Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο “Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» MIS 5035129 (Υποέργο 2)”

Τευχος δημοσιότητας_ΚΗΜΔΗΣ