ΑΠΟ 1/1/22 Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ – MY DATA – ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρατηριούχοι και myDATA: Από 01-01-2022 η διαβίβαση δεδομένων από παραστατικά στην ΑΑΔΕ – Καθεστώς Διανομή πετρελαίου θέρμανσης

 

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις της Ομοσπονδίας μας με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ , οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το Μάιο και συνεχίζονται, εκδόθηκε η απόφαση 1224/2021(ΦΕΚ Β’ 4616/06-10-2021) που τροποποιεί την 1060/18.03.2021ως προς την υποχρέωση να διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούνπωλήσεις καυσίμων και μεταθέτει την ημερομηνία έναρξηςαπό 01.01.2022.Προσοχή: για τα λοιπά είδη που διαθέτουμε και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών ισχύουν ότι και στις λοιπές επιχειρήσεις.

 

Καθεστώς διανομής πετρελαίου θέρμανσης:

Επίσης στις διαβουλεύσεις είχαμε ζητήσει να παραταθεί μέχρι τέλος του έτους και να μην αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς διανομής  πετρελαίου θέρμανσης με Βυτίο.

Έτσι με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα γίνεται η διανομή του όπως πέρυσι με τη διαδικασία και τα παραστατικά που εκδίδαμε.

Δηλαδή απόδειξη εισροών – εκροών, Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, έκδοση επι τόπου αθεώρητων αποδείξεων για λιανική πώληση, ή  αθεώρητου Δελτίου Αποστολής για πώληση σε επιτηδευματίες και έκδοση στη συνέχεια Τιμολογίου με σήμανση στο πρατήριο και ανάλογη ακύρωση της απόδειξης εισροών – εκροών με πιστωτικό, σύμφωνα με τον σχετικό και επικαιροποιημένο οδηγό του Φοροτεχνικού μας Γιώργου Χριστόπουλου στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας  https://www.obe.gr/g-christopoulos-to-neo-forologiko-topio-sta-pratiria-ygron-kafsimon-martios-2019/   

Επίσης Γ. Χριστόπουλος: Πως διακινείται το πετρέλαιο θέρμανσης εκτός εγκατάστασης πρατηρίου

Οι διαβουλεύσεις με την ΑΑΔΕ συνεχίζονται και θα σας ενημερώσουμε για το τι θα ισχύσει από 1/1/2022 στο άμεσο χρονικό διάστημα .

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης                                                        Ο Γεν.Γραμματέας Άγγελος Τούντας

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος Γεώργιος Χριστόπουλος

 

Η απόφαση έχει ως εξής:

Αριθμ. Α. 1224

ΦΕΚ B’ 4616/06.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/ 2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201),

β) τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 58), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αντίστοιχα,

γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),

ε) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», (Α’ 265) και

στ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β’ 1217) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

7. Την υπό στοιχεία Α.1035/18.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/10.8.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 3603).

9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προδιαγραφές αναβάθμισηςρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β’ 4861).

10. Την υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 317).

11. Τον Καν. ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου, για τη Δασμολογική και Στατιστική Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο.

12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών» (Β’ 5562).

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως του άρθρου 41.

15. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

16. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων – κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ. είτε με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η παρούσα ισχύει από την 01/01/2022».

3. Προστίθεται παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός Ονομασία Περιγραφή Κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας Μονάδα μέτρησης Περίπτωση της παρ.1 άρθρου 73 ν. 2960/2001
10 Βenzine 95RON Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων 2710 1241

2710 1245

Λίτρα β
11 Benzine 95RON+ Αμόλυβδη βενζίνη 95-97 οκτανίων 2710 1245 Λίτρα β
12 Benzine 100 RON Αμόλυβδη βενζίνη 98~100 οκτανίων 27101249 Λίτρα β
13 Benzine L.R.P. Αμόλυβδη βενζίνη με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών Σ.Ο. 27101251 και 27101259 2710 1245 Λίτρα γ
14 Βενζίνη αεροπλάνων Βενζίνη αεροπλάνων 27101231 Λίτρα δ
15 Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 27101270 Λίτρα ε
20 Diesel κίνησης Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων(προωθητικό) 2710 1943

2710 2011

Λίτρα στ
21 Diesel κίνησης premium Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό) με βελτιωτικά 2710 1943

2710 2011

Λίτρα στ
30 Diesel Heating Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2710 1946

2710 1947

2710 1948

2710 2016

2710 2019

Λίτρα ζ
31 Diesel Heating premium Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης με βελτιωτικά 2710 1946

2710 1947

2710 1948

2710 2016

2710 2019

Λίτρα ζ
32 Κηροζίνη θέρμανσης (diesel light) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2710 1925 Λίτρα ια
33 Diesel άλλων χρήσεων Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις περ. στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 2710 1943 έως 2710 1948

2710 2011 έως 2710 2019

Λίτρα η
34 Diesel ναυτιλίας Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων στη ναυτιλία 2710 1943 έως 2710 1948

2710 2011 έως 2710 2019

Λίτρα στ
35 Κηροζίνη JP1 Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) -Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 2710 1921 Λίτρα ι
36 Κηροζίνη άλλων χρήσεων Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ι’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 2710 1921

2710 1925

Λίτρα ιβ
37 Μαζούτ Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης – (Μαζούτ) για λοιπές χρήσεις εκτός καυσίμου ναυτιλίας 2710 1962

2710 1966

2710 1967

2710 2032

2710 2038

Κιλά θ
38 Μαζούτ Ναυτιλίας Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης – (Μαζούτ) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ναυτιλίας 2710 1962

2710 1966

2710 1967

2710 2032

2710 2038

Κιλά θ
40 Υγραέριο (LPG) κίνησης Υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων – προωθητικό (για την κίνηση οχημάτων, πλωτών μέσων κ.λπ.) 27111211 έως και 27111900 Κιλά ιγ
41 Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό/εμπορικό κινητήρων (χύδην) Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (χύδην) 27111211 έως

και 27111900

και 27112900

Κιλά ιε
42 Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (χύδην) Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ιγ’ και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (χύδην) 2711 1211 έως

και 2711 1900

και 2711 2900

Κιλά ιδ
43 Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό/ εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες) Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική,βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(σε φιάλες) 2711 1211 έως

και 2711 1900

και 2711 2900

Κιλά ιε
44 Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια) Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ιγ’ και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (σε φιάλες,φιαλίδια) 2711 1211 έως

και 2711 1900

και 2711 2900

Κιλά ιδ
50 CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων σε πεπιεσμένη μορφή 2711 2100
(σε αεριώδη κατάσταση)
Κιλά ιστ
60 Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2707 Βενζόλιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο και άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°C σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86 2707

10002707

20002707

30002707 5000

Κιλά κβ
61 Κυκλικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2902 Βενζόλιο, Τολούλιο, ο-Ξυλόλιο, μ-Ξυλόλιο, π-Ξυλόλιο, Μείγματα ισομερών του Ξυλολίου και Αιθυλοβενζόλιο 2902 20002902

30002902

41002902

42002902

43002902

44002902 6000

Κιλά κγ
70 Ελαφρύ πετρέλαιο Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT) 27101221 Κιλά κδ
71 Ελαφρά λάδια Άλλα ελαφρά λάδια 27101290 Κιλά κε
72 Βιοντίζελ Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, όπως ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση (Α.Χ.Σ.) 52/2016, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, είτε αυτούσια είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 3826 00103826

0090

Λίτρα κστ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ