Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ορίζεται η 30η Ιουνίου 2018 και ώρα 24:00. ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», της υπ’ αρ. 28418/12-03-2018 Απόφασης Ένταξης

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν ότι ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Ολοκλήρωσης

Read more