλων Δράσεων.
  • Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.
 • Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας – Δικαιούχοι Δράσης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Ως επιλέξιμοι δικαιούχοι των ενισχύσεων, θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων:

1) Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης ανήκει στο λιανικό εμπόριο καυσίμων ή/και στο χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε

έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που ακολουθούν:

 • 3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
 • 30: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
 • 30.8: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
 • 30.81: Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα.
 • 30.81.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.
 • 78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας.
 • 78.85.15: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή).
 • 99.85: Αλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.
 • 99.85.01: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον.
 • 71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.

Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (Πεδίο 021) ή «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (Πεδίο 022) του πλέον πρόσφατου φορολογικού εντύπου Ε3 της επιχείρησης. Ένας τουλάχιστον από τους δύο αυτούς Κ.Α.Δ. θα πρέπει να ανήκει στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Για την περίπτωση των επιχειρήσεων που δεν έχουν κλεισμένη χρήση τη στιγμή του ελέγχου και δεν έχουν υποβάλει Ε3, ο έλεγχος θα γίνεται από τη βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την οικεία Δ.Ο.Υ.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες, για συμμετοχή στη Δράση, επιχειρήσεις με δραστηριότητα που ΔΕΝ αντιστοιχεί σε έναν από τους ανωτέρω κωδικούς, είτε αυτός είναι «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας (021)» είτε «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (022)».

 • Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 13 – Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού
  • Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 021) και «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 022) του εντύπου Ε3.
  • Και οι δύο αυτοί αριθμοί πρέπει να μην ανήκουν στον πίνακα με τις μη-επιλέξιμες (εξαιρούμενες) δραστηριότητες που αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 13 – Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση που έστω ένας από τους δύο αυτούς αριθμούς ανήκει στον πίνακα των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, τότε ο δικαιούχος θεωρείται ότι δεν καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis δεν επιδοτείται το τμήμα των δραστηριοτήτων που σχετίζεται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη της Ε.Ε., ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγική δραστηριότητα.

 • Η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτή, το τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών)

Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής, δηλώνονται τυχόν προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει του Κανονισμού De Minimis, ή προγενέστερου αυτού και στα οποία, q επιχείρηση και οι επιχειρήσεις, οι οποίες πιθανόν συμμετέχουν σε αυτή (είτε μέσω της ίδιας επιχείρησης είτε μέσω των μετόχων της) με ποσοστό μεναλύτερο του 25%, έχουν λάβει κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) κατά το τρέχον και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην περίπτωση που η συνολική κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) για τα τρία αυτά έτη υπερβαίνει τις €200.000 τότε η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας, του ως άνω Κανονισμού, θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση.

 • Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Για το έλεγχο του παρόντος κριτηρίου, η επιχείρηση κατά το στάδιο υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου, προσκομίζει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας δεν έχει ακόμα εκδοθεί, προσκομίζεται βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4439/2016 (Α’ 222), στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των, υπό αδειοδότηση, δεξαμενών του πρατηρίου.

 • Για το υπό χρηματοδότηση πρατήριο ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να έχει κατατεθεί στη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης η Δήλωση Εγκατάστασης της παρ. 2.2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ2- 1617/2010 (Β’ 1980), όπως ισχύει.
  • Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) καθώς επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Δεν είναι επιλέξιμες, κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες.

3.6. Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων

1) Επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στην παρούσα Δράση, μετά την ένταξη τους και για τρία (3) χρόνια μετά από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης (ΒΟΠ), οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) να τηρούν τους όρους της υπαγωγής,

β) να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,

γ) να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,

δ) να μην μεταβιβάζουν, για οποιοδήποτε λόγο, πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα ανάλογης αξίας και τεχνικών προδιαγραφών, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, με υποχρέωση διατήρησης σχετικού υλικού τεκμηρίωσης της ανάγκης αντικατάστασης του παγίου, ήτοι: υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη εισροών εκροών, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 ΚΥΑ (Β’ 1980).

 • Στις περιπτώσεις διακοπής της παραγωγικής δραστηριότητα της επένδυσης ή παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης για οποιοδήποτε λόγο, ενημερώνεται η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει την ευθύνη επίβλεψης της Δράσης, για τις κατά νόμο ενέργειές της.
 • Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις ανωτέρω υποχρεώσεις υπαγωγής απεντάσσεται από τη Δράση και επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της επιχορήγησης ανάλογα με τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόμενα στην απόφαση ένταξης της επιχείρησης.

3.7. Πληροφορίες και Επικοινωνία

Κατά το διάστημα υποβολής των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, οι επιχειρήσεις μπορούν να

επικοινωνούν με την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για:

 • τεχνικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές υποστήριξης της Δράσης και
 • θέματα που αφορούν τους όρους της Δράσης.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

 • Τηλεφωνικά, στο τηλεφωνικό Κέντρο της Δράσης, σε τηλεφ. αριθμό που θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΚτΠ Α.Ε.
 • μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΚτΠ Α.Ε.
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gas station@ktpae.gr
 • μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax): 213 13 00 800, 801
  • μέσω ταχυδρομικής αποστολής προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», Χανδρή 3 & Κύπρου, 18346, Μοσχάτο, με την ένδειξη: Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.
 1. Χαρακτηριστικά Υποβαλλόμενων Προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων 4.1. Ειδικά Χαρακτηριστικά
 • Κάθε επιχείρηση που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους όρους της ως άνω παρ. 3.5 έχει δικαίωμα να υποβάλει, να της εγκριθεί και να υλοποιήσει μία (1) πρόταση επενδυτικού σχεδίου ανά διακριτή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εγκαταστάσεως πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση για κάθε διακριτή άδεια λειτουργίας δεν επιτρέπεται να υποβάλει ταυτόχρονα περισσότερες από μία (1) προτάσεις επενδυτικού σχεδίου.
 • Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιδοτηθεί κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’), δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης επενδυτικού σχεδίου για τον ίδιο τόπο υλοποίησης.
 • Οι επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν λόγω μη συμμορφώσεων που διαπιστώθηκαν στο στάδιο των επιτόπιων ελέγχων κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’), δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης επενδυτικού σχεδίου για τον ίδιο τόπο υλοποίησης.
 • Στις περιπτώσεις όπου επιχείρηση συμμετέχει με περισσότερες της μιας προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, υποχρεούται να τηρήσει τους περιορισμούς του κανονισμού De-Minimis που αφορούν στο μέγιστο ύφος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για το άθροισμα των προϋπολονισμών των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλει. Σε περίπτωση που το άθροισμα των προϋπολογισμών των προτάσεων μιας επιχείρησης ξεπερνά τα όρια που θέτει ο κανόνας De-Minimis τότε το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από την ίδια επιχείρηση απορρίπτονται.

4.2. Διάρκεια Ολοκλήρωσης

 • Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.
 • Με την έκδοση της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης της πρότασης επενδυτικού σχεδίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο τους επιτυχώς όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, όπως αναλύονται περαιτέρω στον παρόντα Οδηγό και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς της Δράσης ως εξής:
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης

α/α Ενέργειες Δικαιούχου Προθεσμία
1 Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, με την ολοκλήρωση του οποίου η επένδυση πρέπει απαραίτητα να είναι σε παραγωγική λειτουργία. 0α πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.
2 Υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου (τιμολόγηση και ολική εξόφληση όλων των δαπανών της επένδυσης).
3 Υποβολή Δήλωσης Ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου και επιμέλεια συλλογής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων. 0α πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η τήρηση των χρονικών προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω είναι υποχρεωτική. Δεν πρέπει να θεωρείται από τον δικαιούχο ότι θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση χρόνου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν τηρήσει τις ανωτέρω χρονικές προθεσμίες, εκδίδεται Απόφαση Ανάκλησης της’Ενταξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου από τη Δράση, χάνοντας έτσι το δικαίωμα λήψης της αναλογούσας επιχορήγησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, μια επιχείρηση που έχει λάβει Απόφαση Αποδοχής – Έγκρισης της πρότασης επενδυτικού σχεδίου, δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στη Δράση, καλείται να ενημερώσει καταθέτοντας γραπτή επιστολή στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή Δήλωση Ολοκλήρωσης με Παραίτηση, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από άλλο πρόσωπο, επίσημα εξουσιοδοτημένο από αρμόδιο όργανο του δικαιούχου.

 1. Υλοποίηση Επένδυσης

5.1. Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Επένδυσης

 • Κάθε δικαιούχος, οφείλει να ενημερώνεται για τους όρους και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης, από τον παρόντα Οδηγό της Δράσης και από τους όρους και τους περιορισμούς της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.
 • Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου κάθε εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου συνίσταται στα ακόλουθα:
  • προμήθεια του εξοπλισμού και του λογισμικού που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δαπανών του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνα με τους όρους & περιορισμούς του παρόντα Οδηγού της Δράσης και
 • εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του συνόλου του λογισμικού και εξοπλισμού, που προμηθεύτηκε η επιχείρηση, ώστε η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργική.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία τεκμηρίωσης που πρόκειται να ζητηθούν από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» κατά το στάδιο της Διοικητικής Επαλήθευσης – Πιστοποίηση της δαπάνης της επένδυσης. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων που συνοδεύουν τη Δήλωση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου και είναι δημοσιευμένα στον παρόντα Οδηγό της Δράσης.

3) Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» σχετικά με την επένδυση ή/και τον δικαιούχο, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων, εφόσον προκύψει σχετικό αίτημα από το Οργανο Επαλήθευσης, Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.

5.2 Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου Επένδυσης

1) Κάθε δικαιούχος κατά την υλοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου της επένδυσης του, πρέπει να συγκεντρώνει επαρκές τεκμηριωτικό υλικό για το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίηση της επένδυσης. Τεκμηριωτικό υλικό θεωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια του προμηθευτή προς την επιχείρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στον ΣΤ’ κύκλο της Δράσης, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει το σύνολο

των δαπανών της επένδυσής τους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν τηρήσει την ανωτέρω

υποχρέωση, εκδίδεται Απόφαση Ανάκλησης της’Ενταξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου από

τη Δράση, χάνοντας έτσι το δικαίωμα λήψης της επιχορήγησης.

2) Οι βασικές απαιτήσεις για το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό αποτυπώνονται ακολούθως:

 1. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία και οι ποσότητες. Οι περιγραφές των δαπανών στα παραστατικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ταύτιση με τις περιγραφές δαπανών στην ηλεκτρονική Δήλωση Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, το αρμόδιο Οργανο Επαλήθευσης και Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, επιφυλάσσεται για την έγκριση ή απόρριψη των αντίστοιχων δαπανών.
 2. Ειδικά για τις περιπτώσεις αγοράς – προμήθειας πάγιου εξοπλισμού, θα πρέπει να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) όλων των επιμέρους μονάδων του εξοπλισμού. Για τις περιπτώσεις αγοράς – προμήθειας λογισμικού-εφαρμογών ως πάγια στοιχεία της επιχείρησης, θα πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) ή/και ονομαστικών αδειών χρήσης (license numbers) ή/και κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή.
 • Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. της δικαιούχου επιχείρησης.
 1. Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανή και διαχωρίσιμα τα τμήματα των δαπανών που εμπίπτουν στο οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης. Επίσης, θα πρέπει να είναι εμφανείς ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α.
 2. Στα παραστατικά θα αναφέρεται η φράση: «Επιχορήγηση από τη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων»».
 3. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) σχετικά με τη λογιστική παρακολούθηση των έργων.
 • Ο δικαιούχος πρέπει να εγγράφει τα πάγια στοιχεία της επένδυσης στο βιβλίο-μητρώο παγίων στις περιπτώσεις που απαιτείται (κατά τα προβλεπόμενα και από τον Κ.Φ.Α.Σ.).
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου (δηλαδή, να είναι σαφής και διαχωρίσιμη κάθε δαπάνη για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς προμηθευτών).
 1. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού αντικειμένου και οι ποσότητες που τιμολογούνται, καθώς και να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο περινραφής του φυσικού αντικειμένου στο αντίστοιχο ενκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο (Δήλωση Ολοκλήρωσης).
 2. Ολα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών της επένδυσης πρέπει να τηρούνται από τον δικαιούχο καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης (Β.Ο.Π.).

5.3 Επιτρεπόμενοι τρόποι εξόφλησης δαπανών:

 • Για ποσά κάτω των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η εξόφληση μπορεί να γίνεται απευθείας στον προμηθευτή με μετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα.
 • Για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η εξόφληση (τμηματική ή ολική) των παραστατικών πρέπει να γίνεται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ως εξής:

2.1. Με έκδοση επιταγής από το λογαριασμό του λήπτη της επιχορήγησης προς τον προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) του λήπτη της επιχορήγησης και το φωτοαντίγραφο της επιταγής.

 • Με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της επιχορήγησης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται, εκτός των άλλων, το αντίγραφο κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο θα φαίνεται ο δικαιούχος του λογαριασμού, ήτοι ο προμηθευτής των αγαθών, καθώς και ο καταθέτης, ήτοι η επιχορηγούμενη επιχείρηση.
 • Με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον λήπτη της επιχορήγησης προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από τον λήπτη της επιχορήγησης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά εκτός των άλλων αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. Για την πιστοποίηση της κάθε πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) του λήπτη της επιχορήγησης και φωτοαντίγραφο της επιταγής.
 • Με μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της επιχορήγησης σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον, αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών, καθώς και η κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού – extrait
 • Με χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών για τις εξοφλήσεις παραστατικών, με την προϋπόθεση να προσκομιστούν τα εξής: α) Το αναλυτικό έντυπο της συναλλαγής στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συναλλασσόμενων σφραγισμένο από την Τράπεζα και β) την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού – extrait επίσης σφραγισμένο από την Τράπεζα.
  • Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωτικό υλικό για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που αφορά εξοφλητικές αποδείξεις από όλους τους προμηθευτές και για το σύνολο των αντίστοιχων παραστατικών δαπανών, καθώς επίσης και καρτέλα προμηθευτή για τους μήνες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή, δεν επιτρέπεται τμηματική εξόφληση τιμολογίου, με σκοπό τη μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών).
 • Οι περιπτώσεις των μερικώς εξοφλημένων τιμολογίων, θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες των ανωτέρω επιτρεπόμενων τρόπων εξόφλησης δαπανών (π.χ. έστω τιμολόγιο συνολικής αξίας 5.000 € (χωρίς ΦΠΑ), εξοφλείται σε δύο δόσεις, μία ύφους 4.000 € και μία ύψους 1.000 €. 0α πρέπει και οι δύο εξοφλήσεις να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην ως άνω περίπτωση 2).
 • Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων.
  • Στην περίπτωση που ο δικαιούχος διατηρεί συναλλαγές με τον προμηθευτή του και εκτός της Δράσης, η εξόφληση θα πρέπει να είναι φανερό ότι αφορά στις δαπάνες που έγιναν στο πλαίσιο της Δράσης.

4) Επιπλέον, σημειώνονται τα παρακάτω:

 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 ΚΥΑ (Β’ 540) όπως ισχύει.
 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.
 • Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος σε καμία περίπτωση στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επένδυσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν χρεωστικούς τόκους, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς επίσης λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
 • Ολες οι εταιρείες – προμηθευτές του δικαιούχου για τις δαπάνες της επένδυσης θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι σε εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των μετόχων της δικαιούχου επιχείρησης (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
 1. Όργανα που συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης
 • Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών

Η Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών έχει ως ρόλο τον έλεγχο των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση (αποδέχεται ή απορρίπτει τις προτάσεις).

Τα μέλη που απαρτίζουν την Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών ορίζονται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και έχουν εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων δικαιολογητικών.

 • Όργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου

Το Οργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» είναι αρμόδιο για την επαλήθευση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, τη διοικητική επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι κατά τη Δήλωση Ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου τους καθώς και τον έλεγχο συμμόρφωσής τους με τους όρους της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης της πρότασης επενδυτικού σχεδίου και τους γενικότερους κανόνες που τίθενται.

Η επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επένδυσης πραγματοποιείται μόνο κατόπιν εμπρόθεσμης, εντός δύο μηνών, υποβολής ηλεκτρονικής, καθώς και με φυσικό φάκελο, Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου του δικαιούχου. Εάν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ολοκλήρωσης από τον δικαιούχο εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των δύο μηνών, τότε ενεργοποιείται διαδικασία απένταξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου από τη Δράση. Το Οργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου ορίζεται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

 • Γνωμοδοτική Επιτροπή
 • Η Γνωμοδοτική Επιτροπή
 1. είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτημάτων τροποποίησης μεγάλης εμβέλειας του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου και
 2. εισηγείται τεκμηριωμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη λίστα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων (εγκεκριμένες και απορριφθείσες προτάσεις).
  • Τα αποτελέσματα των εργασιών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής συντάσσονται σε πρακτικά τα οποία επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
  • Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οργάνου της.
  • Η σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής έχει ως εξής:
 • Πρόεδρος με αντίστοιχο αναπληρωτή, ορίζεται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε.
 • Δύο (2) μέλη με αντίστοιχους αναπληρωτές, ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  • Δύο (2) μέλη με αντίστοιχους αναπληρωτές, ορίζονται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
   • Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
   • Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων. Τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων συντάσσονται σε πρακτικά τα οποία επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
   • Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οργάνου της.
   • Η σύνθεση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων έχει ως εξής:
  • Πρόεδρος με αντίστοιχο αναπληρωτή, ορίζεται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε.
  • Δύο (2) μέλη με αντίστοιχους αναπληρωτές, ορίζονται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
 1. Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των προτάσεων θα υπάρχει διαθέσιμη

αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες για τις σχετικές με τη Δράση διαδικασίες υποβολής, ελέγχου και

έγκρισης των προτάσεων, στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης (http://e-gas-station.ktpae.gr ).

7.1. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης Επενδυτικού Σχεδίου

 • Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων, η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Δράσης, κάνοντας χρήση της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης (Παράρτημα II).
 • Η διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης Επενδυτικού Σχεδίου είναι υποχρεωτική.
 • Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης (http://e-gas-station.ktpae.gr). Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει η υποβολή να ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων. Μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία πρόταση επενδυτικού σχεδίου.
 • Τα πεδία συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί η πρόταση.
 • Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης.
 • Η Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των προτάσεων, τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 • Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από την ΚτΠ ΑΕ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης, νοούνται ως παραληφθέντα, από δε την ημερομηνία αποστολής τους άρχονται οι έννομες συνέπειες και προθεσμίες.
 • Επιτρέπεται η ακύρωση της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης του επενδυτικού σχεδίου από τον δικαιούχο της Δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο του επενδυτικού σχεδίου), μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στη Δράση. Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερόμενων από την υποβληθείσα πρότασή τους, τη διαγραφή των δεδομένων της πρότασης από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής νέας ηλεκτρονικής πρότασης εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
 • Για την ηλεκτρονική υποβολή, ο συντάκτης της πρότασης θα πρέπει:
 1. i. Να επισκεφτεί το διαδικτυακό τόπο της Δράσης (http://digitalaid.ktpae.gr), και να πραγματοποιήσει εγγραφή νέου χρήστη. Για την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης, χρειάζεται να υπάρχει

πιστοποιημένος λογαριασμός χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Δράσης. Με την επιτυχή του εγγραφή, ο χρήστης θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ειδικά διαμορφωμένη Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης, την οποία θα συμπληρώσει στη συνέχεια με τα στοιχεία της πρότασης του, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης που θα αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (http://digitalaid.ktpae.gr). Ο συντάκτης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, θα μπορεί να τη συμπληρώσει και να την τροποποιήσει επανειλημμένως μέχρι την οριστική υποβολή της.

 1. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, ο συντάκτης υποβάλει ηλεκτρονικά την πρόταση του, μέσω αντίστοιχης εντολής. Ως χρόνος υποβολής προτάσεων, λογίζεται η χρονική στιγμή επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης να υποβάλλουν (upload) ταυτοχρόνως το τελευταίο Έντυπο Ε3 (ευκρινές και σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου πχ pdf).

 • Κατόπιν της επιτυχούς ηλεκτρονικής υποβολής, η πρόταση λαμβάνει αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και συνοδεύει την πρόταση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

 

10) Η Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης χωρίζεται στις ακόλουθες τρείς (3) ενότητες:

Ενότητα Α: «Γενικά στοιχεία Επιχείρησης» Ενότητα Β: «Στοιχεία Επένδυσης» Ενότητα Γ: «Όροι – Προϋποϋέσεις»

Οι προαναφερόμενες ενότητες, θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: Ενότητα Α: «Γενικά στοιχεία Επιχείρησης»

Στην παρούσα ενότητα συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν:

 • στον δικαιούχο της επένδυσης,
 • στην επιχείρηση,
 • στον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης,
 • στους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ),
 • στη μετοχική σύνθεση,
 • στις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και
 • στις επιχορηγήσεις (μέσω του κανονισμού De Minimis) που σχετίζονται με τον δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Ενότητας Α της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης συμβάλλει στον έλεγχο επιλεξιμότητας του δικαιούχου με βάση τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας της παραγράφου 3.5 του παρόντος Οδηγού.

Ενότητα Β: «Στοιχεία Επένδυσης»

Σε αυτή την ενότητα ζητείται από τον δυνητικό δικαιούχο να προσδιορίσει:

 • το επενδυτικό του σχέδιο,
 • στα στοιχεία του τόπου υλοποίησης της επένδυσης,
 • την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εγκατάστασης συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων ή στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης αντίστοιχα,
 • τον εγκαταστάτη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών,
 • τις κατηγορίες δαπανών για τις οποίες αιτείται επιχορήγησης συμπληρώνοντας κατά περίπτωση έναν από τους ακόλουθους πίνακες:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ I: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (Πρατήρια υνρών καυσίμων)

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

 

 

 1. Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

1.1            Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό

συστήματος Εισροών-Εκροών

2 Υποσύστημα Αντλιών:

2.1            Interfaces για τις Αντλίες και

Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

 1. Υποσύστημα Δεξαμενών:
  • Controller (κονσόλα)
 • Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι
 1. Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
 • Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ
□ □ □ □ □ □
1.500,00€

ανά πρατήριο

1.250,00€

ανά πρατήριο

500,00€ ανά πρατήριο

400€ ανά δεξαμενή

300,00€ ανά πρατήριο

200,00€ ανά πρατήριο

 • Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων Σύνολο Επιχορηγούμενων Δαπανών:

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II: Κατ’αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (Ενκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) Α/Α               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 1. Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

1.1 Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών

2 Υποσύστημα Αντλιών:

2.1              Interfaces για τις Αντλίες και

Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

□ □
 1. Υποσύστημα Δεξαμενών: 3.1 Controller (κονσόλα)

3.2              Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

και προσαρμογή δεξαμενών για

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΗ

1.500,00€

ανά εγκατάσταση

800,00€ ανά εγκατάσταση

500,00€

ανά εγκατάσταση

1.000,00€ ανά

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

δεξαμενή

 

υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος

 1. Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
  • Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ
  • Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 5 Ογκομετρητές
□ □ □
300,00€

ανά εγκατάσταση

200,00€

ανά εγκατάσταση

1.500,00€ ανά ογκομετρητή

Σύνολο Επιχορηγούμενων Δαπανών:

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά τη δήλωση του Φυσικού και κατ’ επέκταση του Οικονομικού Αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, ο δυνητικός δικαιούχος, μπορεί να επιλέξει όποια από τις κατηγορίες δαπανών επιθυμεί. Το επιχορηγούμενο ποσό για κάθε υποκατηγορία δαπάνης του Πίνακα I, είναι συγκεκριμένο και σύμφωνο με αυτό που παρουσιάζεται στη στήλη «ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΗ», με εξαίρεση την υποκατηγορία δαπάνης 3.2 «Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι» όπου το επιχορηγούμενο ποσό εξαρτάται από το σύνολο των αδειοδοτημένων δεξαμενών του πρατηρίου. Το επιχορηγούμενο ποσό για κάθε υποκατηγορία δαπάνης του Πίνακα II είναι συγκεκριμένο και σύμφωνο με αυτό που παρουσιάζεται στη στήλη «ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΗ» με εξαίρεση τις υποκατηγορίες δαπάνης 3.2 και 5 όπου το επιχορηγούμενο ποσό εξαρτάται από το σύνολο των αδειοδοτημένων δεξαμενών και ογκομετρητών.

Ενότητα Γ: «Όροι – Προϋποθέσεις»

Σε αυτή την ενότητα ζητείται από τον δυνητικό δικαιούχο να συμφωνήσει με τους Ορους και τις

Προϋποθέσεις της Δράσης.

7.2. Αξιολόγηση Ηλεκτρονικής Πρότασης Επενδυτικού Σχεδίου

1) Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι ακόλουθες:

 • Η Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης, αφού υποβληθεί και πρωτοκολληθεί, διαβιβάζεται στην Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών.
 • Η διαδικασία αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προτάσεων επενδυτικού σχεδίου από τα όργανα αξιολόγησης γίνεται ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης, με διαφανή τρόπο που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια αξιολόγησης.
 • Κάθε χρέωση ηλεκτρονικής πρότασης επενδυτικού σχεδίου σε μέλος της Ομάδας Ελέγχου Δικαιολογητικών, πραγματοποιείται τυχαία.
 • Ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο σε ελεγχόμενης πρόσβασης χώρους της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
 • Κάθε μέλος της Ομάδας Ελέγχου Δικαιολογητικών αναλαμβάνει να ελέγξει α) ότι ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης ανήκει στους προβλεπόμενους Κ.Α.Δ. και β) ότι ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει λάβει ήδη επιχορήγηση για το συγκεκριμένο έργο από προηγούμενους Κύκλους της Δράσης για τον ίδιο τόπο υλοποίησης.
 • Κάθε μέλος της Ομάδας Ελέγχου Δικαιολογητικών καταγράφει όλα τα πορίσματα ελέγχου της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.
  • Εάν κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων μια ηλεκτρονικής πρότασης, διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιείται μία από αυτές, τότε η πρόταση κρίνεται «Απορριφθείσα».
  • Εάν κατά τον έλεγχο των δηλουμένων στοιχείων διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, τότε αποστέλλεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετική ειδοποίηση από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προς τον δυνητικό δικαιούχο, ζητώντας τα έντυπα στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος αποστείλει τα διευκρινιστικά στοιχεία μετά την τεθείσα προθεσμία, η πρόταση κρίνεται «Απορριφθείσα», εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας.
  • Η Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών διαβιβάζει το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την εξέταση και επιβεβαίωση του ελέγχου που έχει προηγηθεί.
  • Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, σε κοινή συνεδρίαση των μελών της, η οποία πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μελετά για κάθε πρόταση επενδυτικού σχεδίου την αξιολόγηση της Ομάδας Ελέγχου Δικαιολογητικών, έτσι όπως αυτή είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης. Εφόσον χρειαστεί διευκρινιστικές πληροφορίες, υποστηρίζεται από την Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών (π.χ. στον έλεγχο του φακέλου της πρότασης).
  • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής καταγράφονται σε σχετικά Πρακτικά.
  • Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του συνόλου των προτάσεων που υποβλήθηκαν και την επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» των πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, συντάσσονται κατάλογοι με την κατάταξη των επιχειρήσεων ως εξής:
 • Εγκεκριμένες Προτάσεις: είναι οι προτάσεις εκείνες οι οποίες εγκρίνονται προς επιχορήγηση.
  • Απορριφθείσες Προτάσεις: είναι οι προτάσεις εκείνες οι οποίες δεν εγκρίνονται προς επιχορήγηση.
   • Ένταξη Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση

Το τελικό πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με τις τελικές λίστες των Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Προτάσεων διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το οποίο με απόφασή του εισηγείται απ’ ευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση.

 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης, δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης (http://e-gas-station.ktpae.gr) πίνακες των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων.
 • Στους ανωτέρω πίνακες καταγράφονται ευκρινώς οι αριθμοί (κωδικοί) των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Βάσει της ανωτέρω Απόφασης και αναφορικά με τις Εγκεκριμένες Προτάσεις, κάθε δικαιούχος λαμβάνει, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρότασης, στην οποία συνοψίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης.
  • Ταυτόχρονα ενημερώνονται από την ΚτΠ ΑΕ, όλες οι απορριφθείσες επιχειρήσεις, μέσω συστημένης επιστολής. Στην επιστολή θα περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα και οι λόγοι της απόρριψης τους. Για τις Απορριφθείσες επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 του παρόντος Οδηγού.
 1. Διαδικασία Υλοποίησης – Διοικητικής Επαλήθευσης 8.1. Υποβολή Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επένδυσης
 • Η δικαιούχος επιχείρηση θα πρέπει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Απόφασης Αποδοχής και Έγκρισης Πρότασης, μέσω e-mail, να υποβάλλει Δήλωση Ολοκλήρωσης Επένδυσης (ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο). H Δήλωση Ολοκλήρωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια σε φυσικό φάκελο, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, στη διεύθυνση:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε., Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, στο τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» Για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

 • Το εμπρόθεσμο της αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή την ημερομηνία ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής.
 • Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυστηρά από την επιχείρηση οι προθεσμίες, εκδίδεται Απόφαση Ανάκλησης της Ένταξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου από τη Δράση, χάνοντας έτσι το δικαίωμα λήψης της επιχορήγησης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε σε καμία περίπτωση να μην σημειωθεί υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης.
 • Η Δήλωση Ολοκλήρωσης συνοδεύεται από συνοπτική τεκμηρίωση για το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο της επένδυσης και για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Ειδικότερα, ο φυσικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 1. Εκτύπωση της ανωτέρω Δήλωσης Ολοκλήρωσης, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) του νόμιμου εκπροσώπου της δικαιούχου επιχείρησης με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής α) ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της Δράσης και από συγκεκριμένο εγκαταστάτη με τα στοιχεία αυτού (επωνυμία και ΑΦΜ) και β) ότι συμφωνεί στην διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», εάν απαιτηθεί, στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή της εγκατάστασης πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, ή σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή, προς επαλήθευση του αριθμού των δεξαμενών του πρατηρίου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4439/2016 (Α’ 222), στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των, υπό αδειοδότηση, δεξαμενών του πρατηρίου.
 1. Εκτύπωση από την προσωποποιημένη πληροφόρηση της εφαρμογής TAXISNET με τα εξής στοιχεία: α) επωνυμία επιχείρησης β) Α.Φ.Μ. γ) Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας δ) ημερομηνία έναρξης και ε) κατάσταση επιχείρησης πχ ΕΝΕΡΓΗ, προς ταυτοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης.
 2. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου όπως προβλεπόταν στην Απόφαση Αποδοχής – Έγκρισης Πρότασης.
 3. Στοιχεία σχετικά με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Στοιχεία πιστοποίησης της πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών που έγιναν για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Αριθμός ΓΕΜΗ
  • Σε περίπτωση μη πληρότητας του φυσικού φακέλου εκδίδεται Απόφαση Ανάκλησης της Ένταξης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου από τη Δράση.
  • Η υποβολή Δήλωσης Ολοκλήρωσης ενεργοποιεί ταυτόχρονα τις διαδικασίες Επαλήθευσης – Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και της καταβολής της επιχορήγησης.

8.2. Διοικητική Επαλήθευση

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Ολοκλήρωσης, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επαληθεύει –

πιστοποιεί την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.

8.2.1 Επαλήθευση – Πιστοποίηση Ορθής Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου της Επένδυσης

Κατά την επαλήθευση – πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου το Οργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»:

 • Επιβεβαιώνει την παραλαβή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Επιβεβαιώνει την ορθότητα και ακρίβεια της Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επένδυσης σύμφωνα με τα

ληφθέντα δικαιολογητικά έγγραφα.

 • Εξετάζει λεπτομερώς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση του φυσικού

αντικειμένου και την τήρηση των επιμέρους όρων της Δράσης (όπως αυτά περιγράφονται στην

Απόφαση Αποδοχής – Έγκρισης Πρότασης).

 • Σημειώνει τυχόν αποκλίσεις από το αρχικά εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Το Οργανο Επαλήθευσης – Πιστοποίησης κατά την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο, για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησης με τους όρους της Δράσης. Η επιχείρηση θα πρέπει να διευκολύνει το έργο του Οργάνου Επαλήθευσης – Πιστοποίησης,

παρέχοντας κάθε στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση που υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 • Επαλήθευση – Πιστοποίηση Ορθής Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης

Κατά την επαλήθευση – πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου το Οργανο Επαλήθευσης Πιστοποίησης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»:

 • Επιβεβαιώνει την παραλαβή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου.
 • Επιβεβαιώνει την ορθότητα και ακρίβεια της Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επένδυσης σύμφωνα με τα ληφθέντα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου.
 • Πιστοποιεί την πραγματοποίηση των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στη Δήλωση Ολοκλήρωσης.
 • Εξετάζει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών (π.χ. χρόνο έκδοσης και εξόφλησης παραστατικών) με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Τεκμηριώνει την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
  • Σημειώνει τυχόν αποκλίσεις και εισηγείται τη λήψη διορθωτικών ενεργειών.
 • Επιτόπιοι έλεγχοι Ορθής Υλοποίησης Αντικειμένου της Επένδυσης
  1. Κατά την επαλήθευση – πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το η «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» δύναται να μεριμνήσει για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.
  2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • επαλήθευση του τόπου πραγματοποίησης της επένδυσης σύμφωνα τα δηλωθέντα στοιχεία στη Δήλωση Ολοκλήρωσης της επένδυσης,
 • επαλήθευση της ύπαρξης και παραγωγικής λειτουργίας του φυσικού αντικειμένου της ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά απόφαση αποδοχής – έγκρισης της αίτησης και τους όρους της Δράσης,
 • επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη Δήλωση Ολοκλήρωσης της Επένδυσης με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης,
 • επαλήθευση της ορθότητας και ακρίβειας της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης και των στοιχείων της επιχείρησης
  • Σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια, διατηρείται το δικαίωμα από τους διενεργούντες τον

έλεγχο να ζητούν από τον δικαιούχο συμπληρωματικά – διευκρινιστικά έγγραφα με στόχο την ορθή ολοκλήρωση του ελέγχου της Δήλωσης Ολοκλήρωσης.

 1. iv. Κατά τον Επιτόπιο Έλεγχο απαιτείται να είναι παρών ο δικαιούχος (ή άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο).
  • Κάλυφη εκκρεμοτήτων

Με την ολοκλήρωση της Διοικητικής Επαλήθευσης, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» αποστέλλει, μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετική ειδοποίηση στον δικαιούχο για την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων,

εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail.

 • Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης
 • Με την ολοκλήρωση της διενέργειας Διοικητικής Επαλήθευσης και την παρέλευση του δεκαημέρου για την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» συντάσσει Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης.
 • Εφόσον η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης διαπιστώνει ουσιώδεις αποκλίσεις από το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, γίνονται, από την ΚτΠ ΑΕ, οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ανάκληση της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης Πρότασης.
 1. Διαδικασία Καταβολής ΕπιχορήνΠ®Πζ
 • Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης (Β.Ο.Π.)
 • Εφόσον η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης δεν διαπιστώνει απόκλιση από το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προβαίνει στην έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης, με την οποία:
 • βεβαιώνεται η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (ή μέρος αυτού) και
 • ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της επιχορήγησης.
 • Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» και κοινοποιείται στη δικαιούχο επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που αφορούσε την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης.
 • Αίτημα Εκταμίευσης
 • Με την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης κινείται η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης κατόπιν υποβολής από τον δικαιούχο Αιτήματος Εκταμίευσης.
 • Η καταβολή της επιχορήγησης, για όλα τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, γίνεται εφάπαξ, σε ποσοστό 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Η καταβολή της επιχορήγησης υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
 • Το Αίτημα Εκταμίευσης υποβάλλεται από τη δικαιούχο επιχείρηση ηλεκτρονικά, προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της Βεβαίωσης

Ολοκλήρωσης Πράξης και στη συνέχεια υποβάλλεται και σε φυσικό φάκελο, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει το φυσικό φάκελο του Αιτήματος Εκταμίευσης εμπρόθεσμα τότε εκδίδεται αυτόματα Απόφαση Ανάκλησης της Ένταξης του Επενδυτικού Σχεδίου από τη Δράση.

4) Το Αίτημα Εκταμίευσης συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92)
 2. Απόδειξη είσπραξης για το εγκεκριμένο ποσό
 • Φορολογική ενημερότητα
 1. Ασφαλιστική ενημερότητα
 2. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης
 3. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη αίτησης για πτώχευση
 • Έγγραφο της τράπεζας με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού
 • Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης, στην οποία να δηλώνεται ότι «δεν έχει τελεστεί καμία μεταβολή στην κατάσταση της δικαιούχου επιχείρησης που να επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητάς της στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης»
 1. Διαδικασία Τροποποιήσεων
  • Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία και αναπόφευκτη μια τροποποίηση εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, αυτή θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Διατηρούνται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
 • Δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του δικαιούχου.
 • Διατηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στον Οδηγό της Δράσης.
  • Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
 1. i. Τροποποιήσεις μικρής εμβέλειας θεωρούνται αυτές που (ενδεικτικά) αφορούν σε:
 • Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου, αλλαγή υπεύθυνου επενδυτικού σχεδίου κλπ.
 • Αλλαγή της μετοχικής / εταιρικής σύνθεσης της δικαιούχου επιχείρησης.
 • Αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου επιχείρησης.
 • Αλλαγή προμηθευτών που παρέχουν τυποποιημένες υπηρεσίες (π.χ. προμηθευτή του ίδιου εξοπλισμού), έτοιμα προϊόντα και δεν δύνανται να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.

Σε περίπτωση που μεταβολή μικρής εμβέλειας καθίσταται αναγκαία, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώσει υποχρεωτικά την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» κατά το στάδιο ηλεκτρονικής υποβολής και αποστολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης Επένδυσης, στο οποίο αναγράφονται όλες οι τεχνικές ή λοιπές αλλαγές στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να τεκμηριώνονται από κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης αυτών. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», κατά την επαλήθευση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης εξετάζει την ορθότητα αυτών των εγγράφων και τα αποδέχεται ή όχι.

 1. ii. Τροποποιήσεις μεγάλης εμβέλειας θεωρούνται αυτές που αφορούν σε:
 • Αλλαγή νομικής μορφής της δικαιούχου επιχείρησης
 • Αλλαγή του ΑΦΜ της δικαιούχου επιχείρησης
 • Αλλαγή τόπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Η αλλαγή της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων της δικαιούχου επιχείρησης είναι ελεύθερη, δηλαδή δεν περιορίζεται από τη συμμετοχή της στη Δράση, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δικαιούχου επιχείρησης. Ειδικότερα, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει αίτημα στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε,» η οποία να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα στοιχεία αυτών που μεταβιβάζουν τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια,

β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων και γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της σχετικής δικαιοπραξίας.

 • Η αλλαγή του τόπου υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον ο νέος τόπος υλοποίησης της επένδυσης αφορά την έδρα ή υποκατάστημα του δικαιούχου για το οποίο η σχετική δήλωση μεταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε αντίθετη περίπτωση κινείται η διαδικασία Ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σε περίπτωση πτώχευσης ή λύσης της δικαιούχου επιχείρησης ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία Ανάκλησης της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης Πρότασης.
 • Σε περίπτωση συγχώνευσης ή οποιασδήποτε μεταβολής της νομικής μορφής της δικαιούχου επιχείρησης, όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτής που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση μεταφέρονται αυτούσιες στο νέο σχήμα.
 • Σε περίπτωση που κάποια ως άνω μεταβολή μεγάλης εμβέλειας καθίσταται αναγκαία, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώσει υποχρεωτικά την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», αφού προβεί σε αυτή. Η διαδικασία ενημέρωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
 1. i. Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο Αίτημα Τροποποίησης πριν την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Επένδυσης, στο οποίο περιλαμβάνονται:
 • οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν,
 • οι λόγοι για τους οποίους απαιτούνται αυτές οι τροποποιήσεις και
 • οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό (τεκμηρίωση αλλαγής της νομικής μορφής, τη μεταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης, των λόγων αιτήματος παράτασης κ.α.) απαιτείται για την τεκμηρίωση των αιτούμενων τροποποιήσεων.
 1. ii. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προκειμένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει το Αίτημα Τροποποίησης που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση, το εξετάζει με βάση τους όρους της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης Πρότασης και τον Οδηγό της Δράσης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με:
  • την κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί για τη Δράση και
  • τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Δράσης.
  • Σε περίπτωση αποδοχής του Αιτήματος Τροποποίησης, εκδίδεται τροποποιημένη Απόφαση Αποδοχής – Έγκρισης Πρότασης, η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
   1. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Αιτήματος Τροποποίησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται για τη μη αποδοχή, με σχετική αιτιολόγηση, μέσω συστημένης επιστολής. Η μη αποδοχή Αιτήματος Τροποποίησης οδηγεί σε ανάκληση της Απόφασης Αποδοχής – Έγκρισης Πρότασης.
   2. Διαδικασία Ενστάσεων

1)  Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στη Δράση, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά των:

 • Αποφάσεων Ανάκλησης Ένταξης
 • Αποφάσεων απόρριψης των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων
 • Βεβαιώσεων Ολοκλήρωσης Πράξης

2)  Κάθε δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή ή της απορριπτικής επιστολής, ή της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

3)  Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως από τον δυνητικό δικαιούχο προς την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου.

4)  Η αποστολή της ένστασης θα πρέπει να γίνεται μόνο:

 • με συστημένη επιστολή ή
 • μέσω κατάθεσης στο πρωτόκολλο της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», στη

διεύθυνση:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.,

Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346,

στο τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»

Για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

4) Το εμπρόθεσμο της αποστολής της ένστασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή την ημερομηνία ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 • Οι ενστάσεις πρέπει να τεκμηριώνουν εμπεριστατωμένα και πάντα με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον Οδηγό της Δράσης, τις αιτίες για τις οποίες υποβάλλεται ένσταση. Σε κάθε περίπτωση, οι ενστάσεις θα πρέπει να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένη ενότητα και παράγραφο του Οδηγού της Δράσης.
 • Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σε κοινή συνεδρίαση των μελών της, καταχωρεί τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της σε σχετικά πρακτικά και εισηγείται την αποδοχή αυτών των πρακτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε».
 • Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το πόρισμα εξέτασης της ένστασης κοινοποιείται, μέσω συστημένης επιστολής, στον δυνητικό δικαιούχο.
 • Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης μιας ένστασης, διατηρείται δεσμευμένος ο προϋπολογισμός για το χρονικό διάστημα που απαιτείται να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση θα υποβάλλει ένσταση και μέχρι να αποφασιστεί η οριστική ή μη απόρριψη της ένστασης της επιχείρησης.
 1. Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Σε περίπτωση μη τήρησης από τον δικαιούχο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, που απορρέουν από τη χρηματοδότηση, δηλαδή μη τοποθέτησης του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού, όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτημα της υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 Κ.Υ.Α. (Β’ 540), όπως ισχύει, ή/και μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3.6. του παρόντος Οδηγού, εφαρμόζεται η διαδικασία της ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, από τον δικαιούχο, για μη νόμιμη αιτία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Άρθρου 121 του ν.4270/2014 (Α’ 143) και του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21-04-2004, κεφάλαιο V, για τον υπολογισμό του επιτοκίου ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων, όπως ισχύει.

 

 1. Παράρτημα I – Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στη Δράση λόγω του κανόνα De Minimis
μη επιλεξιμοι κ.α.δ. 2008 υποκατηγορίες περιγραφη δραστηριοτητασ
01.1 ολεσ οι υποκατηγοριεσ του Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
01.2 ολεσ οι υποκατηγοριεσ του Πολυετείς καλλιέργειες
01.3 ολεσ οι υποκατηγοριεσ του Πολλαπλασιασμός Φυτών
01.4 ολεσ οι υποκατηγοριεσ του Ζωική παραγωγή
01.5 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Μικτές γεωργοκτηνοτροφίκές δραστηριότητες
01.6 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Υποστηρίκτίκές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.7 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
02.10.30.01   Καλλιέργεια δασυλλίων για περιοδική ξυλεία προς παρασκευή χαρτοπολτού
02.10.30.02   Καλλιέργεια φυτώριων ελάτων
02.30.20 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Συλλογή φυσικού φελλού, που διαθέτεται ακατέργαστος ή με απλή κατεργασία
02.30.30 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Συλλογή μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
02.40.10.06   Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων
03 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Αλιεία και. υδατοκαλλιέργεια
05 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
08.92 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Εξόρυξη τύρφης
84 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Δημόσια διοίκηση και άμυνα- υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
97 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
99 ολεσ 01 υποκατηγοριεσ του Δραστηριότητες εξωχώρι,ων οργανισμών και φορέων

 

 • 14. Παράρτημα II – Ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Πρότασης

 

 

 

 

^ ΚΟΙΝΩΝΙΑ τηι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
λ,ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

 

Πρατήρια Εισροές – Εκροές

«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισμό πρατηρίων

υγρών καυσίμων»

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ηλεκτρονικός κωδικός πρότασης:  
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής:  
Αριθμός Πρωτοκόλλου:  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

| Στοιχεία Ταυτότητας Επιχείρησης
| Γενικά Στοιχεία
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
Α.Φ.Μ.  
Δ.Ο.Υ.  
ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Κ.Α.Δ. ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
| Διεύθυνση Έδρας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗ  
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2  
FAX  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)  

 

 

| Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
Α.Φ.Μ.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)  

 

| Στοιχεία Εταίρων ή Μετόχων της Επιχείρησης
ΟΝΟΜΑΤΕΩΠΥΝΟΉ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕΤΟΧΟΥ)  
Α.Φ.Μ. ΜΕΤΟΧΟΥ  
Δ.Ο.Υ.  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%)  
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥΉ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

 

  Κωδικοί Δραστηριότητας Επιχείρησης (Κ.Α.Δ.)
  Κωδικός Περιγραφή

 

 

  Κωδικοί Δραστηριότητας Υποκαταστήματος (Κ.Α.Δ.)
  Κωδικός Περιγραφή

 

 

Α.6 Στοιχεία Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
Α/Α Επωνυμία Συνδεδεμένης Επιχείρησης Συνδεδεμένος Μέτοχος ή Φορέας Είναι εκτός Ελλάδος ΔΟΥ ΑΦΜ Ποσοστό συμμετοχής (%)

 

 

  Στοιχεία Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων
Α/Α Επωνυμία Συνεργαζόμενης Επιχείρησης Συνεργαζόμενος Μέτοχος ή Φορέας Είναι εκτός Ελλάδος ΔΟΥ ΑΦΜ Ποσοστό συμμετοχής (%)

 

 

Α.8 Στοιχεία Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Α/Α Ονομασία προγράμμ ατος Φορέας Χορήγησης Ενίσχυσης Αρ. Πρωτ. Έγκρισης Ημ/νια Έγκρισης Εγκριθέν Ποσό Καταβληθέν Ποσό Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου ΑΦΜ Δικαιούχου

 

 

| Αδεια Λειτουργίας
ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ’Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

 

Διεύθυνση Υλοποίησης της Επένδυσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

_______________________ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

_____________________ TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ

_______________ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

_______________________________ FAX

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (E-MAIL)

Β.3 Ανάλυση της Επένδυσης κατά Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης
Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών I
α/α Κατηγορία Περιγραφή Ενέργειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Αξία Επιλέξιμο Ποσό
1 Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα Η/Υ και. απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών Αποκοπή   1.500 €
2 Υποσύστημα Αντλιών Interfaces για τις Αντλίες και. Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών Αποκοπή   800 €
3 Υποσύστημα Δεξαμενών Controller (κονσόλα) Αποκοπή   500 €
4 Υποσύστημα Δεξαμενών Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι Τεμάχιο   400 €
5 Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ Αποκοπή   300 €

 

6 Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων Αποκοπή  
 
Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών II
α/α Κατηγορία Περιγραφή Ενέργειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Αξία Επιλέξιμο Ποσό
1 Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα Η/Υ και. απαραίτητο λογισμικό συστήματος Είσροών-Εκροών Αποκοπή   1.500 €
2 Υποσύστημα Αντλιών Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών Αποκοπή   1.250 €
3.1 Υποσύστημα Δεξαμενών Controller (κονσόλα) Αποκοπή   500 €
3.2 Υποσύστημα Δεξαμενών Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών YLa υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος Τεμάχιο   1000 €
4.1 Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ Αποκοπή   300 €
4.2 Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων Αποκοπή   200 €
5 Ογκομετρητές Ογκομετρητές Αποκοπή   1.500 €

 

 

Β.4 Εγκαταστάτης – Ημε ρομηνία Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης
Επωνυμία Εγκαταστάτη  
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης  

 

 

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ________________________________________________________

Η παρούσα Φόρμα Υποβολής Πρότασης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Φόρμα μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.

Η συγκεκριμένη πρόταση ή μέρος αυτής δεν έχει επιχορηγηθεί, ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Η συγκεκριμένη πρόταση ή μέρος αυτής δεν έχει επιχορηγηθεί σε προηγούμενους κύκλους (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’) της Δράσης και δεν έχει απορριφθεί στο στάδιο επιτόπιων ελέγχων προηγούμενων κύκλων.

Έχει υποβληθεί μία μόνο επενδυτική πρόταση ανά πρατήριο ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της επιχείρησης, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μόνο επιλέξιμο ΑΦΜ.

Δεν έγιναν δαπάνες πριν από το χρόνο έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. Β2-829Α/2013 ΚΥΑ (Β’ 540) «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»».

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πρότασης επενδυτικού σχεδίου. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των προτάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» μπορεί να διασταυρώσει τα δηλούμενα στοιχεία με οποιονδήποτε Δημόσιο Φορέα κριθεί σκόπιμο ή απαιτητό.

Σε περίπτωση έγκρισης της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρίας, του τίτλου του επενδυτικού σχεδίου και του ποσού της επιχορήγησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»).

Δεν θα διακοπεί η παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης Β.Ο.Π., εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Δε θα παύσει η λειτουργία της επιχείρησης για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης Β.Ο.Π., εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερώνεται η Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για τις κατά νόμο ενέργειές της.

Δε θα μεταβιβαστούν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα ανάλογης αξίας και τεχνικών προδιαγραφών, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης τους εντός τριών (3) μηνών στη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών, μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, αυτό απεντάσσεται και η τυχόν ληφθείσα επιχορήγηση επιστρέφεται εντόκως.

Έλαβα σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού της Δράσης, συμφωνώ με αυτόν και αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους.

Για την επιχείρηση

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

 

Άρθρο 8

Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους Κύ­κλους: Α; Β; Γ; Δ’ και Ε’ της Δράσης, ισχύουν οι διατάξεις του Οδηγού της Δράσης, όπως αυτός περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. οικ. ΔΠΠ 2389/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3136).
 2. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον ΣΤ’ κύκλο της Δράσης, ισχύουν οι διατάξεις του Οδηγού του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, ο οποίος αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.
 3. Με τη δημοσίευση της παρούσας και με την επι­φύλαξη της ως άνω παρ. 1, οι υπ’ αριθμ. Φ2-1510/2013 (Β’ 1589), Φ2-1860/2013 (Β’2109), Φ2-1103/2014 (Β’1125), οικ.ΔΠΠ3884/2015 (Β’ 3016) και οικ. ΔΠΠ2389/2017 (Β’ 3136) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ