Προγραμματισμός επιθεωρήσεων και ελέγχων σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις, πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κάβαλας και Π.Ε Θάσου για το έτος 2023.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καβάλα:
14-02-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ.πρωτ:
38955/3208
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ταχ .Δ/ση:
Εθνικής Αντίστασης 20 ( Διοικητήριο )
Ταχ. Κωδ.:
65 100 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφορίες:
Κ. Ευαγγελιδης
Τηλέφωνο:
2510-291496
ΤΕLΕFAX:
2510-291 486
e-mail :
k.evaggelidis@pamth.gov.gr
e-mail :
Dme.kavalas@pamth.gov.gr
Θεμα :Προγραμματισμός επιθεωρήσεων και ελέγχων σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις, πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κάβαλας και Π.Ε Θάσου για το έτος 2023.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ/87/Α)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Προγράμματα Καλλικράτης».
2.Τις διατάξεις του Π.Δ144/2010 (ΦΕΚ237/Α) «Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
3.Την με αριθ πρωτ: οικ/25/05-1-2011απόφαση του Περιφερειάρχη Α. Μ & Θ «περί ορισμού και τοποθέτηση Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Α.Μ&Θ ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
4.ην αριθ.πρωτ. Δ.Δ. οικ.4099/14-06-2018 (ΦΕΚ 269/Β) απόφασης του Περιφερειάρχη Α. Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Δ.οικ:1327/2016 (ΦΕΚ1026/Β) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
5.Την με αριθ. πρωτ:Δ.Δ/οικ:4697/07-11-2019(ΦΕΚ4064/Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ& Θ «μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη στους Περιφερικούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Ε Α.Μ&Θ.
6. Τις διατάξεις της Υ.Α. 24841/1144/17.04.2001 (Φ.Ε.Κ. 502/τ.Β/30.04.2001) “Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασιών για την διενέργεια: α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων, σε εγκαταστάσεις Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων”.
7. Τη με αρ. πρωτ.οικ/06/5069/20-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας»» Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διενέργεια αυτοψιών, επιθεωρήσεων και ελέγχων σε εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης , μικτων πρατηρίων ,υγραερίου, σταθμού αυτοκινήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων”.
8.Η με αριθμ. 31449/2134/17-4-19 Εγκύκλιος του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, με ενιαία διαδικασία, στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων».
9. Η με αριθμ. 14152/20-1-21 Εγκύκλιος του ΥΠ.Υ.ΜΕ.: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της διενέργειας επιθεωρήσεων σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG) και σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), σχετικά με την υποχρεωτική εγκατάσταση συστήματος δια-μανδάλωσης (INTERLOCK).
10. Το με αριθμ. 415675/29-12-2022 έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
11. Την ανάγκη εντατικοποίησης των επιθεωρήσεων και ελέγχων σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις, πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων για λόγους δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας ασφάλειας, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και αδιάλειπτης τήρησης των όρων και προϋποθέσεων νόμιμης και
ασφαλούς λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.Τον Προγραμματισμό επιθεωρήσεων και ελέγχων σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις,πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της της Π.Ε. Κάβαλας και Π.Ε Θάσου για το έτος 2023. όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα (Ι) της παρούσας απόφασης.
2. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων πραγματοποιείται από δύο (2) υπάλληλους, ένας από τους οποίους είναι τεχνικός υπάλληλος (διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα.
3. Η χρονική κατανομή των επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια του έτους γίνεται, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της της Π.Ε. Κάβαλας , αφού σταθμισθούν διάφοροι παράγοντες όπως, φόρτος εργασίας, άδειες προσωπικού, δυνατότητα πραγματοποίησης δρομολογίων και ληφθούν υπόψη και οι λοιπές τρέχουσες ανάγκες της Διεύθυνσης.
4. Η χωροταξική κατανομή των επιθεωρήσεων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της της Π.Ε. Κάβαλας με γνώμονα την μείωση των νεκρών χρόνων – διαδρομών, την γεωγραφική ομαδοποίηση, αφού φυσικά ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα όπως οι χιλιομετρικές αποστάσεις και η κατάσταση οδικού δικτύου.
5. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το θέμα.
6.. Η παρούσα ισχύει μέχρι στις 31.12.2023.
7.ατά της Απόφασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 88/Α ́/2010) μπορεί να υποβληθεί προσφυγή, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της στο διαδίκτυο.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καβαλάς
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΨΙ9Ω7ΛΒ-394-1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ